Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Marafanna Falane

Marafanna Falane 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N nɛma saxi n ma saden ma kɔɛɛn na, n kataxi n xanuntenna to feen na, n na a fenma, koni n mi a toma.
2Nayi, n kelima nɛn, n yi taan nabilin, n yi siga taan yama malandene nun kirane xɔn, n yi n bɔɲɛn nafan muxun fen. N na a fenma, koni n mi a toma.
3Taan kantan muxune yi fa n li, n yi e maxɔdin, n naxa, “Ɛ mi n bɔɲɛn nafan muxun toxi ba?”
4N dangu e ra nɛn tun, n yi n bɔɲɛn nafan muxun to, n yi a suxu, n mi fa a beɲin sɔnɔn, han n yi sa a raso ngaa banxini, nga fudi tongo n na dɛnaxan yi.
5Yerusalɛn sungutunne, n bata ɛ rakɔlɔ bolene nun burunna xɛnle yi, ɛ nama xanuntenyaan nakeli, ɛ nama a raxulun, benun a waxatin xa a li.
6Nde ito ra naxan kelima tonbonni, naxan tema alo tutina, alo mirihi nun wusulanna xirina, e nun latikɔnɔnna xiri ɲaxumɛn sifan birin?
7Sulemani maxali saden nan a ra, sofa tonge sennin a rabilinxi, Isirayila sofa kɛndɛne nan e birin na.
8Silanfanna e birin yii e birin darixi yɛngɛn na. Silanfanna xidixi e birin tagi, alogo e xa makantanna ti kɔɛɛn na.
9Manga Sulemani a saden nafalaxi Liban yamanan wudine nan na.
10A bun tiine rafalaxi wure gbetin nan na, xɛmaan nan a bundɔxɔn na. Yerusalɛn sungutunne a dɔxɔ seen nafalaxi dugi mamiloxin nan na xanuntenyani.
11Ɛ mini, Siyon taan sungutunne, ɛ Manga Sulemani nun a manga kɔmɔtin mato a nga naxan soxi a xun na a ɲaxalandin mati lɔxɔni, a bɔɲɛn sɛwa lɔxɔna.