Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - DANIELA

DANIELA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1King Nebukanesa ese inai bamona ia hereva taunimanima ibounai, bona bese ibounai, bona gado ibounai, tanobada dekenai. Ia gwau, “Emui maino do ia bada lao.
2Ataiai Momokani Dirava ese hoa bona toa karadia lau dekenai ia hedinaraia vadaeni. Inai gaudia lau ura hadibaia umui dekenai:
3“Iena toa gaudia be bada, bona iena hoa gaudia be herea! Iena basileia be noho hanaihanai ena basileia! Bona iena siahu be nega ibounai lalonai do ia noho.
4“Lau Nebukanesa be lauegu ruma badana dekenai lau noho namo herea, mai moale bona mai kwalimu danu.
5Nihi ta lau itaia dekenai lau gari. Lauegu mahuta pata dekenai lau hekure noho neganai, lau itaia gaudia dekenai lau laloa momo.
6Unai dainai hereva lau siaia, Babulonia ena aonega taudia ibounai do idia mai, lauegu nihi ena anina hedinaraia totona.
7Vadaeni meamea taudia, bona hoa karaia taudia bona vaira neganai dahaka do idia vara gaudia idia diba taudia, bona toa edia anina hedinaraia taudia idia mai. Lauegu nihi lau hamaorodia, to ena anina be idia gwauraia diba lasi.
8“Gabeai Daniela ia mai, iena ladana ta be Belitisasa, lauegu dirava ena ladana hegeregerena. Ia dekenai dirava helagadia edia lauma ia noho. Ia dekenai unai nihi lau hadibaia, lau gwau,
9‘Belitisasa e, oi be meamea taudia edia lohia, badina lau diba dirava helagadia edia lauma ia noho oi dekenai. Hunia gauna ta be ia auka lasi oi dekenai. Lauegu nihi dekenai lau itaia gaudia bona iena anina danu mani oi gwauraia, gauna inai:
10“ ‘Lauegu mahuta pata dekenai nihi lalonai lau itaia gaudia be inai: Lau itaia, au lata herea ta inai tanobada dekenai ia gini, ena dorina be ataiai momokani.
11“ ‘Unai au be ia tubu bona ia goada. Iena dorina be guba dekenai ia kamokau. Tanobada taudia ibounai ese idia itaia diba.
12Iena rauna be mai hairaina namo herea, bona iena huahua be momo, taunimanima ibounai idia ania. Uda boroma be iena ikerukeruna dekenai idia noho, bona guba manudia be iena rigina dekenai idia helai. Mauri gaudia ibounai ese, unai au dekena amo aniani idia davaria.
13“ ‘Egu nihi dekenai lau itaia, gima aneru helagana naria tauna be guba dekena amo ia diho mai.
14Ia boiboi badabada, ia gwau: Inai au utua bona hamorua, bona rigina utua oho! Rauna ibounai kokia, bona iena huahua oi gigia rohoroho! Henunai idia noho boroma ibounai lulua, bona iena rigina dekenai idia noho manu danu lulua!
15To unai au ena badina, mai ena ramuna danu, be do idia noho. Auri bona auri laboralabora gaba dekena amo, au ena badina do oi hagegea. Rei gabuna dekenai do ia noho, bona rei do ia ania. Hanuaboi ena ranu ese inai tau do ia hapariparia, bona ia be boroma danu do ia noho, rei lalonai.
16Iena lalona be do ia idau, taunimanima ena lalona bamona lasi, to boroma ena lalona be ia dekenai do lau henia. Unai bamona do ia noho ela bona lagani 7 idia ore.
17“ ‘Inai kara be gima aneru edia oda herevana, helaga aneru orea ese inai hereva idia gwauraia. Bona unai dekena amo mauri noho taudia do idia diba, Ataiai Momokani Dirava, be mai ena siahu taunimanima ibounai edia latanai, bona iena ura hegeregerena, basileia naria siahu ia henia taunimanima ta ta dekenai. Ia ese hekokoroku lasi tauna ia habadaia diba.’
18“Inai nihi be lau, king Nebukanesa lau itaia. Unai dainai Belitisasa e, mani emu kara, ena anina hari do oi gwauraia, badina inai basileia aonega taudia ibounai be nihi ena anina idia hadibaia diba lasi. To oi be oi hedinaraia diba, badina dirava helagadia edia lauma ia noho oi dekenai.”

19Vadaeni Daniela, iena ladana ta be Belitisasa, be hoa bamona ia noho hora ta, bona ia laloa momo danu. Gabeai king ese ia hereva henia, ia gwau, “Belitisasa e, inai nihi bona ena anina dekenai oi gari lasi.” Belitisasa ia haere, ia gwau, “King badana e, inai nihi bona ena anina be oi dekenai idia tuari taudia dekenai ia lao be namo. Oi dekenai ia lao be dika.
20“Unai au oi itaia gauna, be ia tubu goada bona ena kwarana ia daekau gubai, bona tanobada taudia ibounai ese idia itaia gauna.
21Iena rauna be namo herea, bona iena huahua be momo herea, mauri gaudia ibounai ese idia ania. Unai au henunai boroma idia haboua, bona rigina dekenai manu idia noho.
22King badana e, inai au be oi, badina be oi tubu vadaeni, bona goada oi abia vadaeni. Oiemu bada toana be guba ia abia vadaeni, bona oiemu siahu toana be tanobada taudia ibounai idia diba.
23“Inai danu oi itaia gima aneru helaga guba dekena amo ia diho mai, ma ia hereva, ‘Inai au utua bona haorea, to au ena badina, mai ena ramuna danu tano lalonai do idia noho, gaba gauna be auri bona auri labora dekena amo ia hagegea noho. Rei gabuna dekenai do ia noho, bona hanuaboi ena ranu ese do ia hapariparia, unai bamona be boroma danu do ia noho, ela bona lagani 7 idia ore.’
24“King e, unai nihi ena anina be inai: Ataiai Momokani Dirava ese ia siaia herevana be inai, ia gwau:
25Taunimanima edia noho gabuna dekena amo oi do idia lulua lao, bona do oi lao, uda boroma danu oi noho. Lagani 7 lalonai rei do oi ania, boromakau bamona, bona hanuaboi ena ranu ese oi do ia hapariparia, ela bona oi diba Ataiai Momokani Diravana be taunimanima edia basileia ia biagua noho, bona iena ura tauna dekenai siahu ia henia noho.
26“To idia gwau, ‘Au badina ena ramuna be do ia noho tano lalonai.’ Ena anina be, oiemu basileia be do ia noho. Bona bema diba do oi abia, bona oi hamomokania, Dirava tamona sibona ese gau ibounai ia biagua noho neganai, oiemu basileia ma do oi abia lou.
27“Unai dainai, king e, lauegu sisiba herevana mani oi abia dae, oiemu kara dika do oi rakatania, bona kara maoromaoro do oi badinaia, bona ogogami taudia do oi bogahisihisi henidia. Unai dekena amo do oi hedinaraia oiemu kara dika oi rakatania. Unai neganai sedira Dirava ese oi do ia bogahisihisi henia, bona oiemu noho namo be ma do oi davaria lou.”
28Inai gau ibounai be king Nebukanesa dekenai idia vara momokani.
29Hua 12 ia ore murinai Nebukanesa be iena ruma badana guhi latanai Babulonia dekenai ia raka noho.
30Unai neganai king ia gwau, “Babulonia badana be inai, lau ese lau haginia, lauegu siahu dekenai lau haginia, bona lauegu heagi totona ia gini.”
31Unai hereva Nebukanesa ena uduna dekenai ia do gwauraia noho neganai, guba dekena amo hereva ta ia mai, ia gwau, “King Nebukanesa e, egu hereva be oi dekenai ia mai inai. Basileia be oi dekena amo ia kokia vadaeni.
32Taunimanima edia noho gabuna dekena amo do idia lulua lao oi, uda boroma danu do oi noho. Boromakau bamona, rei do oi ania ela bona lagani 7 idia ore. Unai bamona do oi noho ela bona oi diba Ataiai Momokani Diravana ese taunimanima edia basileia ia gunalaia noho, bona ia sibona ena ura hegeregerena, basileia edia biaguna ia abidia hidi.”
33Unai hora lalonai unai hereva ena anina ia vara Nebukanesa dekenai. Taunimanima dekena amo idia lulua, boromakau bamona rei ia ania, bona iena tauanina be hanuaboi ena ranu dekenai ia paripari. Iena huina ia tubu lata, ugava manu huina bamona, bona iena kahau be manu edia kahau bamona.
34“Unai lagani 7 idia ore neganai lau, Nebukanesa, lauegu matana lau abia isi guba dekenai bona lauegu diba ia giroa mai lau dekenai. Ataiai Momokani Diravana lau hanamoa, bona ia noho hanaihanai Dirava dekenai lau tomadiho henia, bona lau matauraia danu. “Iena basileia be noho hanaihanai basileiana, bona iena siahu be taunimanima ibounai edia latanai nega ibounai.
35Inai tanobada besedia ibounai, be gau ta lasi bamona Dirava ena vairanai. Guba ena aneru orea ibounai, be iena siahu henunai idia noho, bona tanobada taudia danu be unai bamona. Tau ta ese Dirava ena kara ia koua diba lasi, o inai bamona ia hereva henia diba lasi, ‘Oi be dahaka oi karaia?’
36“Unai nega lalonai lauegu aonega ia mai lou lau dekenai, bona lauegu basileia, mai ena siahu lau abia lou. Lauegu kaunsolo taudia bona lauegu basileia taudia idia giroa mai lau dekenai. Lauegu basileia ma idia haginia lou, bona siahu bada bona matauraia bada lau abia, guna bamona lasi.

37“Lau inai Nebukanesa ese guba ena Lohiabada lau hanamoa, lau matauraia, bona lau tomadiho henia. Iena gaukara ibounai be momokani, iena dala ibounai be maoro, bona hekokoroku ena dala dekenai idia raka taudia be ia ese ia atoa diho diba.”