Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Ermmaasa

Ermmaasa 43

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI eta Xoossai kiittido qaalaa ubbaa Ermmaasi etayyo odidi wurssidoogaappe guyyiyan,
2Hoshaaya na7ai Azaariyaasi, Qaareeha na7aa Yohanaaninne otoranchcha asai ubbai Ermmaasa hagaadan yaagidosona; “Neeni wordduwaa yootaasa! GODAI nu Xoossai nuuni Gibxxe biidi uttenna mala yootanau, nena nuukko mule kiittibeenna.
3SHin Baabiloone biittaa asai nuna woranaadan woi omooddidi bantta biittaa efaanaadan, neeni nuna eta kushiyan aattada immana mala, nena nu bollan denttidaagee Neeriyaa na7aa Baaruka” yaagidosona.
4Hegaa gishshau, Qaareeha na7ai Yohanaani, ola gadaawati ubbainne asai ubbai Yihudaa biittan de7anau, GODAI eta azazido azazuwaa polennan ixxidosona.
5Ixxidi Qaareeha na7ai Yohanaaninne ola gadaawati ubbai bantta laalettido kawotettatu ubbaappe Yihudan de7anau simmida Yihudaa asaa banttanaara ekkidi, Gibxxe biidosona.
6Qassi kawuwaa naagiyaageetu halaqai Naabuzaraadaani Saafaana na7aa, Ahiqaama na7aa Gadaaliyaara issippe de7ana mala ashshido attumaasata, maccaasata, naatanne kawuwaa macca naata ubbaa efiidosona. Qassikka hananabaa yootiya Ermmaasanne Neeriyaa na7aa Baarukakka efiidosona.
7Hegaadan hanidi, GODAI azazidoogaa ixxidi, Gibxxe biitti gelidi, Xaafinaasa giyo katamaa gakkanaashin biidosona.
8Xaafinaasan GODAA qaalai Ermmaasakko hagaadan yaagiiddi yiis;
9“Gita shuchchata ne kushiyan oiqqa ekkada, Yihudaa asai be7ishin, Xaafinaasan de7iya Gibxxe kawuwaa keettaa geliyoosaappe sintta baggaara de7iya baasuwan mooga.
10Moogada eta hagaadan yaaga; ‘Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; “Taani kiittada, ta ashkkaraa Baabiloone Kawuwaa Naabukadanaxoora ehiissana; ehiissada ha moogettida shuchchatu bollan a kawotaa araataa wottana. Yaatobare i ba kawotaa dunkkaaniyaa a bollan essana.
11I yiidi Gibxxe biittaa olana. Haiquwau de7iyaageeti haiqqana; omooduwau de7iyaageetikka omoodettana; qassi olan haiqqanau de7iyaageetikka olan haiqqana.
12Gibxxe xoossatu keettata i taman oittana; eeqatakka xuuggana, woikko omooduwau ekkidi efaana. Henttanchchai ba calaa maayiyoogaadan, i Gibxxe biittaa maayana. Yaatidi hegaappe saro baana.
13Gibxxe biittan Heliyopoliisa giyo kataman de7iya hawulttiyaa i mentterettana; Gibxxe xoossatu keettatakka taman xuuggana” yaagees’ yaaga” yaagiis.