Text copied!
CopyCompare
KILE JWUMPE SEMƐŊI JWUMPE NINTANMPE - Uruti

Uruti 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɲyɛ Nahami pooŋi Elimilɛki pyɛngɛ shin maa mpyi u cévoo, ur'a pyi wani. U mɛge na mpyi Bwazi, maa mpyi yaara ná mɛgɛfoo.
2Canŋka, Mwabi Uruti a yi jwo Nahami a: «Mii kɛ̀ɛge sige e. Ŋgemu ká bú sà mii ɲùɲaara ta ke, mii sí sà sùma fûgo urufoo fye e. Ka Nahami si jwo: «Ta sì, mii pworoŋi.»
3Ka Uruti si yîri, maa ŋkàr'a sà sùmaŋi kɔɔge fûru sùmakwɔɔnbii fye e. U ɲùntancyage k'a pa mpyi, u a sà bɛ̂ ná Bwazi kɛrɛge e, Elimilɛki pyɛngɛ shinŋi wà.
4Canŋk'a ta ku nɔ cyage e ke, ka Bwazi si yîri Bɛtilehemu i mà nɔ wani, maa pi shɛ́ɛre, maa jwo: «Kile u pyi ná yii e.» Ka pi i u ɲwɔ shwɔ,: «Kile u jwó le ma a.»
5Ka Bwazi si sùmakwɔɔnbii ɲùŋufooŋi yíbe na: «Jofoo wu u ɲyɛ nde cibileni yɛ?»
6Ka u u u ɲwɔ shwɔ mà jwo: «Mwabi kìni cibileni l'a pa ná Nahami i mà yîri Mwabi i ke, lire li.
7U a kuni cya mii a, si ntaha sùmakwɔɔnbii fye e, s'a fûru pi kantugo. Mà lwɔ́ ɲyɛge na, u na ɲyɛ u tooyi na, numɛ u a nɛ̀ na tɛ̀ɛn vùŋke e si ŋɔ̀.»
8Lire kantugo, ka Bwazi si yi jwo Uruti a na: «Niŋgyiini tɛ̀gɛ, mii pworoŋi, ma hà núru ɲjîri naha ŋke kɛrɛge taan, s'a ŋkɛ̀ɛge kabɛr'e s'a sùma fûru mɛ. Ma hà laaga tɔɔn naha na mɛ, tɛ̀ɛn mii sùmakwɔɔncyeebii taan.
9Ma wíi sèl'e, cyage e pi na ntùuli ke, maa ntaha pi fye e. Mii sí yi jwo nàɲjiipyir'a pi àha raa bâhare ná mu i mɛ. Byage ká ma ta, maa sà bya pi kucwɔhil'e.
10Ka Uruti si niŋkure sín, maa yyahe cyígile, maa jwo: «Mii na ɲyɛ nàmpɔnŋɔ, ka ɲaha sí mu pyi mu a mii ɲaare ta yɛ?»
11Ka Bwazi si u ɲwɔ shwɔ: «Nde mu a pyi ma nacwoŋ'a, mu pooŋi ŋkwùŋi kantugo ke, pi a li jwo mii a. Mà bâre lire na, mu a yîri ma tuŋi ná ma nuŋi taan ma tasege e, maa mpa ntɛ̀ɛn kìni labɛr'e ná sùpyishiŋi w'e, ŋgemu u ɲyɛ mu ɲyɛ a pyi a u cè a lyɛ mɛ.
12Nde mu a pyi ke, Kile u ma sâra lire na. Kafooŋi, *Izirayɛli Kileŋi ŋge fukanyi ɲwɔh'i mu a maye ŋwɔhɔ ke, u ma kan sèe sèl'e.»
13Ka Uruti si jwo: «Kàfooŋi Bwazi, mu a sùpygire pyi ná mii i. Mu a màban le mii i, maa lùtaanjwumbo jwo ná mii i, mà li ta, mii bá ɲyɛ mu bilicwɔŋi wà kwɔ̀ mɛ.»
14Tèelyîin'a nɔ ke, ka Bwazi si Uruti yyere u pa lyî ná pire e, maa bwúurukwɔnga kan, u a nígini cyɛnge e, u a lyî. Uruti a pa ntɛ̀ɛn sùmakwɔɔnbii taan, ka Bwazi si u kan sùmakaaga na. Ka u u lyî a tìn fo mà u sanŋi yaha.
15Uruti a sà a fworo sahaŋki, ka Bwazi si yi jwo u sùmakwɔɔnbil'a: «Yii u yaha ba, u a yúu niŋkwɔnyahaŋi i jwuɲyahama baa.»
16Yii a sùmaɲcyahayii yà cyán, ur'a yire bílili. Yii bà sàha yaaga jwo lire na mɛ.
17Ka Uruti si sùmaŋi fûg'a canŋke kwɔ̀ Bwazi kɛrɛge e. Yàkoŋke, ka u u u nintaŋi bwɔ̀n mà taha a sàhala ɲî.
18U a yîri sige e mà pa, maa mpa u sùmaŋi nivugutaŋi cyêe u nacwoŋi na. Maa u canŋa lyìge sanŋke wu mà kan u a.

19Ka nacwoŋi si u yíbe na: «Taa mu a ŋge sùmaŋi puni fûg'a ta niɲjaa ke? Taa mu a canŋke pyi ke? Kile u jwó le ŋgemu u a ɲùɲaara ta ma na ke, ur'a.» Ka u u nacwoŋi pyi na ur'a canŋke pyi nàŋi ŋgemu kɛrɛge e ke, na u mɛge na ɲyɛ Bwazi.
20Ka Nahami si jwo: «Bwazi mú na ɲyɛ wuu byanhama shin, u na ɲyɛ wuu kɔɔge lyìfooŋi wà, u sàha ŋkwɔ̀ u cyɛge láha wuu ɲyii wuubii ná niŋkwuubii na mɛ, Kile u jwó le u a.»
21Ka Uruti si yi jwo u a, na uru ŋge nàŋi bá a jwo, na uru u ntɛ̀ɛn u kɛrɛge e sùmakwɔɔnbii kantugo, fo uru sùmaŋi ká *kwɔ̀n a kwɔ̀.
22Ka Nahami si yi jwo Uruti ɲyii na sahaŋki, na lire nde a táan ur'e, ɲaha na yɛ u aha ŋkàre wabɛrɛ u kɛrɛge e, u sí n-jà yyefugo ta wani.
23Ka Uruti si ntɛ̀ɛn Bwazi kɛrɛge e ná u sùmakwɔɔnbil'e, fo ka pi i sà sùmaŋi kùuyi puni kwɔ̀n mà kwɔ̀. Lire tèni i, u mpyi na shùun nacwoŋi yyére.