Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Ermmaasa

Ermmaasa 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI hagaadan yaagees; “Ba; baada urqqaa medhdhiyaagaappe gombbo shamma. SHammada nenaara amarida dere cimatanne amarida qeese cimata ekkada,
2Kon77a Me7o Penggiyaa giyo penggiyaa lanqqiyaara aadhdhada, Hinnooma Zanggaaraa ba; yan taani neeyyo yootiyo qaalaa awaajja.
3Hagaadan yaaga; ‘Inttenoo Yihudaa kawotoo, inttenoo Yerusalaame katamaa asatoo, GODAA qaalaa siyite! Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; “Be7ite, siyiya ubbau haittau iitiya palabaa ha biittaa bolli taani ehaana.
4Aissi giikko, asati tana aggidosona; eti woikko eta aawati, woikko Yihudaa kawoti erenna hara xoossatussi xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyoogan ha sohuwaa tunissidosona. Eti xillo asatu suuttaa ha sohuwan kunttidosona.
5Qassi taani eta azazabeennabaa, woikko yootabeennabaa, woikko ta wozanan qoppabeennabaa oottidosona; eti bantta attuma naata Ba7aalayyo taman xuuggiyo yarshsho oottidi yarshshanau, goinniyo xoqqa sohotun yarshshiyoosaa gimbbidosona.
6Hegaa gishshau, ha sohoi Toofeeta woikko Hinnooma Zanggaaraa geetettiyoogee attidi, SHuha Zanggaaraa yaagettidi xeegettana gallassati yoosona.
7“‘“Yihudaanne Yerusalaame asaa halchchuwaa taani ha sohuwan halissana. Eti bantta morkketu bisuwaaninne banttana woranau koyiyaageetu kushiyan haiqqanaadan taani oottana. Eta ahaa saluwaa kafotuyyoonne sa7aa do7atuyyo quma oottada immana.
8Taani ha katamaa baisanne qilliicciyoobaa kessana. Hegaara aadhdhiya ubbai a bashshan garamettidi, ‘Poora!’ yaagana.
9Eti bantta macca naatunne attuma naatu ashuwaa maanaadan taani oottana. Eta woranau koyiya morkketi eta waissiyo waayiyaaninne dooddiyo doodan, eti ubbai issoi issuwaa ashuwaa maana” yaagees’ yaaga.
10“Hegaappe guyyiyan, nenaara issippe biida asatu sinttan he gombbuwaa mentta.
11Menttada eta hagaadan yaaga; ‘Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “Zaaridi koolin oiqqennaadan oottidi, issi asi gombbuwaa menttiyoogaadan, taani ha kawotettaanne ha katamaa mentterettana. Asati ahaa moogiyo sohoi bainna gishshau, Toofeetan moogana.
12Taani GODAI ha sohuwaanne an de7iya asaa oottanaagee hagaa; taani GODAI ha katamaa Toofeetadan oottana.
13Yerusalaame asaa keettatinne Yihudaa kawotu keettati, keettaa bollan dembbayidi oottidosan saluwaa xoolinttetussi ixaanaa cuwayidonne hara xoossatussi ushshaa yarshshuwaa gussido keettati ubbai Toofeeta giyo sohuwaadan tunidaageeta gidana” yaagees’ yaaga” yaagees.
14Hegaappe guyyiyan, Ermmaasi GODAI hananabaa yootanau kiittido Toofeetappe simmidi yiidi, GODAA Beeta Maqidasiyaa giddon de7iya dabaaban eqqiis. Eqqidi asa ubbau hagaadan yaagiis;
15“Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; ‘Siyite, taani ha katamaa bollinne a heeran de7iya moottatu ubbaa bolli ehaana giido iitabaa ubbaa eta bolli ehaana hanais. Aissi giikko, eti morgge zozza gididi, taani yootidobaa siyennan ixxidosona’ yaagees” yaagiis.