Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Ermmaasa

Ermmaasa 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI hagaadan yaagees; “Yihudaa nagarai birata biiriyan xaafettiis; eta wozanaa bollinne eti yarshshiyoosan de7iya kaciyaa bolli almmaaziyaa giyo shuchchaa xeeran qaacettidi xaafettiis.
2Eta naati irxxa mitta ubbaa garssan, xoqqa keratu bollaaninne dembba biittan de7iya deretu bollan, giigissido yarshshiyo sohotun Asheero giyo xoosseessi essido misiliyau goinnoosona. Intte biitta ubbaa bollan oottido nagaraa acuwau qanxxo oottada, intte miishshaanne intte aqotaa ubbaa taani intte morkketuyyo immana.
4Taani inttena laatissido biittaappe intte baana; taani inttena intte erenna biittan intte morkketuyyo ailleyana. Aissi giikko, intte ta hanqquwaa oisettideta; i merinau eexxana” yaagees.
5GODAI hagaadan yaagees; “Asan, haiqqiya asaa wolqqan ammanettiyaageenne ba wozanan taappe wora simmiyaagee qanggettidaagaa.
6He asi bazzo buura mala. Kehabai yiyo wode be7enna. I bazzon, mela sohon, asi de7enna maxine biittan de7ana.
7“GODAN ammanettiya asi, i ammanettiyoi GODAA gidiyo asi anjjettidaagaa.
8I haattaa lanqqiyan tokettidi, ba xaphuwaa goggiya haattau yeddida mittaa mala. Awaa suuluwaassikka i yayyenna. Aissi giikko, he mittaa haittai irxxi irxxashin de7ees. Irai bukkenna laittankka hirggenna; aifiyaa aifiyoogaakka dabarssenna.
9“Asa wozani ubbabaappe aadhdhi cimmiyaabaanne keehi daro iita. A ooni eranau danddayii?
10Taani GODAI asau ubbau a ogiyaadaaninne a oosuwaadan zaaranau, asaa wozanaa qoraisinne a kahaa paaccais” yaagees.
11Xillenna ogiyaara duretiya asi babaa gidenna phuuphulliyaa qoxiya kuraachchee mala. I ba laittaa biron baggettishin, a aggidi xayana; wurssettan i eeyya gidana.
12Nu Beeta Maqidasee koiroppe doommidi, bonchcho kawotaa araataadan, xoqqa deriyaa huuphiyan beettees.
13Abeet GODAU, Israa7eeli ufaissan naagiyoogoo, nena aggida ubbati yeellatana. Nena aggidi wora biyaageeti, nena GODAA, de7o haattaa pulttuwaa aggido gishshau, eti biittan xaafettana.
14Abeet GODAU, tana patta; taani paxana. Tana ashsha; taani attana. Aissi giikko, neeni taani galatiyoogaa.
15Asati tana, “GODAI nuna naassido naasee awan de7ii? Ane polo!” yaagoosona.
16Neeni eta bolli iitabaa kiittana mala, taani mulekka nena denttettabeikke; eti metootana gallassaa taani amottabeikke. Ta doonaappe kiyida qaalaa neeni eraasa.
17Tana daganttoppa. Neeni metuwaa gallassi taayyo baqata attiyo soho.
18Tana yedettiyaageeta yeellaya; shin tana yeellayoppa. Eta dagantta; shin tana daganttoppa. Eta bolli meto gallassaa eha; eta naa77u kushe qixaatiyaa qaxxaya.
19GODAI tana hagaadan yaagiis; “Ba, Yihudaa kawoti katamaa geliyoonne kiyiyo Biniyaama Penggiyaa giyo penggiyaaninne hara Yerusalaame penggetu ubban baada eqqa.

20Eqqada eta hagaadan yaaga; ‘Inttenoo Yihudaa kawotoo, inttenoo Yihudaa asatoo, inttenoo Yerusalaamen de7iya asatoo, inttenoo ha penggetuura geliya asatoo, ubbaikka GODAA qaalaa siyite!
21GODAI hagaadan yaagees; “Sambbata gallassan tooho tookkenna malanne aibanne tookkidi, Yerusalaame penggiyaara gelenna mala, intteyyo naagettite!
22Sambbata gallassan intte keettaappe tooho tookkidi kessoppite, woikko aiba oosonne oottoppite. Kase intte aawata taani azazidoogaadan, Sambbata gallassaa dummayidi bonchchite.
23Gidikkonne, eti siyibookkona; bantta haittaakka taakko yeggibookkona. Eti siyennaaninne taappe tamaarennan ixxidosona.
24“‘“SHin intte taani GODAI yootiyoogaa siyikko, Sambbata gallassan ai toohonne tookkidi, ha katamaa penggetuura gelennan aggikko, Sambbata gallassaa dummayidi, an ai oosonne oottennan bonchchikko,
25Daawita kawotaa araatan uttiya kawoti bantta halaqatuura paratanne paraa gaareta toggidi, he penggetuura gelana. Eti Yihudaa asaaranne Yerusalaame kataman de7iya asaara gelana; ha katamai merinau asi de7iyo katama gidana.
26“‘“Asai xuuggiyo yarshshuwaanne hara yarshshuwaa, kattaa yarshshuwaa, ixaanaanne galataa yarshshuwaa ekkidi, Yihudaa katamatuppe, Yerusalaame yuushuwan de7iya moottatuppe, Biniyaama biittaappe, bargguwaappe, gezziyaappenne Neegeebappe GODAA Beeta Maqidasiyaa yaana.
27“‘“SHin intte Sambbata gallassata dummayidi bonchchanaadaaninne Sambbata gallassatun tooho tookkidi, Yerusalaame penggetuura gelennaadan, taani yootidoogaa siyennan ixxikko, taani he penggetun tamaa oittana. Oittin Yerusalaame kawo keettata maana. He tamai to77enna” yaagees’ yaaga” yaagiis.