Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Koiro Qoronttoosa

Koiro Qoronttoosa 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ta ishatoo, taani intteyyo yootido wonggeliyaa intte ekkidoogaanne qassi intte ammanoi aani eqqidoogaa inttena hassayissais.
2Intte ammanoi hada gidana xayikko, qassi taani intteyyo yootido qaalaa mintti oiqqikko, intte he wonggeliyan attideta.
3Aissi giikko, taani qassi ekkidoogaa ubbabaappe aadhdhidi koshshiyaagaa kasetada inttessi immaas. Hegee aibee giikko, Xoossaa maxaafai giyoogaadan, Kiristtoosi nu nagaraa gishshau haiqqiis.
4Haiqqidi moogettiis. Xoossaa maxaafai giyoogaadankka, heezzantto gallassi haiquwaappe denddiis.
5Denddidi, PHeexiroosassi qoncciis. Hegaappe guyyiyan, ba kiittido tammanne naa77atussi qoncciis.
6Hegaappe guyyiyan, ichchashu xeetaappe dariya ishatussi issitoo qoncciis. Etappe dariya baggai hanno gakkanaassikka paxa de7ees; shin amaridaageeti haiqqidosona.
7Hegaappe guyyiyan, Yaaqoobassi qoncciis; guyyeppe ba kiittido ubbatussi qoncciis.
8Qassi ubbaappe wurssettan, wodee gakkennan yelettida taassikka qoncciis.
9Aissi giikko, Yesuusi kiittido ubbaappe taani laafa; taani Xoossaa woosa keettaa waissido gishshau, Yesuusi kiittidoogaa geetettada xeesettanaukka bessikke.
10SHin Xoossaa aaro kehatettan taani tanakka. Qassi taassi i immido aaro kehatettai hada gidibeenna; shin taani eta ubbaappe aattada oottaas. SHin tanaara de7iya Xoossaa aaro kehatettai oottiisippe attin, tana gidikke.
11Simmi tana gidikkokka, woikko eta gidikkokka, nuuni ubbai yootiyoogee hagaa; inttekka hagaa ammanideta.
12Kiristtoosi haiquwaappe denddidoogaa yootiyoobaa gidikko, intteppe issi issi asati yaatin woigidi, “Haiqqidabai haiquwaappe denddenna” yaagiyoonaa?
13Haiqqida urai haiquwaappe denddibeennabaa gidikko, yaatin hekko Kiristtoosikka haiquwaappe denddibeenna giyoogaa.
14Kiristtoosi haiquwaappe denddibeennabaa gidikko, yaatin nuuni yootiyoogeekka mela; qassi intte ammanoikka mela.
15Qassi nuuni, “Kiristtoosa haiquwaappe denttiis” yaagidi Xoossaa bolli markkattido gishshau, a worddo markkata gididi beettida. SHin haiqqidaageeta haiquwaappe i denttibeennabaa gidikko, Kiristtoosakka denttibeenna.
16Aissi giikko, haiqqidaageeti haiquwaappe denddennabaa gidikko, simmi Kiristtoosikka denddibeenna.
17Kiristtoosi haiquwaappe denddibeennabaa gidikko, intte ammanoikka mela; qassi intte hanno gakkanaassikka nagaraara de7eeta.
18Simmi Kiristtoosa ammanidi haiqqidaageetikka qassi xayidosona giyoogaa.

19Nuuni ha de7uwaa xalaalaassi Kiristtoosa yainnidabaa gidikko, ha sa7an de7iya asa ubbaappekka nubai pala.
20SHin Kiristtoosi haiqqidaageetu dendduwaassi baira gididi, haiquwaappe denddidoogee tuma.
21Aissi giikko, haiqoi issi asa baggaara ha sa7aa yiidoogaadan, haiqqidaageetu denddoikka qassi issi asa baggaara yiis.
22Aissi giikko, asai ubbai Addaameera dabbotido gishshau haiqqidoogaadan, Kiristtoosaara dabbotido gishshau, ubbai de7uwaassi denddana.
23SHin ubbaikka ba kayan kayan denddana. Kiristtoosi ubbaappe kasetidi denddiis; hegaappe guyyiyan, Kiristtoosaageeti Kiristtoosi yiyo wode denddana.
24Hegaappe guyyiyan, Kiristtoosi halaqatetta ubbaa, godatetta ubbaanne wolqqaanne xaissidi, Xoossaassi ba Aawaassi kawotettaa immiyo wode, wodiyaa wurssettai yaana.
25Aissi giikko, Xoossai a morkketa ubbaa a tohuwaappe garssaara wottana gakkanaassi, Kiristtoosi haaranau bessees.
26Ubbaappe wurssettan xayana morkkee haiquwaa.
27Aissi giikko, Xoossaa maxaafai, “Xoossai ubbabaa a tohuwaappe garssaara wottidi haarissiis” yaagees. SHin ubbabaa a tohuwaappe garssaara wottidi haarissiis giyo wode, ubbabaa haarissida Xoossaappe attin, hinkko ubbai haarettiis giyoogee qoncce.
28SHin ubbabai Kiristtoosassi haarettidoogaappe guyyiyan, Kiristtoosi qassi ba huuphen ubbabaa bana haarissida Xoossaassi haarettana. Xoossai qassi ubbabaa wurssidi haarana.
29Hegaa gidana xayikko, haiqqidaageetussi xammaqettiyaageeti ai oottiyoonaa? Haiqqidaageeti mulekka denddennabaa gidikko, asai haiqqidaageetussi aissi xammaqettii?
30Yaatin, nuuni ubba wode aissi hassayenna metuwan geliyoonii?
31Ta ishatoo, taani nu Godaa Kiristtoosi Yesuusan taassi de7iya intte ceequwan ceeqqaidda, wonttin wonttin haiqqais.
32Taani Efisoonan asadan do7aara baaxetidoogee tana ai go77anee? SHin haiqqidaageeti haiquwaappe denddibeennabaa gidikko, “Simmi moosinne uyoos; aissi giikko, nuuni wontto haiqqana” yaagiyoogaa mala.
33Cimettoppite; iita laggetettai lo77o hanotettaa moorees.
34Xillotettaakko simmite. Nagara oottoppite. Intteppe issi issi asai Xoossaa erenna; taani hagaa inttena yeellayanau gais.
35SHin issi asi, “Haiqqida asai waanidi denddanee? Eti ai mala bollaara yaanee?” yaagennan aggenna.
36Nenoo eeyyau, neeni biittan zeriyo zerettai wooqqennan mokkenna.

37Neeni zeriyoogee gistte gidin woi hara qommo katta gidin, aife xalaalappe attin, mokkidi kiyiya bollaa gidenna.
38SHin Xoossai zerettaassi ba dosido bollaa immees; qassi zeretta ubbaassikka huuphiyan huuphiyan eta bollaa immees.
39Mereta ubbaa ashoi issuwaa gidenna. SHin asa ashoi issuwaa; mehiyaa ashoi dumma; kafotu ashoikka dumma; qassi moliyaa ashoikka dumma.
40Qassi saluwaa bollatinne sa7aa bollati de7oosona. SHin saluwaa bollaa bonchchoi dumma; qassi sa7aa bollaa bonchchoi dumma.
41Awa aifiyaassi a huuphe bonchchoi de7ees. Aginaassikka a huuphe bonchchoi de7ees. Qassi xoolinttetussikka dumma bonchchoi de7ees; aissi giikko, issi xoolinttee hinkko xoolinttiyaappe bonchchuwan dummatees.
42Qassi haiqqidaageeti haiquwaappe denddiyo wode hegaadan hanana; haiqqiya bollai moogettidi, haiqqenna bolla gididi denddana.
43Bollai tooshiyan moogettidi, bonchchuwan denddana. Qassi daafuran moogettidi, wolqqan denddana.
44Mereta bollai moogettidi, ayyaana bollaa gididi denddana. Mereta bollai de7ikko, qassi ayyaanaa bollaikka de7ees.
45Hegaadankka, qassi Xoossaa maxaafan, “Koiro bitanee, Addaamee, paxa de7iya asa gidi merettiis” yaagees. SHin wurssetta Addaamee de7uwaa immiya ayyaana gidiis.
46SHin mereta asi koiro yin, geedoppe ayyaana asi yiisippe attin, ayyaanaagee koiro yibeenna.
47Koiro Addaamee biittaappe merettiis; i biittaappe merettidaagaa. Naa77antto Addaamee saluwaappe yiis.
48Biittaageeti biittaappe merettidaagaa mala. Qassi saluwaageeti saluwaappe yiidaagaa mala.
49Nuuni biittaappe merettidaagaa meraa maayidoogaadan, saluwaappe yiidaagaa meraakka qassi maayana.
50Ta ishatoo, taani giyoogee hagaa; ashoinne suutti Xoossaa kawotettaa laattana danddayenna. Qassi musiyaagee musennaagaa laattenna.
51Siyite! Taani intteyyo issibaa xuurana. Nuuni ubbai haiqqokko. SHin wurssetta malkkatai punettiyo wode, liphida aifee xeellanaassi hassayennan laamettana. Aissi giikko, malkkatai punettiyo wode, haiqqida asai musenna asa gididi denddana; nuunikka laamettana.
53Aissi giikko, hagee musiyaagee musennaagaa maayanau bessees; qassi hagee haiqqiyaageekka haiqqennaagaa maayanau bessees.
54SHin hagee musiyaagee musennaagaa maayiyo wode, qassi hagee haiqqiyaagee haiqqennaagaa maayiyo wode, he wode, Xoossaa maxaafai, “Haiqoi xoonettidi mitettiis.
55Haiquwau, ne yiishshai awaanee? Haiquwau, ne xoonoi awaanee?” giido qaalai polettana.

56Haiqoi dukkiyo wolqqaa nagaraappe demmees; qassi nagarai wolqqaa higgiyaappe demmees.
57SHin nu Godaa Yesuus Kiristtoosa baggaara nuna xoonissiya Xoossaa galatai gakko.
58Taani siiqiyo ta ishatoo, hegaa gishshau, qaaxxennan minnidi eqqite. Intte daafurai Godaa baggaara mela gidennaagaa eridi, ubba wode Godaa oosuwaa azallennan oottite.