Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Kↄlɛnideↄ

1 Kↄlɛnideↄ 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gbɛ̃́ↄ, baona pↄ́ má kpàɛ́ á sì a zɛò ↄ̃ má ye mà ɛa dↄágu.
2Baonapi mɛ́ a á suaba, tó á waaso pↄ́ má kpàɛ́pi kũa. Tó màa no, á Yesu náaikɛa kɛ̀ pãɛ.
3Yã́ gbia pↄ́ má mà má dàɛ́n kɛ: Kilisi gà wá duuna yã́i lá a kɛ̃a Luayãtaalauwa.
4Wà aà vĩ̀, ↄ̃ à vù a gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ lá a kɛ̃a Luayãtaalauwa.
5À azĩa ↄ̀lↄ Piɛɛɛ, ↄ̃ à azĩa ↄ̀lↄ a ìwa gbɛ̃ↄn kuɛplaↄnɛ lↄ.
6Bee gbɛa à azĩa ↄ̀lↄ wá gbɛ̃́ↄnɛ kɛ́ aa kãaaa gudoũ, aa dɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa pla ń basↄoola (500). An daside ku e tia, ãma an gbɛ̃eↄ ã́nuatò.
7Bee gbɛa à azĩa ↄ̀lↄ Zaakiɛ, ↄ̃ à azĩa ↄ̀lↄ zĩnaↄnɛ píi.
8Ampii gbɛa à bↄ̀ mↄ̀a, ma gↄ̃ kↄ̃nsɛ ũ.
9Asa zĩnaↄ guu mámɛ má kpɛɛ, mi ka wà omɛɛ zĩnao, asa ma ĩadà Lua gãlideↄwa.
10Gbɛ̃kɛ pↄ́ Lua kɛ̀mɛɛ yã́ mɛ́ tò má dɛ kɛ́wa gbã, mɛ́ gbɛ̃kɛ pↄ́ a kɛ̀mɛɛpi i kɛ pão, asa ma dɛ̃ɛkà dɛńla píi. Mámɛ má kɛ̀o, gba pↄ́ Lua dàmɛɛ mɛ́ tò má kɛ̀.
11Ayãmɛto à bↄ̀ ma kĩ́i ge an kĩ́in nò, yã́ pↄ́ wálɛ a waasokɛ á sìn we.
12Lá wálɛ Kilisi bↄa gau waasokɛ, àkɛa á gbɛ̃eↄ lɛ́ o gɛↄ vuo ni?
13Tó gɛↄ vuo, dↄ̃ Kilisi i vuo.
14Tó Kilisi i vuoɛ, dↄ̃ wá waasokɛa gia, mɛ́ á Kilisi náaikɛa gia,
15wí gↄ̃ Lua seelade ɛgɛnaↄ ũ, kɛ́ wá ò à Kilisi vù yã́i. Asa tó gɛↄ vuo, dↄ̃ i aà vuo.
16Tó Lua lí gɛ vuo, Kilisi i vuo.
17Tó Kilisi i vuo, á Kilisi náaikɛaá pãɛ, á kú á duuna guuɛ e tia,
18mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ ã́nuatò naa Kilisiwaↄ kàalɛɛ.

19Tó wá kuaɛ bee yã́i ↄ̃ wá wɛ́ dↄi Kilisizi ado, wɛ̃nadeↄn wá ũ dɛ gbɛ̃́piia.
20Sĩana guu Kilisi bↄ̀ gau, ↄ̃mɛ dↄ̀aa vù sɛ̃́ia gbɛ̃́ pↄ́ gàↄnɛ.
21Lá gbɛ̃e mɛ́ tò ga mↄ̀, màa lↄ gbɛ̃e tò gɛↄ vua mↄ̀.
22Kua Adamu bui ũ tò ga lì gbɛ̃́piia. Màa lↄ gbɛ̃́ pↄ́ naa Kilisiwaↄ wɛ̃ni e ḿpii.
23Baade ń a dↄ̀ↄoɛ. Kilisi mɛ́ dↄ̀aa vù sɛ̃́ia, a gbɛa aà gbɛ̃́ↄ vu aà mↄgↄↄ.
24Ɔ̃ dṹnia a láa, Kilisi i kíakɛ midɛ píi ń ikoↄ ń gbãaↄ, i a kpala kpa Mae Luawa.
25Asa à kũ̀ Kilisi àↄ kibleɛ e Lua gɛ̀ aà ibɛɛↄ kɛɛ̀ aà gbadibↄ ũ.
26Ibɛɛ pↄ́ a a midɛ gbɛzã mɛ́ ga ũ,
27asa Lua pↄ́pii nà Kilisiɛ a ↄzĩɛ. Kɛ́ à mɛ̀ pↄ́pii kú aà ↄzĩ, wá dↄ̃ kɛ́ Lua pↄ́ pↄ́pii nàɛ̀ a ↄzĩpi bàasi.
28Tó à pↄ́pii nàɛ̀ a ↄzĩ, aàpi ↄ̃ aà Nɛ́ pↄ́ à pↄ́pii nàɛ a ↄzĩpi a misiilɛɛ̀, Luapi iↄ dɛ apii ũ pↄ́piiɛ.
29Gbɛ̃́ pↄ́ aaì da'ilɛkɛ gɛↄ gɛ̃ɛ ũ sↄ̃ bɛ? Tó gɛↄ vu sĩanao, bↄ́yãi wì da'ilɛkɛ an gɛ̃ɛ ũi?
30Wápiↄ sↄ̃, bↄ́yãi wiↄ ku kai guu gↄↄpiii?
31Ń ĩ́ana pↄ́ mi dã́ á yã́ musu naa Kilisi Yesu wá Diiwao, miↄ ku ga lɛ́zĩ lá gu lɛ́ dↄɛ.
32Tó mazĩa yã́i ma dɛ̃ɛkài ń wàiↄ Ɛfɛsɛ, bↄ́ ài a vĩmɛɛi? Tó gɛↄ vuo, wà pↄble, wà imi, asa wá ga ziaɛ.
33Ásu to à sã́são, gbɛ̃na vãi ì dàa maa ↄ̃̀ↄkpaɛ.
34À su á laaiwa súsu, ásu duunakɛ lↄo, asa á gbɛ̃eↄ Lua dↄ̃o. Ma bee ò kɛ́ à á wípi dↄ̃ yã́iɛ.
35Gbɛ̃e a mɛ kpelewa gɛↄ vui? Mɛ kpele aaↄ vĩi?
36Sↄũ yã́ɛ! Wìli pↄ́tↄ̃ à bↄ̀lɛ fↄ̃mbasikɛsaio.

37Tó wà pↄtↄ̃̀, mase ge pↄpãlen nò, ìli bↄlɛ pↄ́ wɛ́tɛ̃ ũo.
38Lua ì to à bↄlɛ lá a dìlɛwaɛ, ampii ń a buio.
39Pↄ́ wɛ̃nideↄ píi mɛ̀ doũo. Gbɛ̃nazĩnaↄ pↄ́ ńdo, nↄ̀bↄↄ pↄ́ ńdo, bãↄ pↄ́ ńdo, kpↄↄ pↄ́ ńdo.
40Luabɛ pↄ́ↄ ku, dṹnia pↄ́ↄ ku. Luabɛ pↄ́ↄ gawi ńdo, dṹnia pↄ́ↄ gawi ńdo.
41Ĩatɛ̃ gawi ado, mↄvua pↄ́ ado, saanaↄ pↄ́ ńdo. Baa saanapiↄ gawi dodo kↄ̃ɛɛ.
42Màa àↄ dɛ gɛↄ vugↄↄzĩ. Wì gɛ vĩ à yaikɛ, a vu yaikɛsai.
43Wì gɛ vĩ bɛɛɛsai, a vu ń gawio. Wì gɛ vĩ gbãasai, a vu gbã́ugbãu.
44Wì gɛ vĩ ń dṹnia mɛo, a vu ń àizãna mɛo. Lá dṹnia mɛ ku, àizãna mɛ ku lↄɛ.
45A kɛ̃a Lua taalau wà mɛ̀, gbɛ̃́ sɛ̃́ia Adamu gↄ̃̀ gbɛ̃́ bɛ̃́ɛ ũ, ãma Adamu gbɛzã gↄ̃̀ Nisĩn wɛ̃nikpamade ũ.
46I kɛ àizãna mɛ mɛ́ lí dↄaao, dṹnia mɛ mɛ́ ì dↄaa, a gbɛa sa àizãna mɛ.
47Gbɛ̃nazĩn sɛ̃́ia bↄ̀ bùsutiuɛ, a plaade bↄ̀ luabɛɛ.
48Gbɛ̃́ pↄ́ dɛ tↄↄlɛ gbɛ̃́ ũↄ bↄ̀ gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ tↄↄlɛuwa. Gbɛ̃́ pↄ́ dɛ luabɛ gbɛ̃́ ũↄ bↄ̀ gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ luabɛwa.
49Lá wá dɛ gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ tↄↄlɛu taa ũ, màa lↄ wáↄ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ luabɛ taa ũ.
50Yã́ pↄ́ má òn kɛ gbɛ̃́ↄ. Tó kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i bↄ̀ gupuau, wá e ble ń wá mɛoo. Wá e wàↄ ku guyaikɛsai guu ń wá mɛ pↄ́ ì yaikɛoo.
51À ma, má asiiyã'òɛ́. Wá ga píio, ãma wá li píi
52kã́ndo lán wɛdɛawa kã̀ae gbɛzã pɛ́zĩ. Asa kã̀ae a ↄbↄ, gɛↄ i vu yaikɛsai, wápiↄ sↄ̃ wí li.
53Sema wá mɛ pↄ́ ì yaikɛɛ bee gɛ̃ a yaikɛsai guu. Sema wá mɛ̀ gɛɛ bee gɛ̃ a gasai guu.
54Tó wá mɛ pↄ́ ì yaikɛ gɛ̃̀ a yaikɛsai guu, mɛ́ wá mɛ̀ gɛ gɛ̃̀ a gasai guu, ↄ̃ yã́ pↄ́ kɛ̃a láuɛ bee a pa wà mɛ̀: Wà zĩblè gawa, à mìdɛ.

55Ga, n zĩblea tↄ́n lái? Ga, n sɛwɛ kú máɛ?
56Duuna mɛ́ ga sɛwɛ ũ, mɛ́ duuna gbãa ì bↄ ikoyã guuɛ.
57Wà Lua sáaukpa, kɛ́ ì to wà zĩble ń wá Dii Yesu Kilisi gbãao.
58Ayãmɛto ma gbɛ̃́ yenzideↄ, à zɛ gbãa gíũgiũ bↄzãsai, í wɛtã Dii zĩwa gↄↄpii, asa á dↄ̃ kɛ́ zĩ pↄ́ álɛ kɛ Diiɛ pão.