Text copied!
CopyCompare
Luritja Bible - Ruutja

Ruutja 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ngurrangka nyinarra Ruutjalu Niyuminya watjaṉu, “Kuwarriṉa yanku, kaanangka mangarri muṯura wantingutja tjuṯa mantjintjaku. Mungarrtjiṉanta ngalya katirra yungku.” Yitjurilaku ngaṉṯitja tjuṯaku luwu ngaranytjala maralpa tjuṯangku mangarri muṯura wantipayi tjuṯa mantjilpayi. Yankula Ruutjalu kaana tiṉangka nyangu waarrkana tjuṯangku mantjirinkupayi. Paluru yankula tjanampa mayutju tjapiṉu, waarrkana tjuṯangka ngaṉṯiwana mantjirinkunytjaku. Mayutju paluru yuwa watjaṉu Ruutjalu mantjintjaku mangarri tjuṯa. Ruutjalu rawa mantjirinkula mangarri tjuṯa, paluru katirra tjunkupayi, mungarrtji ngurrakutu katikitjangku. Palulanguru kaanaku mayutju yini Puwatjalu yankula tjananya kaanaku waarrkana tjuṯangka kuutayi watjaṉu. Puwatjalu Ruutjanya nyakula muṯulpayi tjuṯaku mayutjungka yalatji tjapiṉu, “Kungka nyarratja ngananya?” Mayutju paluru watjaṉu, “Paluru yaṉangu kutjupa, Muwapanya ngurrara. Niyuminyapula tjungu nyinanyi.” Palulanguru Puwatjalu yankula Ruutjanya watjaṉu, “Kaana ngaawana kutju nyuntu mantjirinkunytjaku, ngayuku kungka waarrkarripayi tjuṯangka. Waarrkana wati nyarra tjuṯangka ngayulu watjalku nyuntunyantaya wantinytjaku. Nyuntu kapiku paarritjirrirra turaama nyarra tjuṯangka yankula tjikintjaku.” Ruutjalu kuliṉu, “Wati ngaatjanya walytjawiyatju, ngayukutju ngurrpa. Nyaaku paluru ngayunya kulira yaṉṯayaṉṯalkitjangku watjaṉu?” Ruutjalu Puwatjanya yalatji watjaṉu, “Ngayuluṉa yaṉangu kutjupa, Muwapanya ngurrara. Nyaakutjunu nyuntu ngayunya palya kuliṉu?” Puwatjalu watjaṉu, “Ngayuluṉa kuliṉu nyuntu ngunyarri yaṉṯayaṉṯalpayi, wantinytjawiyangku. Ngurra walytja nyuntu wantirra ngalya yanu ngaakutu, ngunyarri katiyankula kanyilkitja. Yunytjurringanyiṉa Katutjalunta tjukarurru palyara yaṉṯayaṉṯantjaku.” Ruutjalu kutu mantjirinkula mungarrtji mangarri tjuṯa yuḻpura tjunkupayi tiitjingka. Mantjira katingu ngurrakutu, Niyumilupula ngalkuntjaku. Ruutjanya yankula ngurrangka tjarrpangu. Niyumilulpi tjapiṉu, “Kaana nyaalytjingkanu mangarri ngaa tjuṯa mantjiṉu?” Ruutjalu watjaṉu, “Wati yini Puwatjaku kaanangka.” Kulira Niyumi paluru yunyparringkula watjaṉu, “Puwatjanya ngalimpa walytja. Ngayuluṉa yunytjurringanyi panya Katutjalu palunya yaṉṯayaṉṯantjaku, nyuntunya paluru watjaṉu mangarri mantjirinkunytjaku. Puwatja paluru ngalinya yaṉṯayaṉṯantjaku, yalatji luwulampa ngaranyi.” Palulanguru Ruutjalu rawangku mangarri kaana palula mantjirinkupayi.