Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 20

NUMERA 20:1-10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hua ginigunana dekenai Israela taudia ibounai be taunimanima noho lasi tano ladana Sini dekenai idia ginidae. Gabu ta ladana Kadesi dekenai edia kamepa idia karaia. Unuseni Miriama ia mase, bona unai gabu dekenai idia guria.
2Edia kamepa dekenai ranu ia noho lasi. Unai dainai Israela taudia idia haboua, Mose bona Arona dekenai idia badu.
3Idia ese Mose dekenai idia maumau, idia gwau, “Aiemai varavara be Lohiabada ena vairanai idia mase neganai, ai danu bema ai mase be namo.
4Dahaka dainai Lohiabada ena orea taudia be inai taunimanima idia noho lasi tano dekenai oi hakaua vadaeni? Ai be aiemai ubua gaudia danu do ai mase hebou totona, a?
5Dahaka dainai Aigupito dekena amo ai oi hakaua mai inai gabu dikana dekenai? Inai gabu dekenai be aniani ta ia vara lasi, uiti lasi, fig lasi, vain ena huahua lasi, bona apolo lasi.”
6Mose bona Arona be hebou taudia dekena amo idia raka lao, Palai Dubu ena iduara vairanai idia tui diho, bona edia vairana be tano dekenai idia atoa diho. Unai neganai Lohiabada ena diaridiari be Mose bona Arona ese idia itaia.
7Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau,
8“Taravatu Maua ena vairanai ia noho itotohi do oi abia, bona oi bona Arona ese taunimanima do umui haboua. Vadaeni unai taunimanima edia vairanai, unai nadi badana do oi hereva henia, bona ranu be ia dekena amo do ia heau mai. Unai dekena amo oi ese ranu unai nadi badana dekena amo do oi abia, bona unai ranu be hebou taudia dekenai do oi henia, bona edia ubua gaudia dekenai do oi henia, do idia inua.”
9Vadaeni Mose ese itotohi ia abia, Lohiabada ia oda henia hegeregerena.
10Vadaeni Mose bona Arona ese Israela ena orea ibounai idia haboua, unai nadi badana ena vairana dekenai. Mose ese ia gwau henidia, ia gwau, “Kamonai lasi taudia e, umui kamonai, inai nadi dekena amo emui ranu do ai haheaua mai, a?”

Read NUMERA 20NUMERA 20
Compare NUMERA 20:1-10NUMERA 20:1-10