Text copied!
CopyCompare
ኦራꬃ ጫቆ ማፃፋ ጋሞꬆ - 1 ቆሮንቶሴ

1 ቆሮንቶሴ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ፆሳ ሼኔን ዬሱስ ኪርስቶሳስ ኪቴታናስ ፄይጌቲዳ ጳዉሎሳፔኔ ኑ ኢሻ ሶስቲኔሴፔ፤
2ቆሮንቶሴን ዲዛ ፆሳ ዎሳ ኬꬃስ፤ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳስ ዱማቲዳይታሲኔ ኢስታሳራ ኑሳራ ጎዳ ጊዲዳ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሱንꬃ ኣዋን ኣዋንካ ፄይጊዛ ኣማኒዛይታራ ጊዳናስ ፄይጌቲዳ ኣሳ ኡባስ።
3ኑ ኣዋ ፆሳፌኔ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳፔ ኪያቴꬂኔ ሳሮይ ኢንቴስ ጊዶ።
4ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ኢንቴስ ኢሜቲዳ ፆሳ ኪያቴꬃ ጊሽ ኡባ ዎዴ ኢንቴ ጊሺካ ታኒ ፆሳ ጋላታይስ።
5ጋሶይ ኣይ ዮዖንካ፤ ሄሲካ ሃሳያን ጊዲን ኤራቴꬃ ኢንቴ ኡባን ዱሬቲዴታ።
6ኪርስቶሳ ጊሽ ኑ ኢንቴስ ማርካቲዳይሲ ኢንቴ ኣቻን ሚኒዴስ።
7ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ዬሱስ ኪርስቶሲ ቆንጫና ጋላስ ናጊሺን ኣያና ኢሞቴꬃታፔ ኣይኮይካ ኢንቴስ ፓጬና።
8ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሲ ናምዓንꬆ ያና ጋላሳን ኢንቴ ኢንቴ ቦላ ቦሮይ ባይንዳ ቤታና ማላ ዉርሴꬅ ጋካናስ ኢዚ ኢንቴና ሎዔꬅ ናጋና።
9ኢዚ ባ ናዛ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኢሲፌቴꬃኮ ኢንቴና ፄይጊዳ ፆሲ ኢዚ ኣማኔቲዳ ፆሳ።
10ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ጋርሳን ሻኬቴꬂ ዶንታ ማላ ኢንቴስ ኢሲ ዎዝናይኔ ኢሲ ቆፋይ ዳና ማላ ኢንቴ ኢንቴ ጋርሳን ኢሲኖ ጊዳና ማላ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሱንꬃን ታ ኢንቴና ዎሳይስ።
11ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ጋርሳን ፓላማይ ዲዛይሳ ታ ቃሎዔ ሶ ኣሳፔ ሲያዲስ።
12ዮዖዚካ ሃይሳ ማላ፤ ኢንቴ ጋርሳን ኢሲ ኢሲ ኣሳይ “ታ ጳዉሎሳ ባጋ” ጌስ፤ ባጋይ ቃሴ “ታ ኣጲሎሳ ባጋ” ጌስ፤ ባጋይ ቃሴ “ታ ኬፋ ባጋ” ጊሺን ሃራይ ቃሴ “ታ ኪርስቶሳ ባጋ” ጌስ።
13ሂስቲኮ ኪርስቶሲ ሻኬቲ ዎꬊዴ? ኢንቴ ጊሽ ጳዉሎሲ ካቄቲዴ? ዎይኮ ጳዉሎሳ ሱንꬃን ፃማቄቲዴቲ?
14ኢንቴ ጊዶፌ ቄሪስጶሳፔኔ ጋዪዮሳፔ ኣቲን ሃራ ኦናካ ታ ፃማቆንታ ጊሽ ፆሳ ጋላታይስ።
15ሄሳ ጊሽ ኦኒካ “ታ ጳዉሎሳ ሱንꬃን ፃማቄታዲስ” ጋና ኣሲ ዴና።
16ቱሙካ ኢስቲፋኖሴ ሶ ኣሳ ፃማቃዲስ። ሄይታፔ ሃራ ታ ፃማቂዳኮኔ ታ ኤሪዛዴይ ዴና።
17ኪርስቶሲ ታና ኪቲዳይ ሚሺራቾ ቃላ ዮታናስ ኣቲን ፃማቃናስ ጊዴና። ኪርስቶሳ ማስቃሌይ ሃዳ ጊዶንታ ማላ ታ ኣሳፔ ጊዲዳ ጪንጫቴꬃን ሳባኪኬ።
18ማስቃሌዛ ኪታይ ꬋያና ዲዛይታስ ኤያቴꬃ። ጊዶ ኣቲን ኣታና ዲዛ ኑስ ጊዲኮ ፆሳ ዎልቃ።

19“ጪንጫታ ጪንጫቴꬂ ታ ኢስታፌ ꬋይሳና፤ ኤራንቻታ ኤራቴꬃ ታ ሃዳ ኦꬃና” ጌቴቲ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዴስ።
20ጪንጫይ ኣዋን ዲዜ? ታማሪዳ ኤራይ ኣዋን ዲዜ? ሃይሳ ዎዴዛ ፒልጊ ኤሪዛይ ኣዋን ዲዜ? ፆሲ ሃ ኣላሜዛ ኤራቴꬅ፥ ኤያቴꬅ ኦꬂቤኔ?
21ፆሳ ኤራቴꬃፌ ዴንዲዳይሳን ኣላሜይ ባ ኤራቴꬃ ጋሶን ፆሳ ኤሮይ ፆኒን ሳባኮ ኤያቴꬃን ኣማኒዛይታ ኣሻናስ ፆሳ ሼኔ ጊዲዴስ።
22ኣይ ዎዴካ ኣይሁዳቲ ዱማ ማላታ ኮዬቴስ። ጊሪኬ ኣሳቲ ቃሴ ኤራቴꬅ ኮዬቴስ፤
23ኑኒ ጊዲኮ ካቄቲዳ ኪርስቶሳ ሳባኮስ። ሄሲካ ኣይሁዳታስ ꬉጴ፤ ኣይዛቤታስ ቃሴ ኤያቴꬃ።
24ፆሲ ፄይጊዳይታስ ኢስቲ ኣይሁዳታ ጊዲን ዎይኮ ጊሪኬ ዴሬ ኣሳ ጊዲኮካ ኪርስቶሲ ፆሳ ዎልቃኔ ፆሳ ኤራቴꬃ።
25ጋሶይካ ኣሳ ኤራፔ ፆሳ ኤያቴꬂ ኣꬊዳ ኤራቴꬃ፤ ኣሳ ሚኖቴꬃፌ ፆሳ ላፋቴꬂ ኣꬌስ፤
26ታ ኢሻቶ! ካሴ ኢንቴ ፄይጌቲዛ ዎዴ ኢንቴ ኣይ ማላ ኣሳኮኔ ኣኔ ቆፒቴ። ኣሳ ቆፋ ማላ ጊዲኮ ኢንቴፌ ዳሪዛይቲ ኤራታ ጊዴኬታ። ኢንቴፌ ዳሮቲ ዎልቃይ ባይንዳይታ፤ ዳሮቲካ ጊታ ኬꬃ ኣሳፔ ዬሌቲቤኬታ።
27ጊዶ ኣቲን ፆሲ ኤራታ ዬላቻናስ ዴራፔ ኤያታ ዶሪዴስ፤ ፆሲ ሚኖታ ዬላቻናስ ኣላሜዛፔ ዳቡራንቻታ ዶሪዴስ።
28ፆሲ ሃንኮ ኣማኖንታ ኣሳ ኣቻን ዴቴስ ጌቴቲ ኤሬቲዛ ሚሻታ ባይንዳ ሚሻ ማላ ኦꬃና ሃይሳ ኣላሜዛን ሌቄቲዳይታኔ ካዉዪዳይታ ላፋታ ዶሪዴስ።
29ሄሳካ ኢዚ ኦꬂዳይ ኦኒካ ኢዛ ሲንꬃን ጬቄቶንታ ማላ።
30ኢንቴና ቃሴ ፆሲ ዬሱስ ኪርስቶሳራ ኢሲፌቴꬂ ዳና ማላ ኦꬂዴስ። ሄሳ ጊሽ ፆሲ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኑ ኤራቴꬅ፥ ኑ ፂሎቴꬅ፥ ኑ ጌሻቴꬂኔ ኑና ኣሺዛዴ ጊዳና ማላ ኦꬂዴስ።
31ሄሳ ጊሽ ካሴ “ጬቂዛ ኣሲ ጎዳን ጬቆ” ጌቴቲ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዳ ማላ።