Text copied!
CopyCompare
ኦራꬃ ጫቆ ማፃፋ ጋሞꬆ - 1 ቆሮንቶሴ

1 ቆሮንቶሴ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ታ ኢሻቶ! ታ ኢንቴና ኢንቴ ኪርስቶሳን ቡሮ ጉꬃ ናይታ ማላኔ ቡሮ ኣማኖይ ጌሎንታ ኣሳ ማላፔ ኣቲን ኣያናን ኩሚዳ ኣሳ ማላ ጋዳ ኢንቴስ ሃሳያናስ ዳንዳያቤኬ።
2ኢንቴ ቡሮ ሚኖንታ ጊሽ ታ ኢንቴና ማꬅ ፓሃዲስ ኣቲን ቡሮ ሚኖ ካꬅ ሚዛቤኬ፤ ሃዒካ ጊዲኮ ኢንቴ ቡሮኮ!
3ኢንቴ ሃዒካ ቡሮ ኣማኖን ሚኖንታይታ ጊዲዳ ጊሽ ኢንቴ ጊዶን ቃናቴቴꬂኔ ፓላማይ ዴስ፤ ሂስቲን ኢንቴ ቡሮ ኣማኖን ሚኖንታ ኣሳ ማላ ጊዴኬቲ? ኢንቴ ኦሶይ ጮ ሜላ ኣሲ ኦꬂዛይሳ ማላ ጊዴኔ?
4ጋሶይካ ኢንቴ ጋርሳፌ ኢሶይ “ታ ጳዉሎሳሳ” ሃንኮይስ ቃስ “ታ ኣጲሎሳሳ” ጊኮ ኢንቴ ጮ ኣሾ ቆፋን ፃላላ ዲዛ ኣሳ ማላ ጊዴኬቲ?
5ኤሮ! ጊዶ ኣቲን ኣጲሎሲ ኣዜ? ጳዉሎሲካ ኣዜ? ኢስቲ ጎዳይ ኢስታስ ኢሳስ ኢሳስ ኢሚዳ ማላ ኦꬂዛ ኦꬃንቻታ፤ ኢንቴካ ኢስታ ባጋራ ኣማኒዴታ።
6ታ ቶካዲስ፤ ኣጲሎሲ ሃꬄ ኡሺዴስ፤ ዲቺዳይ ጊዲኮ ፆሳ።
7ሄሳ ጊሽ ዲቺዛይ ፆሴ ኣቲን ቶኪዛዴይካ፥ ሃꬄ ኡሺዛዴይካ ኣይኮካ ጊዴቴና።
8ቶኪዛዴ ጊዲን ዎይኮ ኡሺዛዴ ጊዲን ኢስቲ ኢሲኖ፤ ኢስታፌ ኢሳዴይ ኢሳዴይ ባ ኦሶ ማላ ዎይቶ ኤካና።
9ጋሶይካ ኑ ፆሳራ ኢሲፌ ኦꬂዛይታ። ኢንቴካ ፆሳ ጎሻ ጋዴኔ ፆሳ ኬꬃታ።
10ፆሳፌ ታስ ኢሜቲዳ ኢሞቴꬃ ጊና ኬꬄ ኬፂዛ ሂላ ማላ ኬꬃይ ኤቃናስ ሎዔꬃ ጊጊሳዲስ፤ ኢዛ ቦላ ሃራ ኣሲ ኬꬃ ኬፃና። ጊዶ ኣቲን ኬꬃ ኬፂዛዴይ ዎስቲ ኬፃናኮኔ ናጌታናስ ቤሴስ።
11ጋሶይካ ኬꬃይ ኬፄቴꬅ ኦይኬቲዳፔ ጉዬ ሃራ ዎꬂ ቃሴ ኬፃና ዳንዳዪዛዴይ ኦኒካ ባዋ፤ ሄሲካ ኬꬃስ ኮይሮይ ዬሱስ ኪርስቶሳ።
12ኦኒካ ኬꬃይ ኮይሮ ኬፄቲዳይሳ ቦላ ዎርቃን ዎይኮ ቢራን ቦንቼቲዳ ሹቻን ዎይኮ ሚꬃኒኔ ማታን ዎይኮ ማቃን ኬፂኮ፥
13ኢዛዴ ኦሶይ ኣይ ማላ ፒርዳ ጋላስ ቆንጫና። ጋሶይካ ሄ ጋላሳይ ኢዛ ሃ ፖዖይ ዲዛሶ ኬሳና። ሄ ኦሶይ ታማን ፓጬታና ጊሽ ኢሳዴ ኢሳዴ ኦሶይ ኣይ ማላ ቡሮ ታማን ፓጬታና።
14ኦኒካ ኬፂዳ ኬꬂ ሚኒ ኤቂዛ ጊዲኮ ሄሳዴይ ባ ዎይቶ ኤካና።
15ኢዛ ኦሶይ ፁጌቲዳዴይ ጊዲኮ ዎይቶይ ኢዛስ ዴና ሺን ኢዛዴይ ባ ሁዔስ ኣታና። ጊዶ ኣቲን ኢዛዴ ኣቴꬂ ታማፔ ኣሲ ዋይዲ ኣቲዛ ኣቴꬃ ማላ ጊዳና።
16ኢንቴ ኢንቴ ሁዔስ ፆሳ ኬꬄ ጊዲዳይሳኔ ፆሳ ኣያናይ ኢንቴ ጊዶን ዲዛይሳ ኤሬኬቲ?
17ኦኒካ ፆሳ ኬꬄ ላሊኮ ፆሲ ኢዛዴ ላላና። ፆሳ ኬꬂ ጌሻ። ሄሲካ ኢንቴናኮ!
18ኦኒካ ባርካ ባና ባሌꬆፎ፤ ኢንቴፌ ኦኒካ ሃይሳ ሃ ኣላሜዛን ባና ኤራንቻ ማላ ቆፒኮ ኢዛዴይ ኤራንቻ ጊዳና ማላ ባና ባርካ ኤያ ማላ ቆዶ።

19ሃይሳ ሃ ዴሬዛ ኤራቴꬂ ፆሳ ኣቻን ኤያቴꬃ። ካሴ ጌሻ ማፃፋን “ኢዚ ኤራንቻታ ኢስታ ጌኔ ኦሶ ጌዶን ዛሪዲ ኦይካና” ጌቴቲ ፃፌቲዴስ።
20ቃሴካ ሃራሶን “ኤራንቻታ ቆፋይ ሜላ ሃዳ ጊዲዳይሳ ጎዳይ ኤሬስ” ጌቴቲ ፃፌቲዴስ።
21ሄሳ ጊሽ ዉሪካ ኢንቴስ ጊዲዳ ጊሽ ኦኒካ ኣሳን ጬቄቶፎ።
22ጳዉሎሳ ጊዲን፥ ኣጵሎሳ ጊዲን፥ ዎይኮ ኬፋ ጊዲን፥ ኣላሜ ጊዲን፥ ዴዖ ጊዲን፥ ዎይኮ ሃይቆ ጊዲን፥ ሃዒ ዲዛዝ ጊዲን፥ ዎይኮ ቡሮ ያና ሚሽ ጊዲን፥ ዉሪካ ኢንቴሳ።
23ኢንቴካ ኪርስቶሳይታ፤ ኪርስቶሲካ ፆሳይሳ።