Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - RUTA

RUTA 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Naomi ena adavana ena varavara tauna ta ia noho, ia be kohu momo tauna, Elimeleka ena iduhu tauna. Iena ladana be Boasi.
2Ruta, Moaba hahine ese Naomi ia hamaoroa, ia gwau, “Lau ura uma gabuna dekenai lau lao, bali ena anina idia haboua taudia danu do lau gaukara. Bema idia moru kava gaudia do lau gogoa neganai, sedira tau ta ese lau do ia itaia, bona do ia ura lau gaukara ia dekenai.” Naomi be ia haere, ia gwau, “Lauegu ravana e, ia namo, oi lao.”
3Vadaeni Ruta ia lao, uma dekenai bali utua taudia edia murinai ia gaukara, bali momoru gaudia ia gogoa noho. Ia raka lao neganai, ia diba lasi daika ena uma lalonai ia vareai. To ia be maoromaoro, Boasi, Elimeleka ena iduhu tauna, ena uma dekenai ia raka vareai.
4Unai neganai Boasi, be Betelehema dekena amo ia mai, bali idia utua taudia ia hanamoa, ia gwau, “Lohiabada ese umui dekenai do ia noho.” Idia be idia haere, idia gwau, “Lohiabada ese oi do ia hanamoa.”
5Boasi ese bali utua taudia ia gunalaia tauna ia nanadaia, ia gwau, “Unai be daika ena hesiai hahine?”
6Gunalaia tauna ia haere, ia gwau, “Unai be Moaba hahine, Naomi danu Moaba tanona dekena amo ia mai.
7Ia ese lau dekenai ia noinoi, ia gwau, ‘Mani emu kara uma dekenai do lau raka vareai, bali ena anina momoru, utua taudia idia rakatania gaudia do lau gogoa.’ Unai dainai ia be dabai ia mai, ia laga-ani lasi ia mai bona harihari.”
8Vadaeni Boasi ese Ruta dekenai ia hereva, ia gwau, “Lauegu natuna e, oi kamonai, idau uma dekenai bali anina momoru do oi gogoa lasi, inai uma do oi rakatania lasi. Lauegu hesiai hahine danu do oi gaukara.
9Bali idia utua taudia do oi itaia noho, bona hahine edia murinai do oi raka. Eregabe taudia lau taravatua vadaeni, idia ese oi do idia hadikaia lasi. Bema oi ranu mase neganai, hodu dekenai oi lao, eregabe taudia ese idia utua vadaeni ranu do oi inua.”
10Ruta ese ia tui diho, iena vairana be tano dekenai ia atoa, ia gwau, “Dahaka dainai lau, idau bese hahine, oi ese lau dekenai oi laloa namo, bona lau dekenai oi bogahisihisi henia?”
11Boasi ia haere, ia gwau, “Oiemu sivarai lau kamonai, oiemu adavana ia mase murinai oiemu ravana oi durua. Bona oiemu tamana bona sinana, bona oi vara tanona oi rakatania, ai idau taudia dekenai oi mai vadaeni.
12Lohiabada ese oiemu davana do ia henia, oiemu kara hegeregerena. Israela taudia edia Dirava dekenai oi mai vadaeni, ia ese oi do ia naria totona. Lau ura ia ese davana namona oi dekenai do ia henia.”
13Ruta ia haere, ia gwau, “Lauegu lohia e, oi ese lau dekenai oi bogahisihisi. Lau be oiemu hesiai hahine hegeregere lasi, to oi ese lauegu lalona oi hagoadaia, bona hereva namona dekenai lau oi hanamoa vadaeni.”
14Aniani neganai, Boasi ese Ruta dekenai ia hereva, ia gwau, “Oi mai, paraoa oi abia, bona vaina huahua ranu lalonai oi atoa diho, oi dodoa, vadaeni oi ania.” Vadaeni Ruta be bali utua taudia edia huanai ia helai diho. Bona Boasi ese ia gabua bali haida ia henia, Ruta ia abia, ia ania, ia boga kunu. Ia ania lasi gaudia haida idia noho.
15Ruta ia toreisi, bali ena anina do ia gogoa lou gwauraia. Vadaeni Boasi ese iena eregabe taudia dekenai ia oda, ia gwau, “Umui haboua bona guia vadaeni bali edia huanai Ruta ia gogoa diba, umui koua lasi.
16Bona umui guia vadaeni bali dekena amo haida umui kokia, tano dekenai do umui hamorua, vadaeni do ia gogoa, do umui gwau henia lasi.”
17Vadaeni Ruta be uma dekenai ia gogoa ela bona adorahi momokani. Unai neganai ia kwadia, momoru ia negea, bali 10 kilogaram bamona ia abia.
18Inai bali ia abia lao, hanua dekenai ia ginidae, iena ravana dekenai ia hedinaraia. Bona uma dekenai ia aniani neganai, ia ania lasi gaudia danu Ruta ese Naomi dekenai ia henia.

19Naomi ese Ruta ia nanadaia, ia gwau, “Hari dina edeseni bali oi gogoa? Edena tau ena uma dekenai oi gaukara? Oi dekenai ia bogahisihisi tauna be Lohiabada ese do ia hanamoa.” Vadaeni Ruta ese Naomi ia hamaoroa, ia gwau, “Hari dina lau be tau ta ladana Boasi ena uma dekenai lau gaukara.”
20Naomi ia hereva, ia gwau, “Lohiabada ese Boasi do ia hanamoa! Lohiabada ese nega ibounai doko lasi, mauri taudia bona mase taudia dekenai ia bogahisihisi henia noho.” Naomi ma ia hereva, ia gwau, “Unai tau Boasi be iseda iduhu tauna, iseda varavara.”
21Ruta ia hereva, ia gwau, “Ia ese lau ia hamaoroa, ia gwau, ‘Lauegu gaukara taudia danu do oi noho ela bona inai bali utua negana ia ore momokani.’ ”
22Naomi ese Ruta ia hamaoroa, ia gwau, “Lauegu ravana, inai be namo, Boasi ena hesiai hahine taudia danu oi gaukara be namo, idau uma gabuna dekenai, haida ese oi do idia hadikaia garina.”
23Unai dainai Ruta be Boasi ena hesiai hahine danu ia raka hebou, momoru ia gogoa, ela bona bali utua negana ia ore. Ia be iena ravana Naomi dekenai ia noho.