Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Marafanna Falane

Marafanna Falane 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N fama n ma nakɔni, i tan sungutunna, n ma ɲaxalan masuxina, n xa sa n ma mirihi latikɔnɔnna nun wusulanna ba, n yi n ma kumi dɛngbɛn nun kumin don, n yi n ma manpaan nun n ma nɔnɔn min. Xɔyine falana: Nxu xɔyine, ɛ min, ɛ xunne xa magi a ra xanuntenyani.
2N bata yi xi, koni n bɔɲɛn mi yi xima. N yi n xanuntenna xuiin nan mɛma dɛɛn na. Xɛmɛna falana a ɲaxanla xa: Dɛɛn nabi n xa, i tan sungutunna, n ma ɲaxalandi masuxina, n ma ganbadina, fɛ mi ɲaxanla naxan na. Xiila bata n xunni kun n xun sɛxɛn bata yikun kɔɛ ra kundaan bun.
3N bata n ma domaan ba n ma, n fa a ragodoma n ma di? N baxi n sanne maxadeni nɛn, n fa e malɔxɔma di?
4N xanuntenna bata a yiin naso dɛɛn yalenna ra, n fatin yi xuruxurun.
5N to keli n xa dɛɛn nabi n xanuntenna xa, mirihi latikɔnɔnna yi n yiine nun yii sonle ra, han a lu dindinɲɛ bɔxɔni e nun dɛɛn balan seen ma.
6N yi dɛɛn nabi n xanuntenna xa, koni n xanuntenna bata yi a xun xanbi so, a dangu. A fala xuiin yi godoma n niini, n yi a fen, n mi a to, n yi a xili han, koni a mi n yabi.
7Kantan tiin naxanye taan nabilinma, ne yi fa n li, e yi n bɔnbɔ, e yi n maxɔlɔ, e yi n ma xunbeli domaan ba n ma, e tan naxanye taan nabilinna yinna kantanma.
8Yerusalɛn sungutunne, ɛ kɔlɔ n xa. Xa ɛ n xanuntenna to, ɛ nanse falama a xa? Ɛ a fala a xa, fa fala a fe xanuntenyaan furena n ma.
9I tan ɲaxanla naxan tofan ɲaxanle birin xa i xanuntenna fan e birin xa di? I xanuntenna fisa gbɛtɛye xa kiin mundun yi, naxan a ligaxi i nxu rakɔlɔma na kiini?
10N xanuntenna fatin fixa, a gbeeli, a rayabu muxu wuli fuun yɛ.
11A xunna luxi alo xɛma kɛndɛna, a xunsɛxɛne saxi a ma, e fɔrɔ alo xaxaan xabena.
12A yɛɛne rayabu alo ganbane xuden dɛ. E fixa alo nɔnɔna, e mayilenma alo dayimuna.
13A xadene luxi alo sansi xiri ɲaxumɛ nakɔna, naxanye xiri ɲaxumɛn tema. A dɛ kidine luxi alo gabala fugene mirihi latikɔnɔnna minima dɛnaxan yi.
14A yiine rayabu alo yiiraso xɛma daxin naxanye rayabuxi kirisoliti gɛmɛ faɲine ra. A fatin luxi alo sama ɲin xuruxina safiri gɛmɛ faɲin saxin naxan ma.
15A sanne luxi nɛn alo sɛnbɛtɛn gɛmɛ fixɛ daxin naxanye tixi xɛma faɲin fari. A tofan alo Liban yamanana, a tixi alo sumanna.
16Ɲaxunna nan tun a dɛ, a fatin birin nayabu. N xanuntenna na kii nin, n fɔxɔrabiran na kii nin, ɛ tan Yerusalɛn sungutunne.