Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 141

Melkahka Kan 141:1-10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maing KAUN, I patohwan likweriong komwi; komw ketin sewese ie met! Komw ketin karonge ie ni ei patohwan likweriong komwi.
2Komw ketin kupwurehla ei tungoal kapakap duwehte warpwohmwahu, komw ketin kupwurehla ei pekipek duwehte omwi kin kupwure meirong en nin soutik kan.
3Maing KAUN, komw ketikihong silepen eweiet, oh ketikihong silepen wenihmwen kilineweiet.
4Komw sileiesang ineng en wia me sapwung de patehng aramas suwed kan nan ar tiahk suwed. I en dehr kin iang towehda arail kamadipw kan.
5Aramas mwahu men kak kaloke oh lipwoare ie ni kadek, ahpw I sohte pahn perenki ale wahu sang rehn aramas suwed kan, pwe ei kapakap kan kin uhwong ar wiewia suwed kan ahnsou koaros.
6Ahnsou me arail kaun akan kin lekdekdi sang pohn paip ileile kan, iei ih ahnsou me aramas akan pahn kamehlele me ei koasoi kan me mehlel.
7Rasehng lepintuhke me kin pwalpeseng oh loptikpene, ih duwen tihrail kan eh kin mwarahkpeseng pohn ar sousou.
8Ahpw, Maing KAUN, Wasa Lapalahpie, I koapworopworkin komwi. I kin patohwan rapahki sapwellimomwi silasil; komw dehr ketin mweidohng ie I en mehla!
9Komw ketin sileiesang lidip kan me re wiahiong ie, sang lidip kan en me loallap suwed pwuko.
10Aramas suwed kan en pein pwupwudiong nan ar lidip kan a en dehr kauweiehla.

Read Melkahka Kan 141Melkahka Kan 141
Compare Melkahka Kan 141:1-10Melkahka Kan 141:1-10