Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Bíblia - RUT

RUT 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Huan itztoya ipan Belén se tominpixquetl catli itoca Booz catli eliyaya iteiximatca Elimelec catli elqui ihuehue Noemí.
2Huan se tonal Rut quiilhui iyexna Noemí: ―Techcahua ma niyas ipan se mili. Huelis se acajya nechtlasojtlas huan nechcahuilis niyas inintepotzco inijuanti catli pixcatinemij para nijpejpentiyas catli tepehui. Huan iyexna quiilhui: ―Cualtitoc, nocone, xiya.
3Huajca Rut yajqui ipan se mili huan quisentilijtiyajqui catli quitepejtiyohuiyayaj nopa pixcani. Huan quimatqui para nopa mili eliyaya iaxca Booz iteiximatca Elimelec catli ya mictoya.
4Huan nopa tonal Booz quisqui Belén, huan ajsito imila huan quintlajpalo nopa pixcani: ―¡Ma TOTECO itzto amohuaya! Huan quiilhuijque: ―¡Ma TOTECO mitztiochihua!
5Huan teipa Booz quitlatzintoquili nopa tlacatl catli quinyacanayaya nopa pixcani: ―¿Ajqueya iteiximatca ne ichpocatl?
6Huan nopa tlacatl quiijto: ―Yaya nopa tlali Moab ejquetl catli hualajqui ihuaya Noemí.
7Nechtlajtlani ma nijcahuili ma yas inintepotzco pixcani quipejpentiyas catli tepehui. Tequipanojtoc nochi ijnaloc huan hasta ama. Amo mosiyajquetztoc niyon se quentzi.
8Huajca Booz yajqui huan quiilhuito Rut: ―Nocone, amo xiya xijpejpenati ipan seyoc mili. Ximocahua nica ica nosihua tequipanojcahua.
9Xijtlachili campa pixcaj huan teipa xiquintoquili campa tequititij. Niquinnahuatijtoc notequipanojcahua ma amo mitzcuatotonica. Quema tiamiquis, xiya campa nopa comitl huan xiquiji atl catli notequipanojcahua quiquixtijtoque.
10Huan Rut motlancuaquetzqui iixpa huan mohuijtzonqui hasta tlalchi para quitlascamatis ica cuali huan quiilhui Booz: ―¿Quenicatza huelis nelhueyi moyolo nohuaya huan techtlasojtlatoc huan na niseyoc tlali ejquetl?
11Huan Booz quinanquili: ―Nijcactoc nochi catli cuali tijchihuilijtoc moyexna hasta quema mijqui mohuehue. Nojquiya nijmati tiquincajtejqui motatahua huan motlal campa titlacatqui para tihualas tiitztoqui tohuaya masque amo techiximati.
12¡Ma TOTECO mitztlaxtlahui! ¡Ma mitzpalehui TOTECO Dios catli toTeco tiisraelitame huan catli ipan timotemachijtoc huan ma mitztlaxtlahui ica nochi catli tijchijtoc!
13Huan Rut quinanquili: ―Tlascamati. Nelía cuali moyolo nohuaya, huan mocamanal nechyolchicajtoc pampa technojnotztoc ica tlaicnelili. Techpalehuijtoc masque amo monequi. Na niyon amo niitztoc se motequipanojca.
14Huan teipa quema ajsic hora para tlacuase, Booz quinotzqui Rut huan quiilhui: ―Nica xihuala, xitlacuaqui tohuaya. Eltoc pantzi huan xijxoloni ipan ni vinagre catli tlasencahuali. Huan Rut mosehui ihuaya itequipanojcahua huan Booz quimacac cebada tlahuatzali. Huan Rut tlacuajqui hasta ixhuic, huan noja mocajqui tlacualistli catli quimacatoya.
15Huan teipa moquetzqui para sempa tequititi. Huan quema Rut quistoya, Booz quinnahuati itequipanojcahua: ―Xijcahuaca ma quicui nojquiya campa montonijtoc, huan amo tleno xiquilhuica.
16Nojquiya xijtepehuaca sequin xinachtli para ma quipejpena. ¡Amo aqui ma quiajhua!
17Huan Rut quisentili iyol cebada hasta tlayohuixqui. Huan quioxqui huan quitamachijqui huan panoc 6 cuartillos tlen cebada
18Huan quihuicac nopa cebada huan mocuepqui ipan altepetl. Huan quinextili iyexna catli quisentilijtoya, huan nojquiya Rut quimacac Noemí nopa tlacualistli catli mocajqui tlajco tona.

19Huan iyexna quitlatzintoquili: ―¿Canque titequitqui ama? ¿Ajqueya iaxca campa tijsentili nelmiyac cebada? ¡Ma Toteco quitiochihua yaya catli quej ni mitzpalehuijtoc! Huan Rut quipohuili iyexna ihuaya ajqueya tequitiyaya. Quiijto: ―Nopa tlacatl catli ihuaya nitequitiyaya itoca Booz.
20Huan Noemí quiilhui: ―¡Ma TOTECO quitiochihua! TOTECO noja techtlasojtla catli mictoque tohuehuejhua. Nopa tlacatl Booz, yaya se toteiximatca catli nechca, huan yeca quitocarohua para quicohuas totlal huan techmocuitlahuis quen onca tlanahuatili.
21Huan Rut noja quiilhui Noemí: ―Nojquiya nechilhui noja ma nitequititi ininhuaya itequipanojcahua hasta tlamis pixquistli.
22Huan Noemí quinanquili iyex: ―Nocone, xijchihua catli Booz quiijtohua huan ximocahua ininhuaya isihua tequipanojcahua, pampa huelis mitzpanos se tlamantli amo cuali ipan seyoc mili.
23Yeca Rut noja quisentilijtinenqui ihuaya itequipanojcahua Booz hasta quema tlanque quipixcaj cebada huan teipa hasta tlanque quipixcaj trigo. Huan noja mocahuayaya ipan iyexna ichaj.