Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Deuteronomio

Deuteronomio 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Dutun he timpu migkaǥi is Nengazen kayi te kediey te, ‘Basbas ka te zezuwa he melumpipì he vatu iring duen te nehuna ne tekezeg ka kayi te kediey zuen te vuntud. Ne vaal ka zaan te kavan he kayu.
2Idsurat ku keniyan te melumpipì he vatu sikan is menge lalag he insurat ku zuen te nehuna he vatu he migevè nu. Ne itaǥù nu haazà duen te kavan.’
3“Umbe mibaal a te kavan he kayu he ekasya ne mibasbas a te zezuwa he melumpipì he vatu he iring duen te nehuna, ne midtekezeg a ziyà te vuntud is ed-uwit duen te zezuwa he vatu.
4Ne insurat te Nengazen duen te melumpipì he vatu sikan is insurat din duen te nehuna he vatu, he iyan sikan is Sepulù he Suǥù he imbeǥey zin diyà te keniyu hein nekidlalag sikandin keniyu he ebpuun is laǥeng din duen te hapuy zutun te kedtiǥum niw zuen te vuntud. Ne hein imbeǥey en te Nengazen heini kedì,
5ne midtupang a zutun te vuntud ne intaǥù ku haazà duen te kavan he mibeelan ku, su iyan heini insuǥù kedì te Nengazen, ne taman en guntaan ne kemulu pa heini zutun.”
6Ne migenat is menge Israilihanen puun te menge teheb te menge tig-Jaakan ne midhendiyè dan te Mosera. Ne zutun mebpatey si Aaron ne zutun dan sikandin ileveng. Ne is anak din he si Eleazar iyan nehimu he lavew he memumuhat su iyan mid-ilis kandin.
7Ne ebpuun dutun midhendiyà sikandan te Gudgoda wey ziyà te Jotbata, ne heini he lugar zuen menge zal-ug.
8Dutun he timpu mibpilì te Nengazen is tribu ni Levi he iyan ibpeuwit duen te Kavan te Kebpekid-uyun te Nengazen kandan, wey ebaal te vuluhaten diyà te etuvangan din, wey ebpenuvadtuvad te menge etew pinaaǥi te ngazan din. Ne taman en guntaan ne iyan heini buluhaten dan.
9Iyan heini hinungdan ke maan is wazà mulà tanà he impepengevilin te menge kevuwazan ni Levi he nezawat mulà te zuma zan he menge Israilihanen. Iyan mismu kandan he kevilin is Nengazen sumalà is migkaǥi te Nengazen he Megbevayè niw.
10“Iring duen te nehuna he mid-ulaula ku, wazà a med-awà duen te vuntud seled te 40 he andew wey 40 he kezukileman, ne mibpemineg a te Nengazen ne wazè kew zin dèdeeti.
11Migkeǥiyan e zin te, ‘Genat kad ne penguluwi nu is menge Israilihanen te kedseled wey ked-angken duen te tanà he impenangdù ku he ibeǥey ku ziyà te menge kepuun niw.’
12“Ne ǥuntaan, menge etew te Israel, is ebuyuen dà te Nengazen he Megbevayè niw ziyà te keniyu, iyan is tehuza niw sikandin, pengungubpaan kew he sungkad te menge paaǥi zin, mahala niw sikandin, penilbi kew kandin te ebpuun diyà te tivuuk he gehinawa niw wey kedsavut niw,
13ne tuman kew te menge suǥù din wey te menge sulunuzen he ibeǥey ku keniyu ǥuntaan he para te keupiyaanan niw.
14“Gaked te Nengazen he Megbevayè niw is langit, minsan is kinetikangan he langit, ragkes is kelibutan wey is langun he netaǥù kayi.
15Piru mibpilì te Nengazen is menge kepuun niw he iyan ebmahalen din, ne mibpilì kew zin daan is menge kevuwazan dan lavew te langun he menge nasyun, ne taman en guntaan iyan kew ǥihapun menge etew he pinilì din.
16Umbe, beǥuwa niw en is gehinawa niw ne engkezi niw en is kebmesinupaken niw.
17Su is Nengazen he Megbevayè niw, Megbevayà te menge megbevayà wey Nengazen te menge nengazen. Mekeǥeǥehem wey egkein-inuwan sikandin he Megbevayà. Wazè din ibpelavi ne kenà sikandin egkeuwit te suhul.
18Edlevanan din is menge ilu wey is menge valu he vahi. Ebmahalen din is menge lumelengyawà ne ebeǥayan din sikandan te keenen wey menge visti.

19Umbe, mahala niw zaan is menge langyew, su nehimu kew zaan he menge langyew, ziyà te Ehipto.
20Tehuza niw is Nengazen he Megbevayè niw wey silbiyi niw sikandin. Kenè kew awà diyà te kandin ne ngazan din dà is gemita niw emun ebpenangdù kew.
21Deliǥa niw sikandin su iyan sikandin Megbevayè niw he mibaal te mekeǥeǥehem wey egkein-inuwan he menge vaal he neehè niw mismu.
22Hein midhendiyà is menge kepuun niw te Ehipto, menge 70 dà sikandan, piru ǥuntaan impemezakel kew te Nengazen he Megbevayè niw he iring te menge vituen diyà te langit.