Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Deuteronomio

Deuteronomio 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Penenglitan, ebpengesawa is sevaha he maama ne te huziyan he timpu naawà is suat din dutun te esawa zin su zuen nesusi zin dutun te esawa zin he wazè din mesuati. Ne tenged dutun mibaal sikandin te surat he para te kebpekidsuwey ne imbeǥey zin haazà dutun te esawa zin, ne impeǥenat din puun te valey zin.
2Ne emun ed-uman ebpeesawa haazà is bahi,
3ne edsuwayan en maan sikandin duen te ikezuwa he esawa zin etawa ebpatey haazà is ikezuwa he esawa zin,
4ne kenè en egkehimu ke ed-umanan sikandin ed-esawaa zuen te nehuna he esawa zin su mibmeremerik en sikandin. Emun ed-umanan sikandin ed-esewaa zuen te nehuna he esawa zin ne utew mezaat he vaal is ked-isipa te Nengazen keniyan. Kinahanglan he kenè niw veeli heeyan he salà dutun te ked-ubpè niw zuen te tanà he ibeǥey keniyu te Nengazen he Megbevayè niw he egkepengevilin niw.
5“Emun beǥu he ebpekeesawa is etew, kinahanglan he kenà sikandin ibpetampu te tebek etawa kenà sikandin ebeǥayan te minsan hengkey he vuluhaten diyà te inged seled te senge-tuig, su para ziyè dà sikandin mekeubpàubpà te valey zin su wey zin meveǥayi te kelipey is esawa zin.
6“Kenè nu kuwaa he sandà is gelingan te ed-utang diyà te kenikew, su egkuwaan nu ziyà te kandin is igkeuyag-uyag din.
7“Ke zuen egkezekepan he migebpaan din is duma zin he Israilihanen ne mid-uripen din haazà etawa imbelegyè din, kinahanglan he edhimetayan haazà is nemenggebpà. Kinahanglan he id-awè niw heini he mezaat he vaal ziyà te keniyu.
8“Bahin te mekelimlimezang he zaru te lundis, purungi niw sunuza is menge sulunuzen he ibpeveelan keniyu te menge memumuhat he menge kevuwazan ni Levi. Tumana niw is insuǥù ku kandan.
9Tentenuzi niw ke hengkey is mibeelan te Nengazen he Megbevayè niw ki Miriam hein edhipanew kew puun te Ehipto.
10“Emun ebpeutang kew te minsan hengkey te zuma niw he Israilihanen, kenè kew seled diyà te valey zin te kegkuwa te minsan hengkey he idsandè din.
11Taǥad kew zà diyà te ǥawas ne ed-uwiten din diyà te keniyu is idsandè din diyà te keniyu.
12Emun samput is insandà te pubri he etew ziyà te keniyu, ne kenè niw heini pepewai ziyà te keniyu. Iulì niw heini ziyà te kandin te kenè pa edsanlep is andew su wey zin meǥamit para te kedlipezeng din, ne ebpeselamatan ke zin pa. Ne metazeng he vaal is ked-isipa kayi te Nengazen he Megbevayè niw.
14“Kenè kew mebpemintahà te pubri he terebahanti, Israilihanen man sikandin etawa kenà Israilihanen he meǥinged diyà te inged niw.
15Beyazi niw sikandin te inandew he suwildu zin te kenè pa edsanlep is andew su pubri sikandin ne iyan midseriǥan din is suwildu zin. Su emun kenà, ne kela ke medsumbung sikandin diyà te Nengazen, ne ed-isipen heini he salè nu.
16“Is menge ǥinikanan, kenà ereg he edhimetayan tenged te salà te menge anak dan etawa is menge anak tenged te salà te menge ginikanan dan; is kada sevaha edhimetayan tenged te keugelingen din he salà.
17“Beǥayi niw te hustu he kukuman is menge ilu wey is kenà menge Israilihanen he zuma niw he meǥinged. Kenè niw pesendai te valu he vahi is utang din te samput din.
18Tentenuzi niw he menge uripen kew zengan diyà te Ehipto ne midlibri kew te Nengazen he Megbevayè niw. Iyan heeyan idsuǥua ku keniyu te kebaal kayi.
19“Emun edraǥun kew ne ke zuen egketaǥak niw he pira he rupung dutun te vevesukà, kenè niw en haazà likui te egkuwa. Teǥaka niw en heini he para te kenà menge Israilihanen, para te menge ilu wey menge valu he vahi, su para tuvazi kew te Nengazen he Megbevayè niw ziyà te langun he menge vaal niw.

20Emun edraǥun kew te ulibu ne kenè niw en likui is egkesamà. Teǥaka niw en heini he para te kenà menge Israilihanen, para te menge ilu, wey te menge valu he vahi.
21Emun edraǥun kew te paras niw, ne kenè niw en likui is nengesamà, kekenà, teǥaka niw en heini para te kenà menge Israilihanen, para te menge ilu, wey para te menge valu he vahi.
22Tentenuzi niw he menge uripen kew zengan diyà te Ehipto. Iyan heeyan idsuǥua ku kayi keniyu.”