Text copied!
CopyCompare
ኦራꬃ ጫቆ ማፃፋ ጋሞꬆ - 1 ቆሮንቶሴ

1 ቆሮንቶሴ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ታኒ ጎቃ ኣስ ጊዲኪና? ታ ሃዋሬ ጊዲኪና? ኑ ጎዳ ዬሱሳ ታኒ ታ ኣይፌራ ቤያቤኪና? ኢንቴካ ጎዳን ታ ኦሶን ቤቲዳ ኣይፌ ጊዴኬቲ?
2ሃራታስ ታ ሃዋሬ ጊዶንታ ኣጊኮካ ታ ኢንቴስ ቱማፔ ሃዋሬ። ጋሶይካ ጎዳን ታ ሃዋሬቴꬃ ቤሲዛ ማታሜይ ኢንቴና።
3ታና ፓጪዛይታስ ታ ኢሚዛ ማልꬄይ ሄሳ።
4ኤሮ! ማናሲኔ ኡያናስ ኑስ ቤሴኔ?
5ሃራ ሃዋሬታ ማላ ጎዳ ኢሻታ ማላኔ ኬፋንታ ማላ ኑካ ኣማኒዛ ኑ ማቼታ ኤኪ ዩያና ዳንዳዮኮኒ?
6ዎይኮ ዋዬቲ ዳቡሪዲ ዳናስ ቤሲዛይ ታናኔ ባርናባሳ ፃላላ?
7ኤሮ! ባ ሚሻራ ዎታዳራቴꬅ ኦꬂዛይ ኦኔ? ዎይኔ ሚꬂ ቶኪዲ፥ ሄ ቶኪዳ ሚꬃ ኣይፌ ሞንታይ ኦኔ? ሜሄ ሄሚሼ ባ ሄሚዛ ሜሄዛ ማꬅ ኡዮንታይ ኦኔ?
8ታ ሃይሳ ጊዛይ ጮ ኣሳ ቆፋ ማላ ፃላላ? ሙሴ ዎጋይ ሄሳꬆ ጌኔ?
9ሙሴ ዎጋ ጋርሳን “ካꬅ ቡኪዛ ሜሄ ዱና ቃቾፋ” ጌቴቲ ፃፌቲዴስ። ሂስቲን ፆሴ ሜቲዳይ ሄ ሜሄዛ ቃንꬄ?
10ኢዚ ሄሳ ጊዳይ ቱማፔ ኑ ጊሽ ጊዴኔ? ሄሲ ፃፌቲዳይ ኣዳፌ ኑ ጊሻሳ። ጎሻንቻይኔ ቃሴካ ቡኪዛይሲ ባ ኦሶ ኣይፌፔ ባና ጋኪዛይሳ ኤካናስ ኡፋይስ ኦꬄስ።
11ኑ ኢንቴ ጊዶን ኣያና ዜሬꬂ ዜሪዳይቲ ኣሾስ ጊዲዛዝ ማፂኮ ሄሲ ጊታ ሚሼ?
12ሃራ ኣሳቲ ኢንቴፌ ሄሳ ማላ ጎዓ ኤካናስ ዳንዳዪኮ ኑ ቃስ ሄሳፌ ዳሮ ዴማናስ ቤሴኔ? ጊዶ ኣቲን ኑኒ ኑስ ቤሲዛ ማላ ጎዔቲቤኮ። ሃራፔካ ኑ ኪርስቶሳ ሚሺራቾ ቃላስ ꬉጴ ጊዶንታ ማላ ሃኒዛዝ ዉርሲካ ዳንዳዮስ።
13ፆሳ ኬꬃን ኦꬂዛይቲ ባ ማናይሳ ፆሳ ኬꬃፌ ኤኪዛይሳ ማላ ያርሾሶን ኦꬂዛይቲካ ሄ ባ ኦꬂዛ ያርሺዛይሳፌ ሚዛይሳ ኢንቴ ኤሬኬቲ?
14ሄሳꬆካ ሚሺራቾ ቃላ ሳባኪዛይቲ ባሲ ኮሺዛይሳ ሚሺራቾ ቃላ ኦꬂዛሶፔ ኤካና ማላ ጎዳይ ዎጋ ዎꬂዴስ።
15ታኒ ጊዲኮ ሄሳ ኡባፌካ ኣይኮካ ጎዔታቤኬ። ሃዒካ ታ ኢንቴስ ሃይሳ ፃፊዛይ ሄይታንታ ማላ ሚሽ ታስ ኦꬄቶ ጋዳ ጊዴና። ኣይሲ ጊኮ ኦኒካ ታኒ ታ ጎዳን ጬቄቲዛሮ ታፔ ዎꬂ ኤካናፔ ታስ ሃይቆይ ሎዖ።
16ሚሺራቾ ቃላ ሳባኪዳይሲ ታና ጬቂሴና። ታ ሳባኪዛይ ዶሳን ጊዲዳ ጊሽ ጊዶንታ ዎልቃራ ታና ጋኪዳ ጊሻሳ። ታ ሚሺራቾ ቃላ ሳባኮንታ ኣጊኮ ታና ኣዬ-ኣና!
17ሚሺራቾ ቃላ ታ ዶሳን ታ ሳባኪኮ ታስ ዎይቶይ ዴስ። ታኒ ታ ዶሳን ጊዶንታ ዎልቃራ ኦꬂዛይሳ ጊዲኮ ሃዳራ ፖላና ማላ ኦሶ ፃላላ ጊዳና።
18ሂስቲን ታስ ኣዛ ዎይቶይ ዲዜ? ታስ ዎይቶይ ዳናይ ሚሺራቾ ቃላ ሳባካሼ ታስ ቤሲዛይታ ታ ጎዔቶንታ ኣጊኮኮ።

19ታ ጎቃፔ ኣቲን ኦናስካ ኣይሌ ጊዲኬ። ጊዶ ኣቲን ዳሮታ ጎዳኮ ዛራና ጊሽ ኣሳ ኡባስ ኣይሌ ማላ ጊዳዲስ።
20ኣይሁዳታ ኣሻናስ ኣይሁዳታራ ኢስታ ሚሳታዲስ። ታኒ ታ ባጋራ ሙሴ ዎጋፔ ጋራሳራ ጊዶንታ ዳሼ ሙሴ ዎጋፔ ጋርሳራ ዲዛይታ ኣሻናስ ኢስታ ሚሳታዲስ።
21ታኒ ታ ባጋራ ፆሳ ዎጋይ ዲዛዴኔ ኪርስቶሳ ዎጋስ ሃሬቲዛዴ ጊዲኮካ ዎጋይ ባይንዳይታ ኣሻናስ ኢስታ ማላ ዎጋይ ባይንዳዴ ጊዳዲስ።
22ዳቡራንቻታ ኣሻናስ ጋዳ ታካ ዳቡራንቻታራ ኢስታ ማላ ዳቡራንቻ ጊዳዲስ። ታስ ዳንዳዬቲዳ ማላ ኡባን ኢሲ ኢሲ ኣሳታ ኣሻናስ ኣሳ ኡባራ ኢስቲ ሃኒዛዝ ሃናዲስ።
23ታ ሃይሳ ዉርሳ ኦꬂዛይ ሚሺራቾ ቃላ ኣንጆ ኢስታራ ጊሼታናስ ሚሺራቾ ቃላ ጊሽ ኦꬃዲስ።
24ጋዴ ዎꬂ ዎፂዛይቲ ዳሮ ሺን ፆኒዲ ሺልማቴ ዴሚዛይ ኢሳዴ ፃላላ ጊዲዳይሳ ኢንቴ ኤሬኬቲ? ሄሳ ጊሽ ሺልማቴ ኤካናስ ዎፂዛዴ ማላ ኢንቴካ ዎፂቴ።
25ጋዴን ዎፂ ኣꬋናስ ጊጌቲዛዴይ ኦኒካ ሃኖ ባርካ ባና ናጌስ። ሄይታንቲ ኣꬋናኔ ꬋያና ኣክሊሌ ኤካናስ ዳቡሬቴስ ሺን ኑ ቃስ ሜርናስ ꬋዮንታ ኣክሊሌ ዴማናስ ዳቡሮስ።
26ሄሳ ጊሽ ታ ቃስ ፖሎይ ባይንዳ ጮ ሜላ ዎፂዛዴ ማላ ዎፂኬ። ቃሴካ ጫርኮራ ባፄቲዛዴ ማላ ጮ ሜላ ጋዴን ባፄቲኬ።
27ታ ቃስ ሃራታስ ሳባካ ፔዓዳ ታስ ኩንዳ ኣቶንታ ማላ ታ ኣሳቴꬅ ሺሻ ኦይካዳ ሃራይስ።