Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Marafanna Falane

Marafanna Falane 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I xun xɛtɛ, i xun xɛtɛ, i tan Sulami kaana! I xun xɛtɛ, i xun xɛtɛ alogo nxu xa i mato. Nanfera i Sulami kaan matoma alo gali firinna nɛma e bodonma?
2I sanne rayabu i ya sankidine kui, i tan xɔrɔ ɲaxanla! I danbane rayabu alo yiirafalan ɲɛrɛn naxan nafalaxi.
3I xuli fundin luxi nɛn alo lenge radigilinxina, minse xiri ɲaxumɛn mi ɲanma dɛnaxan yi. I kuiin luxi nɛn alo murutu malanxina naxan nabilinxi gabala fugene ra.
4I xiɲɛ firinne luxi nɛn alo bolen dii gulun firinne.
5I kɔɛɛn mɛrɛndɛnxi nɛn alo sanganso sama ɲin daxina. I yɛɛne mayilenma alo Xɛsibɔn dara igena, Bati-Rabimi so dɛɛn dɛxɔn. I ɲɔɛɛn fan alo Liban sangansoon naxan tixi Damasi taan binni.
6I xunna ratinxinxi i gbindin dɛ alo Karemele geyana, i xun sɛxɛne mayilenma alo mangane dugi mamiloxine. Mangan mi nɔɛ a yɛɛn bɛ e ra.
7I rayabu, i tofan han, n xanuntenna, n ma sɛwa xunna.
8I kuya alo tugu binla, i xiɲɛne luxi alo tugu bogi tɔnsɔnne.
9Nanara, n na a falama, n naxa, “N tema nɛn tugu binla kɔɛ ra, n yi a bogine suxu.” I xiɲɛne luxi nɛn alo ɲaxundan tɔnsɔnne, i dɛ foyen xirin luxi nɛn alo mangon mɔɛɛn xirina.
10I dɛɛn xirin luxi nɛn alo manpa xiri ɲaxumɛna. Ɲaxanla falana a xɛmɛn xa: Na manpaan xa lu n xanuntenna nan xa, a godo a dɛ kidine nun a ɲinne ma.
11N xanuntenna nan gbee n na a waxi n tan nan xɔn.
12N xanuntenna, fa en siga burunna ra, en kɔɛne radangu banxidɛne ra.
13Xɔtɔnni en kurun sigɛ manpa bili nakɔne yi, en sa a mato xa e solima, xa e fugama, xa girenada binle fugama. Mɛnni, n sa n ma xanuntenyaan yita i ra.
14Marafan bogi binle e xiri faɲine raminima, bogise faɲine birin en dɛxɔn. N xanuntenna, n fe faɲine birin namaraxi i tan nan xa a fonne nun a nɛnɛne.