Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Ermmaasa

Ermmaasa 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAAPPE Ermmaasassi yiida qaalai hagaa.
2GODAI Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; “Ermmaasaa, taani neeyyo odido qaalaa ubbaa xaatta maxaafan xaafa.
3Taani ta asaa Israa7eelanne Yihudaa omooduwaappe guyye zaarada ishalissiyo gallassati yaana; taani eta maizza aawatussi immido biittau eta zaarana; etikka laattana. Taani GODAI hagaa odais” yaagees.
4GODAI Israa7eela asaabaanne Yihudaa asaabaa yootido qaalai hagaa.
5GODAI hagaadan yaagees; “Taani asai yashshau waassiyo waasuwaa siyaas; dagama waasoppe attin, hagee saro waaso gidenna.
6Ane lal77itenne wochchite! Attumaasi bannakkidi, na7a yelanau danddayii? Yaatin, attumaasai ubbai maaretai oiqqido maccaasadan, ba kushiyan ba uluwaa oiqqidaashin taani be7iyoogee aibee? Asaa ubbaa som77oi aissi tossu giidee?
7Aayye7ana! He gallassai hanttaara gallassa; hegaa mala gallassi mulekka baawa. He gallassai Yaaqooba zaretussi meto wode gidana. Gidikkonne eti hegaappe attana” yaagees.
8Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “He gallassi taani eta morggiyaappe qambbaraa menttana; eti qashettido sanssalataakka duuttana. Hagaappe sinttanau allaga biittaa asai eta ailleyenna.
9Hegaa aggidi eti GODAASSI, bantta Xoossaassi, oottana; taani etayyo denttiyo Kawuwaa Daawitassi eti haarettana.
10“Hegaa gishshau, ta ashkkaratoo, Yaaqooba zaretoo, yayyoppite! Inttenoo, Israa7eelatoo, dagammoppite! Intte haahosan de7ishin, taani inttena ashshana; intte zaretakka eti omoodettido biittaappe yedissana. Yaaqooba zareti simmidi, aibakko bochchennan saro de7ana; eta ai asinne yashissenna. Taani GODAI hagaa odais.
11Taani inttena ashshanau inttenaara de7ais. Taani GODAI hagaa odais. Taani inttena laalido kawotettata ubbaa muleera xaissana; shin inttena muleera xaissikke. Taani inttena likke pirddan qaxxayana; qixaatee bainnan inttena muleera coo yeddikke” yaagees.
12GODAI hagaadan yaagees; “Intte deshettai paxennaagaa; intte masunttaikka hanttaara.
13Intte yohuwan inttena maaddiyaabi baawa; intte masunttaukka xalee baawa; intteyyo paxoi baawa.
14Intte siiqoti ubbati inttena dogidosona; eti inttebaa wudokkona. Taani inttena morkkedan shocaas; meqetti bainna asi qaxxayiyoogaadan qaxxayaas. Aissi giikko, intte mooroi dalggiis; intte nagaraikka dariis.
15Ha paxenna intte deshettau aibissi waasseetii? Intte mooroi dalggido gishshaunne intte nagarai darido gishshau, hagaa intte bolli taani oottais.
16“SHin inttena biittaa kessi miida ubbati meetettana; intte morkketi ubbatikka omooduwau baana. Inttena bonqqidaageeti bonqqettana; inttebaa olan ekkidaageetubaakka olan ekkana.
17Taani intteyyo kehissana; intte masunttaakka pattana. Aissi giikko, eti inttena, ‘Hageeti olettidaageeta; Xiyoone asaabaa wudiyaabi baawa’ yaagoosona. Taani GODAI hagaa odais” yaagees.
18GODAI hagaadan yaagees; “Taani Yaaqooba zaretu keettaa omoodettosaappe guyye zaarada, ishalissana; eti de7iyo sohuwaukka qarettana. Yerusalaame katamaikka kase ba qolettidosan, kawo keettaikka kase ba sohuwan simmidi keexettana.

19Yan de7iya asai ubbai galataa mazamuriyaanne ufaissaa yettaa yexxana. Taani eta qoodaa darissana; eta qoodai naa77antto guuxxenna. Taani eta bonchchettida dere oottana; eti guuxxokkona.
20Eta zerettai beni wode de7uwaadan de7ana; eta maabaraikka ta sinttan minni eqqana. Eta un77ettiyaageeta ubbaakka taani qaxxayana.
21Eta halaqai eta asaappe issuwaa gidana; eta haariyaagee eta giddoppe kiyana. Taani a ta mati ehaana; ehin i taakko shiiqana. Taani shiishshennan de7ishin, xalidi taakko shiiqanau danddayiyai oonee? Taani GODAI hagaa odais.
22Hegaa gishshau, intte ta asa gidana; taanikka intte Xoossaa gidana” yaagees.
23Be7ite, GODAA hanqqoi gotiyaadan hanees; ikka sirimettiiddi, iitatu huuphiyan yaana.
24GODAI ba wozanaa halchchuwaa wurssidi polana gakkanaashin, a eexxiya hanqqoi guyye simmenna. Hegaa guyyeppe yiya wodetun intte akeekana.