Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Ermmaasa

Ermmaasa 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yihudaa Kawoi Sedeqiyaasi kawotido tammantta laittan, Baabiloone Kawoi Naabukadanaxoori kawotido tammanne hosppuntta laittan GODAAPPE Ermmaasayyo qaalai yiis.
2He wode Baabiloone kawuwaa olanchchati Yerusalaame dooddidosona; hananabaa yootiya Ermmaasi Yihudaa kawuwaa keettan de7iya, naagiyaageetu dabaaban gorddetti uttiis.
3Yihudaa Kawoi Sedeqiyaasi a hegan qachchidi, hagaadan yaagiis; “Neeni aissi hagaadan yaagada hananabaa yootai? ‘GODAI hagaadan yaagees; “Be7a, taani ha katamaa Baabiloone kawuwaa kushiyan aattada immana hanais; immin i omooddana.
4Yihudaa Kawoi Sedeqiyaasi Baabiloonetu kushiyaappe kessi ekkenna; i tumaappe Baabiloone kawuwaa kushiyan gelana. I a sinttan eqqidi, aara haasayana; i a ba aifiyan be7ana.
5Hegaappe guyyiyan, Naabukadanaxoori Sedeqiyaasa Baabiloone efaana; efin taani a bolli pirddana gakkanaashin, i yan de7ana. Taani GODAI hagaa odais. Neeni Baabiloonetuura olettiyaabaa gidikko, hegee nena kessenna” yaagees’ yaagadasa” yaagiis.
6Yaagin Ermmaasi, “GODAA qaalai he wode taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
7‘Ne aawaa ishaa SHaaluuma na7ai, Hanaami7eeli neekko yiidi, “Anatoota kataman de7iya ta gadiyaa shamma; aissi giikko, shammanau dabbotai gattiyoi nena” yaagana’ yaagiis.
8“GODAI giidoogaadan, ta aawaa ishaa na7ai Hanaami7eeli taakko naagiyaageetu dabaabaa yiidi, ‘Biniyaama biittan Anatootan de7iya ta gadiyaa shamma; gadiyaa shammanaunne buzottanau gattiyoi nena’ yaagiis. Yaagin taani hegan GODAA qaala gidiyoogaa eraas.
9Yaatada Anatoota kataman de7iya gadiyaa ta aawaa ishaa na7aa Hanaami7eelappe shammaas; shammada i ekkiyo waagaa ayyo meezaanan kilaas; kilin tammanne laappun xaqara bira gidiis.
10SHamaa paramaa markkati de7iyoosan paramada, maatafaa an wottaas; miishshaakka meezaanan kilada immaas.
11“Hegaappe guyyiyan, taani attamettida shamaa paramaanne attamettibeenna shamaa paramaa ekkaas.
12Ekkada ta aawaa ishaa na7ai Hanaami7eeli, shamaa paramaa paramida markkatinne naagiyaageetu dabaaban uttida Aihudati ubbai xeellishin, he shamaa paramaa Mahiseeya na7aa na7aa, Neeriyaa na7aa Baarukassi immaas.
13Immada eta sinttan taani Baaruka hagaadan yaagada azazaas;
14‘Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai, hagaadan yaagees; “Daro wodiyaa gam77ana mala, ha attamettida paramaanne attamettibeenna paramaa ekka efaada, urqqaappe merettida otuwan wotta” yaagees.
15Aissi giikko, Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai, hagaadan yaagees; “Ha biittan asai zaaridikka keettaa, gadiyaanne woiniyaa turaa tokkiyo sohuwaa shammana” yaagees’ yaagaas” yaagiis.
16Taani Neeriyaa na7aa Baarukayyo shamaa paramaa woraqataa immidoogaappe guyyiyan, GODAA hagaadan yaagada woossaas;
17“Abeet Ubbaa Haariya GODAU, neeni salotanne sa7aa ne gita wolqqaaninne ne yeddido kushiyan medhdhadasa! Neessi danddayettennabi mulekka baawa.
18Neeni sha7atuyyo aggenna siiquwaa bessaasa; shin aawatu mooruwaa eta naatu bolli zaaraasa. Abeet gitanne wolqqaama Xoossau, ne sunttai Ubbaappe Wolqqaama GODAA geetettees.

19Ne zoree gita; ne oottiyo oosoikka wolqqaama. Asaa ogiyaa ubbaa neeni be7aasa; asau ubbaukka a ogiyaadaaninne a oosuwaadan zaaraasa.
20“Neeni Gibxxen malaataanne oorattabaa oottadasa; hachchi gakkanaassikka ha ooratta oosota Israa7eela asaa giddooninne hara kawotettatu ubbaa giddon oottiyoogaa aggabaakka. Hegaappe denddidaagan ne sunttai ubbasan erettiis.
21Neeni ne asaa Israa7eela Gibxxeppe malaataaninne oorattaban, ne mino qesiyaaninne ne yeddido kushiyan, qassi gita dagaman kessadasa.
22Eta maizza aawatuyyo neeni immanau caaqqido biittaa, maattainne eessai goggiyo ha biittaa etayyo immadasa;
23immin eti ha biittaa gelidi laattidosona. SHin eti neeyyo azazettibookkona; ne higgiyaakka kaallibookkona; eti oottanaadan neeni azazidobaa ubbaakka oottibookkona. Hegaa gishshau, neeni eta bolli ha bashsha ubbaa ehaadasa.
24“Be7a, Baabilooneti katamaa oiqqanau gimbbiyaa yuushuwan biittaa dooridi dooddidosona; olaappe, koshaappenne boshaappe denddidaagan, katamai etaara olettiya Baabiloonetu kushiyan aadhdhidi imettiis. Neeni ha77i be7iyoogaadan, ne giidobai ubbai polettiis.
25Abeet Ubbaa Haariya GODAU, katamai Baabiloonetuyyo imettanau hanishinkka, neeni tana, ‘Markkata xeesada, miishshan ha gadiyaa shamma’ yaagadasa” yaagada woossaas.
26Hegaappe guyyiyan, GODAA qaalai Ermmaasayyo hagaadan yaagiiddi yiis;
27“Taani GODAA, asaa ubbaa Xoossaa. Taassi danddayettennabi de7ii?” yaagiis.
28Hegaa gishshau, GODAI hagaadan yaagees; “Taani ha katamaa Baabiloonetuyyoonne Baabiloone Kawuwaa Naabukadanaxoorayyo aattada immana; immin eti a oiqqana.
29Ha katamaa bolli woraajjiya Baabilooneti yiidi, katamaa taman xuuggana; keettaa bollan dembbayidi oottidosan Ba7aalayyo ixaanaa cuwayidinne hara xoossatuyyo ushshaa yarshshuwaa gussidi, tana hanqqetissida asati de7ido keettatakka xuuggana.
30“Israa7eela asainne Yihudaa asai bantta yelagatettaappe doommidi, ta sinttan iitabaa oottidosonappe attin, harabaa oottibookkona; eti bantta kushiyan oottido oosuwan tana hanqqetissidosona.
31Keexettido wodiyaappe hachchi gakkanaashin, ha katamaa asati tana hanqqetissidosonanne yiilloyidosona; hegaa gishshau, taani ha katamaa ta sinttappe xaissana.
32Israa7eela asainne Yihudaa asai, eta kawotinne halaqati, eta qeesetinne hananabaa yootiyaageeti oottido iita ooso ubban tana hanqqetissidosona.
33Eti bantta som77uwaa aggidi, bantta zokkuwaa taayyo zaaridosona. Taani eta zaara zaarada tamaarissikkokka, eti siyibookkonanne seeraakka ekkibookkona.
34Eti sheneyiya bantta eeqata ta sunttan xeesettida Beeta Maqidasiyaa giddon essidi tunissidosona.
35Eti bantta attuma naatanne macca naata Molooka eeqaayyo yarshshanau Hinnooma Zanggaaran Ba7aalayyo yarshshiyo xoqqa sohota giigissidosona. Eti hegaa oottana mala, taani eta azazabeikke; Yihudaa asaa eti nagaraa ootissanau hegaa mala sheneyiyaabaa oottanaagee ta wozanan mulekka aadhdhibeenna” yaagiis.
36Intte Yerusalaame asai, “Ha katamai olan, koshaaninne boshan Baabiloone kawuwaa kushiyan aadhdhidi imettana” yaagido ha katamaabaa GODAI Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees;

37“Be7ite, taani ta suulo hanqquwaaninne ta gita yiilluwan eta laalido biitta ubbaappe shiishshana; shiishshada ha sohuwaa zaarada ehaada, eti sarotettan de7anaadan oottana.
38Eti ta asa gidana; taanikka eta Xoossaa gidana.
39Eti taayyo merinau yayyana mala, taani etayyo issi wozanaanne issi ogiyaa immana; hegee etayyoonne etappe guyyiyan, eta naatuyyo lo77o gidana.
40Taani etaara merinau maachchaa maacettana. He maachchan taani etayyo lo77obaa oottiyoogaa aggikke; eti taappe wora simmenna mala, taani eti taayyo yayyanaadan oottana.
41Taani etayyo lo77obaa oottiyoogan ufaittana; qassi taani ta kumetta wozanaappenne ta kumetta shemppuwaappe ha biittan eta tumaappe tokkana” yaagees.
42Qassikka GODAI hagaadan yaagees; “Taani ha asaa bolli ha iita bashshaa ubbaa ehiidoogaadan, hegaadankka taani etayyo immana giido lo77obaa ubbaa immana.
43Intte, ‘Ha biittai asaikka meheekka de7enna, baisa biitta gidana; i Baabiloonetussi imettiichchiis’ yaagido biittan asai zaarettidi, gadiyaa shammana.
44Asai gadiyaa miishshan shammana; markkaa sinttan paramaa paramidi, maatafaa wottana. Hagee ubbai Biniyaama biittan, Yerusalaame yuushuwan de7iya heeratun, Yihudaa katamatun, gezziyan de7iya katamatun, bargguwan de7iya katamatuuninne Neegeeba Bazzuwan de7iya katamatu ubban hanana. Aissi giikko, taani eta zaarada ishalissana. Taani GODAI hagaa odais” yaagees.