Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 44

Melkahka Kan 44:1-25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maing Koht, se patohwan rongkier pein salengat akan— at pahpa kahlap ako me padahkihongkitehr duwen soahng kapwuriamwei ko me komw ketin wiadahr rehrail, ni mwehin kawao:
2duwen omwi pein ketin kasarehla me rotorot akan oh ketin koasoanehdi sapwellimomwi aramas akan nan sapwarail ko; duwen omwi ketin kaloke wehi teikan oh ketin kapaiamwahwihala sapwellimomwi wehi pilipilo.
3Sapwellimomwi aramas akan sohte kalowehkihdi sahpwo neirail kedlahs akan; re sohte powehdi ar imwintihti kan sang ni pein ar kehl; pwe sang ni roson oh manaman en nin limomwien, sang ni omwi kin ketin ieiang irail me kasalehda duwen omwi ketin poakohng irail.
4Komwi me ei nanmwarki oh ei Koht; komwi me ketikihong sapwellimomwi aramas akan manaman en powehdi,
5oh sang ni sapwellimomwi manaman se kin kalowehdi at imwintihti kan.
6I sohte likih me nei kesik ketieu de nei kedlahs pahn doareiehla;
7ahpw komwi me ketin doareikitasang at imwintihti kan oh ketin kalowehdi irail kan me kin kailongkin kiht.
8Se pahn kin kapinga komwi ahnsou koaros oh patohwan kapingkalahngan ong komwi kohkohlahte.
9Ahpw met komw ketin soingkitalahr oh mweidalahr pwe se en lohdi; komw solahr kin ketin ieiang at tungoal karis kan.
10Komwi me kupwurehda se en tangasang at imwintihti kan, oh re adihasang kiht at kepwe kan.
11Komwi me ketin mweidohng pwe se en kamakamala rasehng sihmpwul kei; komwi me ketin kalipeikitalahng nan wehin liki kan.
12Komw ketin netikihla sapwellimomwi aramas akan ni pwei tikitik, duwehte mehkot me sohte kesempwal.
13Mehn mpat akan kilangehr dahme komw ketin wiahiong kiht, re ahpw kin kapailok oh kouruhrkin kiht.
14Komw ketin wiahkinkitala mehn kepit nanpwungen wehi kan; re kin tuhtuwelengki ar kouruhrkin kiht.
15I kin sansaro ahnsou koaros; I namenengkilahr kowahlap
16ei kin rongorong kepit oh lokaia kepweikeng sang ei imwintihti kan oh irail kan me kin kailongkin ie.
17Mepwukat koaros re wiahiong kiht, mehndahte ma se sohte manokeikomwihla de kauwehla inowo me komw ketin wiahiong kiht.
18Se sohte soaloalopwoat ong komwi; se sohte kauwehla sapwelliomwi kosonned akan.
19Komwi ahpw ketin keseikitala nanpwungen mahn lawalo kan; komw ketin keseikitala nan rotorot mosul.
20Ma se patohwan tokedihsang at kaudokiong at Koht, oh kapakap ong emen koht en liki,
21komwi uhdahn pahn mwahngihada, pwe komw kin mwahngih at lamalam rir kan.
22Ahpw pwehki komwi me se kin patohwan mehkihla ahnsou koaros, oh wiahkihla sihmpwul kei me kin pakahrlahng kamakamala.
23Maing ei Kaun, komw ketin ohpala wasa! Dahme komw ketin seiseimwongki? Komw ketida! Komw dehr ketin soingkitala kohkohlahte!
24Dahme komw ketin karirihkiweisang kiht silangmwien? Komw dehr ketin meliehla at tungoal lokolok oh apwal!
25Se pwupwudiongehr nan pwehl; se lohdier oh wonohnehr nan pwelpar.

Read Melkahka Kan 44Melkahka Kan 44
Compare Melkahka Kan 44:1-25Melkahka Kan 44:1-25