Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Ermmaasa

Ermmaasa 48

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Moo7aaba biittaa xeelliyaagan Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; “Nabo katamaassi aayye7ana! Aissi giikko, i bayana. Qiriyaataima katamai kauyyananne omoodettana; eta qatotikka kauyyananne meqerettana.
2Hagaappe hini baggan Moo7aaba ceeqoi xayana. Aissi giikko, Haseboona kataman de7iya asai Moo7aaba bolli, ‘Haayite! He biittaa ane muleera xaissoos’ yaagidi iitabaa maqettiis. Nenoo, Maadimeena katamau, nenakka sirphphi oottana; ne geeduwaa olai kaallana.
3“Horonaima asai, ‘Laalettainne wolqqaama bashshai gakkiis’ yaagidi waassiyo waasuwaa siyite!
4Moo7aabi meqerettana; a naati yeekkiyo yeehuwaa siyite!
5Eti yeekkiiddi, Luhiita pudettaa kiyana; Horonaima dugettaakka bashshau waassiyaageetu waasuwaa siyiiddi wodhdhana.
6Eti issoi issuwaa, ‘Baqatite! Bazzon de7iya harddiidaadan woxxidi, intte shemppuwaa ashshite!’ yaagana.
7“Nenoo, Moo7aaba biittau, neeni ne wolqqaaninne ne duretettan ceeqettido gishshau, neenikka omoodettana. Qassi Kamoosha giyo xoossaikka ba qeesetuuranne ba halaqatuura issippe omoodettidi, harasaa baana.
8GODAI yootidoogaadan, katamata ubbaa xaissiyaagee yaana; issi kataminne attenna; wombbainne dembbai ubbai issippe xayana.
9Moo7aabayyo i paallidi attiyo qefiyaa immite. A katamati ubbai baisa gidana; issi asinne etan de7enna.
10“GODAA oosuwaa shenehoo giidi oottiya urai qanggettidaagaa gido! GODAI azazi wottin, suuttaa gussennaadan ba bisuwaa teqqiya uraikka qanggettidaagaa gido!
11“Moo7aabi yelagatettaappe doommidi, ishaluwan de7ida asa mala; i hara biittau omoodettibeenna. Moo7aabi baattaappe baattau tigettennaaninne qaaxxennan, mal77oi laamettennaaninne sawoi aggennan, uttidi de7i bayida woine eessaa mala.
12Moo7aaba aatti yeggiyaageeta taani GODAI kiittiyo gallassati yaana. Eti a aatti yeggidi, baattaappe cinggiriishana; cinggiriishidi, a baattaa mentterettana.
13Yaatin, Israa7eela asai ba ammanettido, Beeteelen de7iya eeqan kauyyidoogaadan, Moo7aaba asaikka ba xoossan Kamooshan kauyyana.
14“Intte, ‘Nuuni wolqqaama asanne mino olanchcha’ giidi aissi ceeqetteetii?
15Be7ite, Moo7aaba biittainne yan de7iya katamati bayidosona. A yelaga attumaasatikka shuhettanau duge biidosona. Taani Kawoi, Ubbaappe Wolqqaama GODAA geetettiyaagee hagaa odais.
16Moo7aaba bashshai matattiis; tuggai a bollan yiyo wodeekka eesotiiddi gakkiis.
17“A yuushuwan de7iya asau, a gitatettaakka eriya ubbau, ‘Mino gidida kawotaa xam77ai waani meqqidee! Bonchchettida xam77ai waani kinchchettidee!’ yaagidi zilaalite.
18“Inttenoo, Diboona kataman de7iyaageetoo, intte bonchcho sohuwaappe wodhdhidi, mela biittan uttite. Aissi giikko, Moo7aaba xaissiyaagee intte bollankka yaana; intte qatuwaa ubbaakka laalana.

19“Aaro7era kataman de7iyaageetoo, ogiyaa doonan eqqidi xeellite; kessi ekkidi baqatiya attumaasaanne maccaasaa, ‘Aibee kiyidai?’ yaagidi oichchite.
20“Oichchobare eti, ‘Moo7aabi meqqido gishshau kauyyiis; ayyo yeekkitenne zilaalite! Moo7aabi bayidoogaa Arnnoona SHaafaa lanqqiyan awaajjite!’ yaagidi zaarana.
21“Gezziyan de7iya Holoona, Yaahixa, Mefa7aata,
22Diboona, Nabo, Beeti-Dibilaataima,
23Qiriyaataima, Beeti-Gamuula, Beeti-Ma7oona,
24Qiriyootanne, Booxira geetettiya katamatu bollaaninne mataaninne haahuwan de7iya Moo7aaba katamatu bollan pirddai yiis.
25Moo7aaba kacee qanxxettiis; a qeseekka meqqiis. Taani GODAI hagaa odais.
26“GODAA bollan otorettido gishshau, Moo7aaba ushshidi mattoyite. Mattoyin ba cooyido cooshshaa bollan gonddoretto; asai ubbaikka a bollan qilliicco.
27Kase neeni Israa7eela bollan qilliiccabeikkii? Abaa haasayiyo wode, neeni karada huuphiyaa qaattidoogee Israa7eeli kaisotu giddoppe oiqettiineeyye?
28“Inttenoo, Moo7aaban de7iyaageetoo, katamaappe kiyi biidi, shuchchaa kooppuwaa giddon de7ite. Aafuwaa doonan ba keettaa keexxiya haraphphee mala gidite.
29Moo7aabi keehi otorettiis; Moo7aaba asai ai keenaa ayyiyaakko, minddattiyaakkonne otorettiyaakko, qassi banttana eti ai keenaa xoqqissi wottidaakko, taani siyaas.
30Taani GODAI eta minddaa erais; shin ainne maaddenna; eta ceeqoikka aibakka oottenna.
31Hegaa gishshau, taani Moo7aabassi waassais; Qiirihereesa asaassikka kayyottada yeekkais.
32“Inttenoo, Siibima asau, Yaa7izeera asaassi yeekkiyoogaappe aattada taani inttessi yeekkais. Intte tashee daayidi, Maxine Abbaa pinnidi, Yaa7izeera gakkida woiniyaa turaa mala; shin intte ofintta teeraanne intte woiniyaa wurccuwaa bonqqiyaageeti yiidi xaissirggidosona.
33Lo77o kattai aifiyo Moo7aaba biittaappe pashkkainne ufaissai ekettiichchiis. Woiniyaa teeraa gum77iyo sohotuppekka woine eessai goggennaadan teqqarggaas. Ooninne naa77antto a ililiiddi gum77enna. Asaa cenggurssai siyettikkokka, ufaissa cenggurssa gidenna.
34“Eti Haseboonaaninne El77aalen waassiyo waasoi Yahaaxa gakkanaashin siyettees. Qassi Xoo7aaroppe biidi, Horonaimanne Egilaati-SHaliishiyaa gakkanaashin siyettees. Harai atto Nimiriima haattaikka meliis.
35“Taani Moo7aaban asai goinniyo xoqqa sohotun yarshshiyaageetanne bantta xoossatussi ixaanaa cuwayiyaageeta xaissana. Taani GODAI hagaa odais.
36Eti kase demmido duretettai ubbai ha77i xayiichchido gishshau, ta wozanai Moo7aabassinne Qiirihereesa asaassi baliyan yeekkiya asadan yeekkees.

37Eti ubbai bantta huuphiyaanne bantta buuchchaa meedidosona; bantta kushiyaakka qanxxidi masunxxissidosona; qassi bantta xeessankka waaruwaa gixxidosona.
38Moo7aaban de7iya keetta ubbaaninne dabaaban yeehoppe attin, harabi baawa. Aissi giikko, Moo7aaba taani ooninne koyenna otodan menttaas. Taani GODAI hagaa odais.
39“Moo7aabi aiba meqo meqqidee! A asainne aiba waaso waassii! Moo7aabi yeellatiiddi, ba zokkuwaa wora aiba zaaro zaarii! Hegaa gishshau, Moo7aabi ba yuushuwan de7iya ubbatussi miicciyoobaanne dagammiyoobaa gidiis” yaagees.
40GODAI hagaadan yaagees; “Argganttai ba qefiyaa piddi ootti paalliiddi yiyoogaadan, morkkee Moo7aaba bollan yaana.
41A katamati ohettana; a qatotikka ekettana. He gallassi Moo7aaba mino olanchchatu wozanaikka maaretai oiqqido maccaasee wozanaa mala gidana.
42Moo7aabi ta bollan, GODAA bollan makkalido gishshau xayana; hagaappe sinttau i kawotetta gidenna.
43“Inttenoo, Moo7aaban de7iyaageetoo, yashshiyaabai, ollainne piree inttena naagees. Taani GODAI hagaa odais.
44Yashshiyaabaappe baqatidi woxxiya ooninne ollan kunddana; qassi ollaappe pude kiyiya ooninne piriyan ohettana. Aissi giikko, taani Moo7aaba qaxxayiyo wodiyan hegaa oottana. Taani GODAI hagaa odais.
45“Baqatidi biidaageeti wolqqa xayidi, Haseboona katamaa kuwan eqqidosona. Aissi giikko, Haseboona katamaappe tamai, qassi Kawoi Sihooni beni de7ido keettaappe lacoi kiyidi, Moo7aaba biittaa ubbaanne an de7iya makkalanchcha asaa maana.
46Moo7aaba asau, intteyyo aayye7ana! Kamoosha giyo xoossaassi goinniyaageeti xayidosona; eta attuma naatinne macca naati omoodettidi biidosona.
47“Gidikkonne, wurssetta wodetun taani Moo7aaba asaassi zaarada sa7aa ishalissana. Taani GODAI hagaa odais” yaagees. Moo7aaba bolli odettida hiraagai hagan wuriis.