Text copied!
CopyCompare
Uwait nugau Ze Naliu - 1 Korin

1 Korin 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1O Zaiar, iz ag getal Uwait nugau Ze Naliupet go maremin, doimai, agal oiagab gusig memen, ulis, koli ze go dabilabun awarem.
2Ag Ze Naliupet go maranemin suban doimai, gusig patebiag, go Uwait nug ag imaraneu. Ag go guzeniamamen, agal oiagab go gaul petak emen.
3Iz Ze Naliupet go amegai awaremin, izacin amegai oimai, ulis ag marem. Ze go bigeg banou. Go Kristus igual igul eg zilagai migabun noumeun. Uwait nugau ze eim getal aneun sultal guzeneun.
4Go noumina, ob hemen gil ainarai ebu, go koli awau waseun. Uwait nugau ze nug getal aneun sultal usaleun.
5Go asaimai, Pita amegwab usaleun. Guzenaimai, gonugau tapaimareun dudu begurug sag ameagab ebu usaleun.
6Guzenaimai, duailel go asiu agal oiagab go en petak emen ameagab ebu usalina, pemenin, agal nanalemen handret tabkwai zilacoroun. Duailel go agal ameag nug go uligemen ipal ulis darem, ipal noumemen.
7Guzenaimai, go Zems amegwab usalina, uligeun. Guzenaimai, gonugau ze oi aidanemen dudu unum ameagab ebu usalina, uligemenin.
8Duailel agal oiagab petak emen go unum uligai pocina, iz han ameab ulis usalina, pemin. Iz ze oi aidanemen dudu ipal usalemen sul abu go eiman usalab tam.
9Uwait nugau ze oi aidanemen dudu ula iz wanim banou tam. Uwait nugau duailel agen iz go Yesus nugau ze oi aidaneu du aimai i ailamam, einen, izan getal duailel agal oiagab Yesus en petak emen eg maranemin.
10Bo, Uwait nug gonugau ougab naliu eiman iz isanileimai, iz gonugau ze oi aidabun tapai mileun. Uwait nug iz gaul isanilab tam, iz salau gusig pet maimai, Yesus nugau ze oi aidanemen dudu ipal unum zilarai darem. Bo, izal gusig sil salau go mab tam, Uwait nugtal gonugau ougab naliu eiman iz gusig milena, salau go moroi darem.
11Uwait nugau Ze izan marai darem ta, ipal agen marai darem ta, ig go Uwait nugau Ze sag maranem. Ag doimai, oiagab petak acanemen.
12Ig Kristus go noumaimai, koli waseun ze awarina, duanemen. Gonun, ag ula dudu ipal agen einen, “Duailel noumanemen ag koli i asamamen.” ze go macanem?
13Duailel noumanem koli i asamam ze petak tam aba, go Uwait nug Kristus koli asai murab tam.
14Uwait nug petak Kristus asai murab tam aba, Uwait nugau Ze naliu en awarai aidarem zebigeg go tamacag, ag go en oiagab petak emen han bigeg tamacag.
15Ze go gue waseun en awaremun petak tam aba, duailel ipal agen ig Uwait en polu ze manem aimai ze mabun iboin, einen, ig Uwait nug Kristus noumina, koli asai moroun aimai awaranem. Bo, duailel noumemen koli i wasebi go petak, Uwait nug Kristus wasai murab tam.
16Uwait nug dudu noumanem koli i asai maraneu, ze go petak zob, Uwait nug Kristus koli asai murab tam.
17Uwait nug Kristus asai murab tam zob, agal oiagab Kristus en petak emen go gaul emen zob, ag agal igul eg ebutal daremen zob.
18Guzenaimai, duailel go agal oiagab Kristus en petak aimai, noumemen ag tamemen. Uwait nug ag imarab tam.

19Ig Kristus en oigeb petak maimai, go nug ig ebiligeb igul naliu migabun gumei darem. Bo, igul naliu go ig ebiligeb guzenabun em e ebu tutak gumei darem, duailel ipal agen ig peigaimai, ze mamam “Bisomagar! Duailel go gaul salau asiu maimai, noumamam.”
20Bo, ze go petak pet. Uwait nug Kristus koli asai meun, go awau wai ebuan ee sul amegai waseun, gonun, ig abiu duailel noumemen unum asai maramau.
21Du tutak nug noumabun igul araog meun, guzenaital du tutak nug koli usabun abu usalai meun.
22Duailel ag Adam eiman usalemen, gonun, ag go sul noumamamen. Igul go sul, duailel ag Kristus dual pezai daremen ag go sul koli awau usamamen.
23Bo, ag tutak tutak agal usabun ziwas ebutal asamamen. Amegai Kristus awau wai ebuan ee sul waseun. Aiu ses, go koli alaba, gonugau duailel han asamamen.
24Guzenebi, em tamabun ziwas alamau, Kristus nug gumaranemenin dudu banban mui, dudu wanimag a mui, dudu gusig a mui, agal gusig unum eg maramau. Guzenaimai, go nug ece unum gumarabun gonugau memeg, Uwait nugau ebeg ebu muramau.
25Ulis Kristus nug em e gumei damau betei, Uwait nug gonugau iwai zaugul unum zilacaraimai, gonugau arab pigsal maramau.
26Gonugau iwai zaugul unum eg usalaimai, noumebi, go nug noumabun gusig han zilacuramau.
27Einen, Uwait nugau ze nug guzenai aneu, “Uwait nug ece unum gonugau arab pigsal meun.” Go araog pet. Uwait nugtal ece unum Kristus nugau arab pigsal meun. Gonun, ig petak abiu, Uwait nugtal go Kristus nugau arab pigsal i dareu.
28Ece go unum Kristus nug gumabun gonugau arab pigsal mina, Kristus nugtal Uwait nugau pigsal damau. Amegai Uwait nug ece unum gonugau nag nugau arab pigsal meun. Bo, aiu ses koli nag nugtal memeg nugau pigsal daimai, Uwait nug ece unum gumamau.
29Ag ulis igul go en dabilan. Dudu ipal zaiagar noumina, agal zaiagar noumemenin isanarabun agal wanimag pataimai, Kristus nugau wanib ebu gagaliag patanem. Dudu ipal agen Uwait nug dudu noumemen koli awau i asai maramau ze manem. Agal ze petak aba dudu go ag zaiagar noumemen en gagaliag patanem ag einen guzenanemen?
30Bo, iz ulis, ig en awarem. Noumemen dudu koli i asamam zob, ig einen umkoskos Uwait nugau Ze marabun uhu oi aidanem?
31O zaiar, iz ag petak pet awarem, iz ziwas umkoskos dudu ipal agen iz iwebi, noumanai ta, tam ta, dabeleimai, salau mai darem. Ag unum igual Dubanou Ban, Yesus Kristus dual pezai darem en izal oiab siksikeu, gonun, iz ze go ag ameagab wagemabun iboin tam.
32Bo, izal dabeleu go, em e ebuan ece en oiab nug noumanem zob, iz e Epesus uzanan dudu ag gaian egun zag sul abai alalaimai, ein ece wai? Ag don, duailel noumanem koli i asanemen zob, ig guzenai ze mab, “Ig ulis siksikaimai, ee ze mui zab, einen, ig tuaba noumamam.”
33Ag dudu ipal utarebi, ag i polumaramam. Ag igul eg macanemen dudu abai tulamamen, dudu go agen agal igul naliu eg maramam.
34Ag agal igul naliu getal macanemen koli dabileiban, igul eg utan. Iz agal aipag nuabun ze e awarem, einen, agal duailel ipal ag Uwait i abiu.
35Bo, dudu ipal agen guzenai kanabai awaramam, “Dudu noumanem, Uwait nug koli erunai asai maramau? Agal enimag erunai pet usalamam?”
36Go dabeleu tamacag dudu agal ze! Ag abiu, ag ee ug banemen, ee ug go em oug i nuba, walu awau i zumau.

37Go ein ee ug banemen gonugau paiu mui unum i banemen. Ag ee ug tutak banemen. Ag atum ug ta, kulukut ug ta baimai, ag ee ug tutak banemen.
38Bo, Uwait nugtal goagal paiu beu beu usalai maraneu. Gonugtal ug beu beu gonugau paiu beu beu maraneu.
39Enimag unum tutak tam. Dudu agal enimag atai, egun agal enimag atai, meg agal enimag atai, karuk agal enimag atai.
40Mesgai wagan ece agal enimag atai, em ebuan ece han agal enimag atai. Bo, Mesgai wagan ece agal iweiu atai, em ebuan ece agal iweiu atai.
41Am gonugau hilanau atai, geil gonugau hilanau atai, ureb inain tutak tutak goagal hilanau han ata atai.
42Gonun, aiu ses, duailel noumemen koli asamam, go ee ug sul. Enimag ob hiacaremen go noimai, bilamau, enimag asamau atai go noimai, bilabun iborain tam.
43Enimag ob hiacaremen, go unu mui gusig tamacag, enimag koli wasamau go naliu gusig mui.
44Enimag go ob hiacaremen go em ebuan, enimag go asamau go Mesgai wag damau. Em ebuan enimig dareu, Mesgai wagan enimig han dareu.
45Uwait nugau ze getal sikut wai memen, guzenai aneun, “Uwait amegai du tub Adam patai mina, du go gue em e ebu dabun usaleun.” Bo ulisan Adam go atai pet go nug Mesgai wag awau muzmuz dabun gusig migeun.
46Uwait nug amegai Mesgai wagan enimig migab tam, amegai em ebuan enimig migeun. Aiu ses ig Mesgai wagan enimig migamau.
47Tutak amegai du Adam go em e ebuan usaleun. Uwait nug em oimai, patai meun. Ulisan du koli waseun go Mesgai wagan enib mui.
48Em e ebuan duailel, ag em ebuan patai meun du sul. Bo, Mesgai wagan duailel ag go Mesgai wagan du sul usalamamen.
49Ig ulis go em ebuan du sul darem, guzenaital aiu ses ig Mesgai wagan du dareu sul damam.
50O zaiar, iz ag petak pet awarem, em e ebuan duailel ag em ebuan enimag mui ag Uwait nugau gumaneu uzan Mesgai wag simai, go ebuan ece naliu i umamen, tam pet tam. Ece bilamau nug, ece i bilaneu i umau.
51Ag don, iz ag wagemeun ze naliu tub awaramoroi. Ig unum i noumamam, bo, igual enimig koli atai kekulamau.
52Go amecig amuz palacanem sul pigai guzenamam. Ziwas sespet, balau ulwaba, igul go guzenamau. Balau ulwaba, doiban, noumemen dudu koli usamam, koli eg i umamen, ag unum atai ailamamen.
53Enimag go bilaneu ailaimai, naliu muzmuz damamen. Enimag go noumemen acelaimai, awau muzmuz damamen.
54Igul go guzenaba, petak pet ze go Uwait nugau agau ebu dareu petak zou. Go guzenai aneun, “Noumabun gusig Uwait nug unum eg moroimai, zilacoroun.”

55“Noumabun igul gonugau gusig in zilacorou? Noumabun igul gonugau gusig in mu muraneu?” Gonug du tub zalacurabun iborain tam. Ulis gonugau gusig unum waneun.
56Noumabun igul gonugau gusig sil duailel go igul eg macanemen mu maraneu. Igul eg gonugau gusig kasai ze go ebuan waneu.
57Bo, ig Uwait ‘Ese-e’ auraimai, gonugau wanib wag murab, einen, Uwait nug igual Dubanou Ban, Yesus Kristus palautina, go nug ig gusig migena, ig go malai zilacuranem.
58O zaiar, ag izal ug pet sul. Gonun, ag gusig tapai dan. Ag ece ipal utebi, ag igul eg ebu i keuaramau. Ag umkoskos Dubanou Ban nugau salau macan. Einen, ag abiu ag Dubanou Ban dual pezai dabi, agal salau macanemen go i sakamamen.