Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Ermmaasa

Ermmaasa 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yoosiyaasa na7aa Yihudaa Kawuwaa Yo7aqeema laittan, Ermmaasassi GODAAPPE qaalai hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Rekaaba yara gidiya asaakko baada, etaara haasaya. Haasayada Beeta Maqidasiyaa kifiletuppe issuwaa giddo gelissada woine eessaa etau imma” yaagiis.
3Yaagin baada, Habaadiiniyaa na7aa na7aa, Ermmaasa na7aa Ya7azaaniyaa, a ishanttanne a attuma naata ubbaa, hegaa giyoogee Rekaaba yaraa muliyaa ekkada,
4Beeta Maqidasiyaa ehaas. Ehaada Yigidaaliyaa na7aa, hananabaa yootiya Hanaana erissiyo ashkkaratu kifiliyaa eta gelissaas. He kifilee penggiyaa naagiya SHaaluuma na7aa Ma7iseeya kifiliyaappe bolla baggaara, halaqatu kifiliyaa matan de7ees.
5Hegaappe guyyiyan, taani Rekaaba yaratu sinttan woiniyaa eessai kumido xuggatanne xuu7ata wottada, “Woiniyaa eessaa uyite” yaagaas.
6SHin eti zaaridi, “Nuuni woiniyaa eessaa uyokko; aissi giikko, nu maizza aawaa Rekaaba na7ai Yonadaabi nuna, ‘Inttekka intte naatikka woiniyaa eessaa merinau uyoppite.
7Qassi keettaa keexxoppite; zerettaa zeroppite; woine turaakka tokkoppite. Hegaa aggidi, dunkkaane giddon de7ite. Yaanikko intte adussa laittaa ha biittan de7ana’ yaagiis.
8Nu maizza aawaa Rekaaba na7ai Yonadaabi nuna azazido ubbau nuuni azazettida. Nuuni, woikko nu maccaasati, woikko nu attuma naati, woikko nu macca naati nu de7o laitta ubban woine eessaa uyibookko;
9de7iyo keettaakka keexxibookko; woiniyaa turaa sohoi, woikko goshshai, woikko zerettaikka nuussi baawa.
10Nuuni dunkkaane giddon de7ida; nu maizza aawai Yonadaabi azazido ubbaukka azazettida.
11SHin Baabiloone Kawoi Naabukadanaxoori nu biittaa bolli woraajjido wode, ‘Baabiloonetunne Sooretu olanchchatuppe attanau, haa Yerusalaame ane boos’ yaagida. Ha77i nuuni Yerusalaamen de7iyoogee hegaassa” yaagidosona.
12Hegaappe guyyiyan, GODAA qaalai Ermmaasayyo yiis.
13Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; “Ba; baada Yihudaa asaanne Yerusalaame asaa hagaadan yaaga; ‘Ta qaalaa siyiyoogaanne taani tamaarissidoogau azazettiyoogaa aissi ixxidetii? Taani GODAI hagaa odais.
14Rekaaba na7ai Yonadaabi ba attuma naata woiniyaa eessaa uyennaadan azazido azazuwaa eti naagidosona; eti bantta maizza aawaa azazuwau azazettido gishshau, hachchi gakkanaassi woiniyaa eessaa uyokkona. Taani intteyyo zaara zaarada odais; shin intte taani yootiyoogaa siyibeekketa.
15Qassi taani zaara zaarada hananabaa yootiya ta ashkkarata ubbaa inttekko yeddaas; yeddin eti, “Intte ubbaikka intte iita ogiyaappe ha77i simmite; intte oosuwaakka loittite; hara xoossatussi goinnoppitenne oottoppite. Yaatikko, taani GODAI intteyyoonne intte maizza aawatuyyo immido biittan intte de7ana” yaagidosona. SHin intte taani odiyoogaa siyanau intte haittaa taakko yeggekketa.
16Rekaaba na7aa Yonadaaba zerettati eta maizza aawai eta azazido azazuwaa polidosona; shin ha asai taayyo azazettibeenna’ yaaga” yaagees.
17Hegaa gishshau, GODAI, Ubbaappe Wolqqaama Xoossai, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; “Siyite, taani Yihudaa asaa bollinne Yerusalaamen de7iyaageetu bolli ehaana giido iitabaa ehaana. Aissi giikko, taani etassi odaas; odin eti siyennan ixxidosona. Taani eta xeesaas; xeesin eti koyennan ixxidosona” yaagees.
18Hegaappe guyyiyan, Ermmaasi Rekaaba yarata hagaadan yaagiis; “Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai inttena hagaadan yaagees; ‘Intte intte maizza aawaa Yonadaabayyo azazettido gishshau, a wogaa kaallido gishshaunne i azazidobaa ubbaakka polido gishshau,

19Rekaaba na7ai Yonadaabi taayyo GODAAYYO oottiya attuma asa audenne xayenna’ yaagees” yaagiis.