Text copied!
CopyCompare
ኦራꬃ ጫቆ ማፃፋ ጋሞꬆ - 1 ቆሮንቶሴ

1 ቆሮንቶሴ 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ሃዒካ ታ ኢሻቶ! ታ ኢንቴና ሳባኪን ኢንቴ ኤኪዲኔ ኢዛን ሚኒ ኤቂዳ ሚሺራቾ ቃላ ሃዒ ቆፊሳና ኮያይስ።
2ታ ኢንቴስ ሳባኪዳ ቃላ ኢንቴ ሎዔꬂ ኦይኪኮ ሄ ሚሺራቾ ቃላን ኢንቴ ኣታና። ሄሳ ማላ ጊዶንታ ኣጊኮ ኢንቴ ኣማኖይ ጮ ሜላ ሃዳ።
3ታኒ ታስ ኤኪዳይሳኔ ኡባፌ ኣꬊዛይሳ ኢንቴስ ኣꬃ ኢማዲስ። ጌሻ ማፃፋቲ ጊዛይሳ ማላ ኪርስቶሲ ኑ ናጋራ ጊሽ ሃይቂዴስ።
4ሞጌቲዴስ፤ ጌሻ ማፃፋታን ፃፌቲዳይሳ ማላ ሄꬓንꬆ ጋላስ ሃይቆፔ ዴንዲዴስ።
5ሄሳፌ ካሊዲ ጴፅሮሳስ ቤቲዴስ። ቃሴካ ዬሱሳ ካሊዛ ታማኔ ናምዓታስ ቤቲዴስ።
6ሄሳፌ ጉዬ ኢቻሹ ፄቱፔ ቦላራ ዲዛ ኣማኒዛይታስ ኢሲቶ ቤቲዴስ። ሄ ኢዛ ቤይዳ ኣሳፔ ዳሪዛ ባጋይ ፓፃ ዴስ። ባጋይ ቃሴ ሃይቂዴስ።
7ሄሳፌ ጉዬ ያቆቤስ ቤቲዴስ። ካሊዲካ ኩሜꬃ ሃዋሬታስ ቤቲዴስ።
8ታኒ ሃዋሬታ ኡባፌ ላፋኔ ካሴ ፆሳ ዎሳ ኬꬄ ጎዲዳ ጊሽ ሃዋሬ ጌቴታናስ ታኒ ቤሶንታዴኮ ሺን ኣሳ ዉርሶፌ ኣዉጫያ ሚሳቲዛ ታስካ ቤቲዴስ።
10ጊዶ ኣቲን ፆሳ ኪያቴꬃን ሃዒ ታ ሃናናይሳ ሃናዲስ። ታስካ ኢሜቲዳ ፆሳ ኪያቴꬂ ሜላ ሃዳ ጊዲቤና። ታኒ ኦናፔካ ቦላራ ዳሮ ሚና ኦꬃዲስ። ጊዶ ኣቲን ሄሳ ኦꬂዳይ ታና ጊዶንታ ፆሳ ኣꬎ ኪያቴꬂ ኦꬂዴስ።
11ሄሳ ጊሽ ታና ጊዲን ኢስታካ ጊዲን ኑ ዉሪካ ሳባኪዛይ ሄሳ። ኢንቴካ ኣማኒዳይ ሄሳ።
12ኪርስቶሲ ሃይቆፔ ዴንዲዳይሳ ኑ ታማርሲኮ ሂስቲን ኢንቴ ጋርሳፌ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ዋኒዲ ሃይቆፔ ዴንዶይ ባዋ ጊዞ?
13ሃይቂዳ ኣሳስ ዴንꬂ ዶንታዝ ጊዲኮ ኪርስቶሲካ ዴንዲቤና ጉሳካ?
14ኪርስቶሲካ ሃይቆፔ ዴንዶንታዝ ጊዲኮ ኑ ሳባኮስ ጎዓይ ባዋ። ኢንቴ ኣማኖይካ ጮ ሜላ ሃዳ።
15ሄሳፌካ ቦላራ “ፆሲ ኪርስቶሳ ሃይቆፔ ዴንꬂዴስ” ጊዲ ኑ ማርካቲዳ ማርካይካ ኑና ዎርዶ ፆሳ ማርካታ ኬሲዴስካ? ሃይቂዳ ኣሳይ ሃይቆፔ ዴንዶንታዝ ጊዲኮ ፆሲ ኪርስቶሳካ ዴንꬂቤና ጉሳ።
16ጋሶይካ ሃይቂዳይቲ ዴንዶንታዝ ጊዲኮ ኪርስቶሲካ ሃይቆፔ ዴንዲቤና።
17ኪርስቶሲ ሃይቆፔ ዴንዶንታዝ ጊዲኮ ኢንቴ ኣማኖይ ጮ ሜላ። ኢንቴካ ሃኖ ጋካናስ ኢንቴ ናጋራራ ዴታ ጉሳ።
18ሃኖይ ሄሳ ማላ ጊዲኮ ኪርስቶሳ ኣማኒዲ ሃይቂዳይቲ ዉሪካ ꬋዪዳ ጉሳ።
19ኑኒ ኪርስቶሳን ኡፋይስ ኦꬂዛይ ሃኖ ቢታይ ቦላ ዱሳስ ፃላላ ጊዲኮ ኑ ኣሳ ኡባፌ ላፋታ።

20ጊዶ ኣቲን ኪርስቶሲ ሃይቂዳይታስ ኡባስ ባይራ ጊዲዲ ሃይቆፔ ቱሙ ዴንዲዴስ።
21ሃይቆይ ኢሲ ኣሳ ኣዳሜ ባጋራ ዪዳ ማላ ሃይቂዳይታ ዴንꬂ ኪርስቶሳ ባጋራ።
22ኣሲ ዉሪካ ኣዳሜ ባጋራ ሃይቂዳ ማላ ሄሳꬆካ ኣሲ ዉሪካ ኪርስቶሳ ባጋራ ሃይቆፔ ዴንዳና።
23ጊዶ ኣቲን ዉሪካ ባ ታራራ ታራራ ዴንዳና። ኮይሮ ባይራ ጊዲዳ ኪርስቶሲ ዴንዲዴስ። ኢዛፔ ካሊዲ ኢዚ ዪዛ ዎዴ ኪርስቶሳስ ጊዲዛይቲ ዴንዳና።
24ሄሳፌ ጉዬ ሃሬቲዛ ዴሬታ ጎዳቴꬂኔ ዎልቃማታ ዉርሲ ꬋይሲዳፔ ጉዬ ካዎታ ፆሳ ኣዋስ ኣꬂ ኢሚዛ ዎዴ ሄ ዎዴ ዉርሴꬅ ጊዳና።
25ኢዚ ባ ሞርኬ ዉርሲካ ባ ቶሆ ጋርስ ኣꬃና ጋካናስ ኢዚ ካዎታናስ ቤሴስ።
26ቡሮ ዉርሴꬃን ፆኔቲ ꬋያና ሞርኬይ ሃይቆ።
27“ፆሲ ዉርሲካ ኢዛ ጎዳቴꬃፌ ጋርሳን ዎꬂዴስ” ጊዛዚ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዴስ። ጊዶ ኣቲን “ዉሪካ ኢዛ ጎዳቴꬃ ጋርሳን ጊዲዴስ” ጊሺን ዉሪካ ኢዛ ጎዳቴꬃ ጋርሳን ኦꬂዳ ፆሳ ኣዋ ጉጄና።
28ዉሪካ ኢዛስ ሃሬቲዳይሳፌ ጉዬ ፆሲ ዉርሶፌ ቦላ ጊዳና ማላ ፆሳ ናይ ቃሴ ኡባ ባሲ ሃሪሲዳይሳስ ፆሳ ኣዋስ ሃሬታና።
29ሃይቆፔ ዴንꬂ ዶንታ ኣጊኮ ሂስቲን ሃይቂዳ ኣሳ ጊሽ ጊዲ ፃማቄቲዛ ኡባስ ጎዓይ ኣዜ? ሃይቂዳይቲ ሙሌካ ዴንዶንታዝ ጊዲኮ ሂስቲን ኣሳይ ኢስታ ጊሽ ኣዛስ ፃማቄቲዜ?
30ኑ ቃስ ኡባ ዎዴ ኢታ ሜቶስ ኣꬊ ኢሜቲዛይ ኣዛሴ?
31ታ ኢሻቶ! ሃች ሃች ሃይቆይ ታናራ ጋጌስ። ሄሳካ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ጌዶን ኢንቴ ቦላ ዲዛ ኣማኔቴꬅ ታ ኢንቴስ ቆንጪሳይስ።
32ታኒ ኤፌሶኔን ዶዓ ሚሳቲዛ ኣሳታራ ባፄቲዳይሲ ኣሲ ቤያና ማላ ፃላላ ጊዲኮ ታስ ኢዛን ኣዛ ዎꬌይ ዲዜ? ሃይቂዳይታስ ዴንꬂ ዶንታ ኣጊኮ “ኑ ዎንቶ ሃይቃና ጊሽ ኣኔ ሞስ፥ ኣኔ ኡዮስ” ጊዛይታ ማላ ኑካ ኢስታ ማላ ጊዶስ።
33ኢንቴ ባሌቶፍቴ! ኢታ ላጌቴꬂ ሎዖ ኣማሌራ ዲዛይታ ሞሬስ።
34ዎዝናማ ጊዲቴ፤ ናጋራ ኦꬆፍቴ፤ ፆሴ ኤሮንታይታ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ኢንቴ ጋርሳን ዲዛ ጊሽ ታ ሄሳ ኢንቴና ዬላቻናስ ጋይስ።
35“ሃይቂዳይቲ ዋኒ ዴንዳኔ? ኣይ ማላ ኣሾራ ዴንዳኔ?” ጊዛዴይ ዳና ዳንዳዬስ።
36ኔኖ ኤያዞ! ኔ ዜሪዛ ዜሬꬃይ ሃይቆንታ ዲሼ ጫሬና።
37ኔኒ ዜሪዛ ካꬃ ሞꬌያ ጊስቴ ዎይኮ ሃራ ካꬃ ኣይፌ ጊዲኮካ ጉዬፔ ኔ ኤካናራ ሃዒ ኔ ዜሮሮ ጊዱኩ።

38ፆሲ ቃሴ ባ ኮይዳ ማላ ሄ ዜሬꬃስ ኢዛ ማላ ሜꬎ ኢሜስ። ዜሬꬃ ቆሞታስ ኢሳስ ኢሳስ ኢዛ ሚሳቲዛ ኣሳቴꬅ ኢሜስ።
39ኣሾይ ዉሪካ ኢሲ ማላ ጊዴና። ኣሳ ኣሾይ ኢሳ ጊዲሺን ሜሄ ኣሾይ ቃሴ ሃራ፤ ካፎ ኣሾይ ሃራ፤ ሞሌ ኣሾይካ ሃራ ቆሞ።
40ሄሳ ማላካ ሳሎን ዲዛይታሲካ ኢስታ ሚሳቲዛ ሜꬎይ ዴስ። ቢታ ቦላ ዲዛይታሲካ ኢስታ ሚሳቲዛ ሜꬎይ ዴስ። ጊዶ ኣቲን ሳሎይታ ቦንቾይ ኢሲ ማላ። ቢታ ቦላ ዲዛይታ ሜꬎ ቦንቾይካ ዱማ።
41ኣዋ ኣርሼ ቦንቾይ ኢሲኖ። ጊዶ ኣቲን ኣጊና ቦንቾይ ቃሴ ዱማ። ፆሊንቴታ ቦንቾይካ ሃራ። ኢሲ ፆሊንቴ ቦንቾይ ሃራ ፆሊንቴ ቦንቾፌ ዱማቴስ።
42ሃይቂዳ ኣሳ ዴንꬂካ ሄሳ ማላ። ዎቂዛ ሜꬎይ ዜሬቲን ዎቆንታ ሜꬎይ ዴንዳና።
43ካዉሻቴꬃን ዜሬታና ሺን ቦንቾን ዴንዳና። ዳቡርሳን ዜሬታና ሺን ዎልቃማ ጊዲዲ ዴንዳና።
44ሜꬌቴꬅ ሜꬎይ ዜሬታና ሺን ኣያና ሜꬎይ ዴንዳና። ሜꬌቴꬅ ሜꬎይ ዲኮ ቃሴካ ኣያና ሜꬎይካ ዴስ።
45ሄሳ ጊሽ “ኮይሮ ኣስ ኣዳሜይ ዴዖይ ዲዛ ሜꬌቴꬅ ጊዲዴስ” ጌቴቲ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዴስ። ናምዓንꬆ ኣዳሜ ጊዲዳ ኪርስቶሲ ጊዲኮ ኣሳስ ዴዖ ኢሚዛ ኣያና።
46ጊዶ ኣቲን ኮይሮ ዪዳይ ኣያናይሳ ጊዶንታ ሜꬌቴꬃይሳ። ኣያናይሲ ቃስ ጉዬፔ ዪዳይሳ።
47ኮይሮ ዪዳ ኣዳሜይ ቢታፌ ሜꬌቲዳ ጊሽ ኢዚ ቢታፌ። ናምዓንꬆ ዪዳይሲ ሳሎፔ።
48ቢታፌ ጊዲዳይቲ ኢስቲ ቢታፌ ሜꬌቲዳይሳ ማላ። ሳሎፔ ጊዲዳይቲ ሳሎፔ ዪዳይሳ ማላ።
49ኑኒ ቢታ ኣሳ ሜꬋ ማዮዖይሳꬆካ ሳሎይሳ ሜꬋካ ማይዓና።
50ታ ኢሻቶ! ታ ሃይሳ ኢንቴስ ዮታይስ ኣሾይኔ ሱꬂ ፆሳ ካዎቴꬅ ላቴቴና። ꬋያናይሲ ꬋዮንታይሳ ላቴና።
51ኣኔ ታ ኢንቴስ ኢሲ ፁራ ዮዖ ዮታይስ። ኑኒ ዉሪካ ሃይቆኮ። ጊዶ ኣቲን ኑ ዉሪካ ላሜታና።
52ሄሲካ ሃናናይ ኑ ቆፖንታ ዲሺን ዉርሴꬃ ፁሩምባይ ፑኔቲዛ ዎዴ ቂጲዳ ኣይፌይ ፄሊዛ ማላ ኢሲቶ ሃናና። ፁሩምባይ ፑኔታና፤ ሃይቂዳ ኣሳይ ዎቆንታይታ ጊዲዲ ዴንዳና። ኑኒካ ላሜታና።
53ꬋዪዛይሲ ꬋዮንታይሳ ማይዓናስ፥ ሃይቂዛይ ሃይቆንታይሳ ማይዓናስ ቤሴስ።
54ꬋዪዛይ ꬋዮንታዝ፥ ሃይቂዛይ ሃይቆንታዝ ማይዒዛ ዎዴ “ሃይቆይ ፆኔቲ ሚቴቲዴስ” ጌቴቲ ካሴ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዳ ቃላይ ፖሌታና።
55ሄሳꬆካ “ሃይቆ! ካሴ ኔ ፆኖይ ኣዋን ዲዜ? ሃይቆኮ! ኔ ኢዛራ ጫዲዛ ዪሻይ ኣዋን ዲዜ?” ጌቴቲ ፃፌቲዴስ።

56ሃይቆይ ኢዛራ ዱኪዛ ዎልቃይ ናጋራ፤ ናጋራ ዎልቃይ ዎጋ።
57ጊዶ ኣቲን ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ኑስ ፆኖ ኢሚዛ ፆሳስ ጋላታይ ጊዶ።
58ሄሳ ጊሽ ታ ሲቆ ኢሻቶ! ሚኒ ኤቂቴ። ኣይ ሚሻንካ ያርክ ያርኮፍቴ። ጎዳ ኦሶስ ኢንቴ ዳቡሪዛ ዳቡርሳይ ሃዳ ጊዶንታይሳ ኤሪዲ ኡባ ዎዴ ፓጬይ ባይንዳ ጎዳስ ኦꬃናስ ሚኔቲቴ።