Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Esdra

Esdra 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
15Darío sei poa Persiad̶ebema boroda b̶ed̶acarea Adar jed̶ecod̶e ewari ũbead̶e israelerãba Ãcõrẽ de dromara pãrãsid̶aa.
16Pãrãped̶ad̶acarea jũma dji Babilonianeba zeped̶ad̶a israelerãba, sacerdoterãba, levitarã bid̶a Ãcõrẽ de dromara b̶ʌsrid̶a jʌrasid̶aa.
17Jʌrasid̶ad̶e paca zaque dji umaquĩrãda cien, oveja dji umaquĩrãda dosciento, idjab̶a oveja zaquerãda cuatrociento Ãcõrẽa babue diasid̶aa. Maʌ̃ awara ãdjia cadjirua oped̶ad̶a carea chiwatu dji umaquĩrãda doce babue diasid̶aa. Israeld̶eba doce puru yõped̶ad̶a carea ab̶a ab̶a babue diasid̶aa.
18Maʌ̃be Moise cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌ quĩrãca Jerusaleʌ̃ne sacerdoterãba Ãcõrẽ de dromane trajad̶ida panʌ ewarida ãdjid̶e cawacawa b̶ʌsid̶aa. Levitarã bid̶a trajad̶ida panʌ ewarida ãdjid̶e cawacawa b̶ʌsid̶aa.
19Maʌ̃be Babilonianeba jẽda zeped̶ad̶a israelerãba dewarabema poad̶e dji nabema jed̶ecod̶e ewari catorced̶e ãdji Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewarida osid̶aa.
20Naãrã sacerdoterãba, levitarã bid̶a Ãcõrẽ quĩrãpita bia duanani carea jũma osid̶aa. Maʌ̃ bẽrã levitarãba animarã maʌ̃ ewari dromane bead̶ida panʌra beasid̶aa jũma Babilonianeba jẽda zeped̶ad̶arã itea, ãdji djabarã sacerdoterã itea idjab̶a ara ãdjirã itea bid̶a.
21Maʌ̃be jũma Babilonianeba jẽda zeped̶ad̶a israelerãba maʌ̃ ewarid̶e cobadara cosid̶aa. Dewararã bid̶a cosid̶aa, ãdji caita b̶ea puruba cadjirua obadara igarad̶aped̶a israelerã Ãcõrẽda ẽpẽ panena bẽrã.
22Siete ewari paʌ̃ ẽsãbari neẽ́ cobada ewarida b̶ʌsrid̶a osid̶aa. Ãcõrẽba ãdjirãra bio b̶ʌsrid̶abisia. Idjia Persiad̶ebema boroa ãdjirãda bia unubid̶a bẽrã dji boroba israelerã Ãcõrẽ de dromada careba osia.