Text copied!
CopyCompare
ኦራꬃ ጫቆ ማፃፋ ጋሞꬆ - 1 ቆሮንቶሴ

1 ቆሮንቶሴ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ሲቆ ካሊቴ፤ ኣያና ኢሞቴꬃታ ሃራፔካ ቲንቢቴ ሃሳዪዛ ኢሞታታ ሎዔꬂ ኮዪቴ።
2ሃራ ቃላን ሃሳዪዛዴይ ፆሳስ ኣቲን ኣሳስ ሃሳዬና። ፁራ ጊዲዳ ዮዖ ኣያናን ሃሳዪዛ ጊሽ ኢዚ ጊዛይ ኣሳስ ጌሌና።
3ቲንቢቴ ሃሳዪዛዴይ ኣሳ ሚንꬄꬃናስ፥ ዴንꬄꬃናሲኔ ጎዓናስ ሃሳዬስ።
4ሃራ ቃላን ሃሳዪዛዴይ ቃስ ባርካ ባና ሚንꬄꬄስ። ቲንቢቴ ሃሳዪዛዴይ ጊዲኮ ዎሳ ኬꬃ ጎዔስ።
5ኢንቴ ዉሪካ ሃራ ቃላን ሃሳዪዛኮ ታ ዶሳይስ ሺን ሄሳፌካ ቦላራ ኢንቴ ቲንቢቴ ቃላን ሃሳዪዛኮ ታ ዶሳይስ። ዎሳ ኬꬃይ ሚናና ማላ ሃራ ቃላራ ሃሳዪዛዴይ ባ ሃሳዪዛይሳ ቢርሾንታ ኢዚ ሃራ ቃላራ ሃሳዪዛይሳፌ ቲንቢቴ ሃሳዪዛዴይ ኣꬌስ።
6ሄሳ ጊሽ ታ ኢሻቶ! ታ ኢንቴኮ ቢዛ ዎዴ ታ ኢንቴስ ቆንጪሴꬃን ዎይኮ ኤራቴꬃን ዎይኮ ቲንቢቴን፥ ዎይኮ ቲሚርቴን ዮቶንታ ሃራ ቃላራ ዮቲኮ ሄሲ ኢንቴና ኣይ ጎዓኔ?
7ሄሲ ጮ ሱሱልዔ ማላኔ ዲꬃ ማላ ሼምፖይ ባይንዳ ኢስታ ጊሪሳስ ዱማቴꬂ ሻኬቲ ኤሬቶንታ ኣጊኮ ኢዛ ዎስቲ ኤራኔ?
8ቃሴካ ፁሩምባይ ኣዛስ ፑኔቲዛኮ ዎይኮ ዛዬይ ኣዛስ ዛዬቲዛኮኔ ሻኪ ኤሬቶንታ ኦጌራ ፑኔቲኮ ኦኒ ኦላስ ጊጌታኔ?
9ኢንቴካ ሄሳ ማላ። ኢንቴ ዱናፔ ኤሬቲዛ ቃላይ ኬዞንታ ኣጊኮ ኢንቴ ጊዛይሳ ኦኒ ኤራኔ? ጮ ሜላ ጫርኮን ꬋያና።
10ኣላሜ ቦላ ዳሮ ዱማ ዱማ ቃላይ ዴስ ሺን ቢርሼꬂ ባይንዳ ቃላይ ባዋ።
11ሄሳ ጊሽ ኢሳዴይ ሃሳዪዛ ቃላ ቢርሼꬂ ታ ኤሮንታ ኣጊኮ ሃሳዪዛዴስ ታ ኢማꬄ ጊዳይስ። ኢዛዴይካ ታስ ኢማꬅ ጊዴስ።
12ኢንቴካ ሄሳ ማላ ኣያናን ኢሞቴꬃታ ዴማናስ ኮዪዛ ጊሽ ዎሳ ኬꬃ ጎዒዛ ኢሞቴꬅ ዴማናስ ሎዔꬂ ኮዪቴ።
13ሄሳ ጊሽ ሃራ ቃላን ሃሳዪዛ ኣሲ ባ ሃሳዪዳይሳ ቢርሼꬂ ኤራና ማላ ባሲ ዎሶ።
14ታኒ ሃራ ቃላራ ዎሲዛ ዎዴ ታ ኣያናን ዎሳይስ ኣቲን ታ ኢዛፔ ኣይኮካ ኤሪኬ።
15ሂስቲን ታ ኣይ ኦꬃና ማላ ታስ ቤሲዜ? ታኒ ታ ኣያናንካ ዎሳና። ዎዝናን ዎꬃዳካ ዎሳና። ታ ኣያናንካ ዬፃና። ዎዝናራካ ዬፃና።
16ሄሳꬆ ጊዶንታ ኣጊኮ ኔ ፆሴ ኣያናን ጋላቲዛ ዎዴ ሄሳ ኤሮንታ ኢሲ ኢማꬃ ኣሲ ኔ ጋላታ ዎሳ ዎስቲ “ኣሚን” ጋናስ ዳንዳዪዜ?
17ኔ ቤሲዛ ማላ ጋላታናስ ዳንዳያሳ። ሃንኮይሲ ጊዲኮ ኢዛን ጎዔቴና።
18ታኒ ኢንቴፌ ቦላራ ሃራ ቃላን ሃሳዪዛ ጊሽ ፆሴ ጋላታይስ።

19ጊዶ ኣቲን ዎሳ ኬꬃን ኤሬቶንታ ዳሮ ሺ ቃላታ ሃሳያናፔ ሃራ ኣሳታ ታማርሳናስ ኣሳይ ኤሪዛ ኢቻሽ ቃላ ሃሳያና ዶሳይስ።
20ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ኢንቴ ቆፋን ጉꬃ ናይታ ማላ ጊዶፒቴ። ኢታ ኦሶስ ጊዲኮ ጉꬃ ናይታ ማላ ጊዲቴ። ቆፋን ጊዲኮ ካሃ ኩንꬂዳ ኣሳታ ጊዲቴ።
21ካሴ ዎጋንካ “ ‘ኢስታ ቃላይ ኢማꬅ ጊዲዳ ኣላጋ ኣሳታ ቃላራ ታ ሃይሳ ኣሳስ ዮታና። ሄሳꬆ ዮቲንካ ታ ጊዛዝ ኢስቲ ሲዬቴና’ ጌስ ጎዳይ” ጌቴቲ ካሴ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዴስ።
22ሄሳ ጊሽ ሃራ ቃላን ሃሳያይ ኣማኖንታ ኣሳስ ማላታ ጊዴስ ኣቲን ኣማኒዛይታስ ማላታ ጊዴና። ቲንቢቴይ ጊዲኮ ኣማኒዛይታስ ኣቲን ኣማኖንታይስ ጊዴና።
23ሂስቲኮ ዎሳ ኬꬃን ኣማኒዛ ኣሳይ ኢሲፌ ሺቂዳሶን ዉሪካ ኤሮንታ ሃራ ቃላን ሃሳዪሺን ኢማꬃ ኣሳቲ ዎይኮ ኣማኖንታ ኣሳይ ሺቂዲ ሃሳዪዛሶ ጌሊኮ “ሃይቲ ጎዬቴስ” ጌቴኔ?
24ጊዶ ኣቲን ኣሳይ ዉሪ ቲንቢቴ ቃላ ሃሳዬቲሺን ኢማꬂ ዎይኮ ኣማኖንታዴይ ጌሊኮ ባ ሲዪዳይሳ ኡባ ኤራናኔ ሄ ቃላን ፒርዴታና።
25ኢዛዴይ ባ ዎዝናን ቆቲ ዎꬂዳዚ ዉሪ ቆንጫናኔ ኢዚካ ባ ባጋራ “ቱማፔ ፆሲ ኢንቴናራ ዴስ” ጊዲ ጉፋኒዲ ፆሳስ ጎይናና።
26ሄሳ ጊሽ ታ ኢሻቶ! ሂስቲን ኣይ ጊኖ? ኢንቴ ኢሲፌ ሺቂዛ ዎዴ ኢንቴፌ ኢሲ ኢሲ ኣሳስ ዬꬅ ቃሴ ኢሲ ኢሲ ኣሳስ ቲሚርቴይ ዴስ። ኢሲ ኢሲ ኣሳስ ቆንጮንታ ፁራ ሚሻታ ቆንጪሲዛ ኢሞታይ ዴስ። ሃራ ኣሳስ ዱማ ቃላን ሃሳያና ኢሞታይ ዴስ። ሃራስ ቃሴ ሄ ቃላ ቢርሼꬃ ኢሞታይ ዴስ። ሄሲ ሄ ኢሞታይ ዉሪካ ኣማኒዛይታ ጎዓናስ ቤሴስ።
27ሃራ ቃላራ ሃሳዪዛይ ዲኮ ናምዑ ኣስ ዎይኮ ዳሪ ዳሪኮ ሄꬑ ጊዲዲ ታራን ታራን ዮቴቶ። ሃራ ኣሲ ቃሴ ቢርሾ።
28ቢርሺዛዴይ ባይንዳ ኣጊኮ ሺቂዳ ኣሳ ጊዶን ጮዑ ጊዲ ባሲ ፃላላኔ ፆሳስ ፃላላ ዮቶ።
29ቲንቢቴ ሃሳያ ኢሞታይ ዲዛይቲ ናቤቲ ናምዓቲ ዎይኮ ሄꬓቲ ቲንቢቴ ሃሳዬቶ። ሃንኮ ኣሳይ ዮቴቲዳይሳ ሎዔꬂ ፓጮ።
30ኡቲዳ ኣሳ ጋርሳፌ ኢሳዴይ ኢሲ ሚሺ ቆንጪኮ ኮይሮ ሃሳዪዛይሲ ጮዑ ጎ።
31ኢንቴ ጋርሳፌ ኢሲ ኢሲ ኣሲ ታማራና ማላኔ ሚኔታና ማላ ኢንቴ ዉሪካ ታራን ታራን ቲንቢቴ ዮታናስ ዳንዳዬታ።
32ናቤታ ኣያናይ ናቤታስ ኣዛዜቴስ። ጋሶይካ ፆሲ ሳሮቴꬃ ፆሳፌ ኣቲን ዎጫማ ፆሴ ጊዴና። ኣማኒዛይታ ዎሳ ኬꬄ ኡባሶንካ ሄሳ ማላ።
34ኣማኒዛ ኣሳይ ጎይኖስ ሺቂዛሶን ማጫሳቲ ጮዑ ጌቶ። ሙሴ ዎጋይ ካሴ ጊዳ ማላ ኢስቲ ኣዛዜቴቶ ኣቲን ሺቆሶን ኢስቲ ሃሳያና ማላ ኢስታስ ኢሜቲቤና።
35ማጫሳቲ ኤራናስ ኮዪዛ ኢሲ ኢሲ ዮዖቲ ዲኮ ባ ኬꬃን ባ ኣዚናታ ኦይቼቶ። ጋሶይካ ማጫሲ ሺቆሶን ሃሳያይ ዬላቺዛዛ።
36ፆሳ ቃላይ ኢንቴፌ ኬዚዴ? ዎይኮ ኢንቴኮ ፃላላ ጋኪዴ?
37ኦኒካ ባና “ናቤ” ጊኮ ዎይኮ “ታስ ፂሎ ኣያናፔ ኢሞቴꬂ ዴስ” ጊዛዴይ ዲኮ ሃይሲ ታ ኢንቴስ ፃፊዳይሲ ጎዳ ኣዛዞ ጊዲዳይሳ ኤሮ።

38ሃይሳ ኤሮንታ ኣሲ ዲኮ ኢዚ ባ ሁዔስ ኤሬቴና።
39ሄሳ ጊሽ ታ ኢሻቶ! ቡሮ ቲንቢቴ ሃሳያናስ ሎዔꬅ ኮዪቴ። ዱማ ዱማ ቃላን ሃሳያካ ዲጎፍቴ።
40ጊዲኮካ ዉሪካ ማራራኔ ዎጋራ ጊዶ።