Text copied!
CopyCompare
ኦራꬃ ጫቆ ማፃፋ ጋሞꬆ - 1 ቆሮንቶሴ

1 ቆሮንቶሴ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ኢንቴ ታስ ፃፊዳ ማላ ኣሲ ማጫሳኮ ጋኮንታ ኣጊዛኮ ሎዖኮ! ጊዶ ኣቲን ላይማፔ ናጌታናስ ኣቱማሳስ ኢሳስ ኢሳስ ማቻ ዱ። ማጫሳስካ ኢሲኔይስ ኢሲኔይስ ኣዚናይ ዶ።
3ኣዚናይ ባ ማቼይስ ኮሺዛዝ ዉርሲ ኦꬆ። ማቻካ ባ ኣዚናስ ኮሺዛዝ ዉርሳ ኦꬁ።
4ማቺ ኣሳቴꬂ ኢዚስ ፃላላ ጊዶንታ ኣዚናሳራ ኮꬃ። ሄሳꬆካ ኣዚና ኣሳቴꬂ ኢዛስ ፃላላ ጊዶንታ ማቼይሳራ ኮꬃ።
5ናምዓይ ዶሳን ዎሳስ ጊዲ ዞሬን ጊዶ ጊዲ ቃቺዳ ጋላሳታፔ ኣቲን ሃራ ጋላስ ኢሶይ ኢሳስ ኣካይ ጎፒቴ። ሄሳ ጋሶን ኢንቴስ ኢንቴና ሃሮይ ፆኒን ፃላዔይ ኢንቴና ፓጮንታ ማላ ናምዓይ ኢሲፌ ኣቂቴ።
6ታ ሄሳ ጊዛይ ጮ ኣዛዞ ማላ ጊዶንታ ዞሬ ዞራይስ።
7ኣሲ ዉሪ ታ ማላ ማቾ ኤኮንታ ዲዛኮ ታ ዶሳይስ። ጊዶ ኣቲን ኢሲ ኢሲ ኣሳስ ፆሳፌ ኢሜቲዳ ዱማ ኢሞታይ ዴስ። ኢሳስ ዱማ ኢሲ ኢሞታይ ዴስ። ሃንኮይሳስ ቃስ ሃራ ኢሞታይ ዴስ።
8ቡሮ ኤኮንታይታኔ ጌሎንታይታ ጊሽ ቃሴካ ኣዚናይ ሃይቂዳ ማጫሳታ ጊሽ ታ ጊዛይ ኢስቲ ጌሎንታኔ ኤኮንታ ታ ማላ ዲዛኮ ኢስታስ ሎዖ ጋይስ።
9ጊዶ ኣቲን ኢስቲ ባና ናጋናስ ዳንዳዮንታይታ ጊዲኮ ጌሌቶኔ ኤኬቶ፤ ጮ ኣሞን ፁጌታናፔ ኤኮይኔ ጌሎይ ሎዖ።
10ኤኪዳይታሲኔ ጌሊዳይታስ ታ ኢሚዛ ኣዛዞይ ሃይሳ። ሄሲካ ጎዳ ኣዛዞፔ ኣቲን ታ ኣዛዞ ጊዴና። ኣዚና ጌሊዳ ማጫሳያ ባ ኣዚናፔ ሻኬቱፉ።
11ሻኬቲዛ ጊዲኮ ሃራ ኣዚና ጌሎንታ ኡቱ። ኣካይ ጊኮ ባ ኣዚናራ ጊጉ። ኣዚናይካ ባ ማቾ ኣንጂ ዬዶፎ።
12ሃንኮ ኣሳስ ቃስ ታ ሂዝጋይስ። ሄሳ ጊዛይካ ታና ኣቲን ጎዳ ጊዴና። ኣማኖንታ ማቻ ዲዛ ኣማኒዛዴይ ማቼያ ኢዛራ ዳና ዶሲኮ ኢዚ ኢዞ ኣንጃናስ ቤሴና።
13ኣማኖንታ ኣዚናይ ዲዛ ኣማኒዛ ማጫሲያ ሄ ኣማኖንታ ኣዚናይ ኢዚራ ዳናስ ኮይኮ ኢዛ ኢዛፔ ኣንጄታ ባናስ ቤሴና።
14ጋሶይካ ኣማኖንታ ኣዚናይ ኣማኒዛ ባ ማቼዪን ኣንጄቴስ። ኣማኖንታ ማጫሳያካ ኣማኒዛ ባ ኣዚናን ኣንጄታዉስ። ሄሳꬆ ሃኖንታ ኣጊኮ ኢንቴ ዬሊዳ ናይቲ ቱናታ ጊዳና ሺን ሃዒ ቃስ ኣንጄቲዳይታ።
15ጊዶ ኣቲን ናምዓፌ ኢሶይ ኣማኖንታዴይ ሻኬታና ኮይኮ ሻኬቶ። ኣዴ ጊዲን ማጫ ጊዲን ኣማኒዛዴይ ሄሳ ማላ ዎጋን ቃሼቴና። ፆሲ ኑና ሳሮን ዳና ማላ ፄይጊዴስ።
16ሃኔ ኔኒ ኔ ኣዚና ኣሻናኮኔ ኣይ ኤራይ? ዎይኮ ሃይሶ ኔ ኔ ማቾ ኣሻናኮኔ ኣይ ኤራይ?
17ጮ ኢሲ ኢሲ ኣሲ ፆሲ ፄይጊዳ ማላኔ ጎዳይ ዎꬂዳ ማላ ዴዖ። ዎሳ ኬꬃታስ ታ ዎꬂዛ ዎጋይ ሄሳ።
18ኢሳዴይ ኣማናናፔ ካሴ ቃፃሬቲዳዝ ጊዲኮ ቃፃሬቶንታ ኣሳ ማላ ሃኖፖ። ቃስ ቃፃሬቶንታ ዲሼ ኣማኒዳዴይካ ቃፃሬቶፎ።
19ቃፃሬቲን ቃፃሬቶንታ ኣጊን ናምዓንካ ጎዓይ ባዋ። ዋና ኣይፌ ዮዖይ ፆሳ ኣዛዞ ፖሎ።

20ኢሲ ኢሲ ኣሲ ባ ፄይጌቲዳ ፄይጌቴꬃን ሚኒ ዴዖ።
21ኣማኒዛ ዎዴ ኔ ኣይሌ? ኔ ሄሳስ ዳሮ ሜቶቶፓ፤ ዎዜታና ዳንዳዪኮ ዎዜታ። ጋሶይካ ኣይሌ ጊዲ ዲሼ ጎዳ ኣማኒዳዴይ ኢዚ ጎዳ ጎቃ። ሄሳꬆካ ኣማኒዛ ዎዴ ጎቃ ጊዶንታዴይ ኢዚ ኪርስቶሳስ ኣይሌ።
23ኢንቴ ሚሻን ሻሜቲዴታ። ሄሳ ጊሽ ኣሳ ኣይሌ ጊዶፒቴ።
24ታ ኢሻቶ! ኢንቴፌ ኢሲ ኢሲ ኣሲ ባ ፄይጌቲዳ ማላ ፆሳራ ሚኒ ዴዖ።
25ጌላዖታኔ ፓንꬃታ ጊሽ ታስ ጎዳፔ ኢሜቲዳ ኣዛዞይ ዴና። ጊዶ ኣቲን ጎዳ ማሮቴꬃፌ ዴንዲዳይሳን ታ ኢንቴስ ኣማኔቲዳዴ ጊዳዳ ኢንቴና ዞራይስ።
26ሃይሳ ሃዒ ዎዴ ሜቶ ጋሶን ኢንቴ ሃዒ ዲዛ ማላ ዲዛኮ ታስ ሎዖ ሚሳቴስ።
27ኔ ማቺዳዴ ጊዲኮ ኣንጃናስ ኮዮፓ። ማቾንታዴ ጊዲኮ ማቾ ኤካናስ ኮዮፓ።
28ማቾ ኤኪኮካ ናጋራ ጊዴና። ጌላዖያካ ጌሊኮ ናጋራ ጊዴና። ጊዶ ኣቲን ኤኪዛ ኣሳታኔ ጌሊዛይታ ቦላ ሃይሳ ኣላሜዛን ኢስታ ዳሮ ሜቶይ ጋካና። ታ ቃስ ሄሲ ኢንቴ ቦላ ጋኮንታ ኣጋናይሳ ዶሳይስ።
29ታ ኢሻቶ! ታ ቆፋይ ሃይሳ ማላ፤ ዎዴዚ ቃንꬅ ጊዲዳ ጊሽ ማቻ ዲዛዴይ ማቻ ባይንዳዴ ማላ ዴዖ።
30ዬኪዛይቲ ዬኮንታ ኣሳ ማላ፥ ኡፋዬቲዛይቲ ኡፋዬቶንታ ኣሳ ማላ ጊዴቶ። ሚሼ ሻሚዳዴንቲ ሻሜቲዳ ሚሻ ባስ ጊ ቆፖፌቶ።
31ሃይሳ ኣላሜዛ ሚሻን ጎዔቲዛይቲ ዉርሲ ጎዔቶንታ ኣሳ ማላ ጊዲ ዴቶ። ጋሶይካ ሃይሳ ኣላሜዛ ሃኖይ ኣꬋናስ ዴስ።
32ኢንቴ ሂርጋይ ባይንዳ ዳና ማላ ታ ኮያይስ። ማቾንታዴይ ጎዳ ኡፋይሳናስ ጎዳ ጊሽ ቆፔስ።
33ማቺዳዴይ ቃስ ባ ማቺዮ ኡፋይሳናስ ሃይሳ ኣላሜዛ ሚሽ ቆፔስ።
34ሃይሳን ኢዛ ቆፋይ ናምዑ ኬዚ ሻኬቴስ። ጌሎንታ ማጫሳያ ዎይኮ ጌላዖያ ጎዳዝ ፃላላ ቆፓዉስ። ኢዚስ ጊታ ቆፋይካ ኣሾኒካ፥ ኣያናንካ ጎዳስ ዱማቴꬃ። ጌሊዳራ ጊዲኮ ባ ኣዚና ኡፋይሳናስ ሃይሳ ኣላሜዛ ሃኖ ፃላላ ቆፓዉስ።
35ታ ሄሳ ጊዛይ ኢንቴስ ሎዓናዝ ቆፓዳፔ ኣቲን ኢንቴና ዳሮ ቆፋን ዬጋናስ ጊዴና። ታስ ጊታ ቆፋይ ኢንቴ ዎዝናይ ሻኬቲ ናምዑ ኬዞንታ ኢንቴ ጎዳን ሚኒዲ ዎጋራ ዴ7ያናሳ።
36ኢሳዴይ ባ ኦይቺዳ ጌላዖዮ ዎጋራ ኦይኮንታ ኣጊኮ ኢዚ ዎዴይካ ጪሚ ጪሚ ቢኮ ኤካና ኮይኮ ባ ኮይዳ ማላ ኤኮ። ኤኪኮኔ ጌሊኮ ሎዖ። ናጋራ ጊዴና።
37ጊዶ ኣቲን ሃይሳ ሃ ዮዖዛን ኢዛ ዎዝናይ ቃፆንታ ባና ሃሪዲ ጌላዖዮ ኤኪኬ ጊዲ ሙርቲዳ ኣሲ ሎዖ ኦꬂዴስ።
38ሄሳ ጊሽ ጌላዖዮ ኤኪዳዴይ ሎዖ ኦꬂዴስ። ኤኮንታዴይካ ኣꬌꬃ ሎዖ ኦꬂዴስ።

39ኢሲ ማጫሲ ኣዚናይ ፓፃ ዲዛ ዎዴ ኩሜꬃን ባ ኣዚናራ ቃሼታዱስ። ኣዚናይ ሃይቂኮ ባ ኮይዳ ኣስ ጌላና ዳንዳያዉስ። ኢዛ ጌላናዴይ ኣማኒዛዴ ጊዶ ኣቲን ጌሉ።
40ታ ቆፋ ማላ ጊዲኮ ኢዛ ጌሎንታ ዲዛኮ ዳሮ ኡፋይሳን ዴዓንዱስ። ታስካ ታናን ፆሳ ኣያናይ ዲዛ ሚሳቴስ።