Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Malaquías

Malaquías 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Ma jalu' axwok jun c'oloj pale', bitwok tzaj yi inyole'j:
2Tajwe'n cxo'cwok c'ulutxum jak' inca'wl, nin tajwe'n yi tetz cu'n italma' yil tzitak'wok ink'ej, na in yi Ryos yi cya'l na xcye' quen swe'j. Poro tan paj yi qui nin ncxo'cwok c'ulutxum jak' inca'wl, nin tan paj yi nk'e'tz tetz cu'n italma' na itak' ink'ej, swak'e' icaws. Na cyakil yi e'chk takle'n balaj yi na icambaj te imunl, tz'ocpon tetz jun chin icaws.
3”Tz'elpon inmajol yi ca'wl tk'ab yi e' initxajil. Nin mben inc'oxol yi lasu'il tuml yi stz'isil yi e' itx'ixwatz tiwutz. Nin cxelpon injo'lil tuml yi e'chk takle'na'tz wi tz'is.
4Tz'elpon tzun itxumtz tetz yi i'tz in yi na chintzan tan makle'n iwutz, bantz quil xit yi trat yi bnixnak cyen wa'n tu imam Leví,” stzun Kataj Ryos.
5“Na yi jun trata'tz yi bnixnak wa'n scyuch' Leví tuml yi e' xonl, ja tak' itz'ajbil tu tzatzin paz scyetz. Nin ja bnix yi jun trata'tz tan cyak'ol ink'ej, nin tan cyekal inchi'. Nin ja el chik'ab te'j, na ja cyek inchi', nin ja cyak' ink'ej.
6Ocnake' tan chichusle'n yi e' intanum te yi bintzij. Nin qui nin el jun yab yol le chitzi'. Nternin na ke'l na ko'c ban scyuch'. Nin ja chixcye' tan makle'n chiwutz wi'nin ixonl tan qui chibnol e'chk takle'n ploj.
7Na yi imunl, yi axwok pale', i'tz tan tele'n chitxum yi e' wunak swetz. Nin tan chichusle'n cyakil yi e' yi na chijak cyajtza'kl tzitetz, na yi axwok itetz, axwok inchakum, yi in yi Ryos yi cya'l na xcye' quen swe'j.
8”Ma yi axwok itetz jalu', ja cyaj cyen itilol yi balaj be'. Nin tan ichusu'n, at wi'nin yi ja chicu' bow. Tan itajtza'kla'tz ja je' itx'ixpul yi trat yi bnixnak cyen wa'n tu ixonl Leví.
9Cha'stzun te tan paj yi nk'e'tz axwok c'ulutxum jak' inca'wl, nin tan paj yi nk'e'tz nicy' nin tu' na cxcawun scye yi e' wunak, cxocpon tzuntz wa'n chi jun tx'akaj pale' yi qui'c mu'ẍ chixac ẍchiwutz wunak, nin qui't jal mu'ẍ ik'ej ẍchiwutz,” stzun Kataj Ryos.
10Jun ntzi' Kataj Ryos at skibaj, nin i' bnol ketz kacyakil cu'n. Nxac tzun na isub itibtz tzitibil itib, na tan yi jun ajtza'kla'tz, na cxtzan tan xite'n yi trat yi bnixnak cyen tan Kataj Ryos scyuch' yi e' kamam kate'.
11Ej nin yi axwok aj Judá, qui na cxe'l cu'n te iyol swutz Ryos, na na iban e'chk takle'n yi chin juntlen nin Jerusalén, nin bene'n tzi'n Israel. Ja cxcye'wok tan telse'n k'ej yi intemplo tan yi e'chk takle'na'tz yi na iban. Na at axwok yi ja cxu'me' scyuch' yi e' yi na chimeje' quen swutzak e'chk ryos yi banij cun tu' tane'n.
12¡Lo'k tz'oc Kataj Ryos tan chisotzaje'n cu'n yi e'a'tz! Qui'c na ban yi na' scyetz e', nin qui'c na ban yi ko na cyoy e'chk balaj oy tetz Kataj Ryos. Na kol chimeje' quen swutzak e'chk ryosa'tz yi banij cun tu' tane'n, chelepon cu'n swutz ta'n.
13Poro nk'e'tz ntina'tz na iban, ma na at mas itil, na na ipaxwok cyen itxkel tan cha'tz tu'. Wech wi'nin na cxch'inwok tan o'kl swutz inaltar, tan paj yi qui't na incujij yi e'chk oy yi na opon ita'n tan jale'n ibanl.
14Por qui na pujx ita'n, na iẍnin na cxtzane't wok tan jakle'n swetz: ¿Ta', mbitzuntz yi qui na tzatzinu' ske'j? I'tz tan paj yi in stiw banak te yi itumewe'n tu itxkel. Poro qui nin el cu'n ik'ab te iyol yi isuk tetz yi xuna'tz, na ja cyaj cyen itilol tan cha'tz tu'. Wech na ya's tzun klo' itrat tetz cyakil tiemp.
15Qui pe' na el itxum tetz, yi wajbil i'tz: Yi na itok'bej itib tu itxkel, junit na ban iwankil tan jalen initxajil yi at len chi espíritu tan inc'u'laje'n.
16E'u' xonl Israel, na tzan Kataj Ryos tan talche'n yi xtxolbile'j scyeru': “Or bin tzitilwok itxumu'n, nin banwok tane'n yi inca'wl. Na chin xa'bil nin yi yaj tzinwutz yi na pajx cyen yi txkel. Na alchok scyetz yi na pajx cyen yi txkel tan yi tetz ya'bl, na juch jun chin til tzinwutz,” stzun Ryos.
17Ja icy' paj Ryos tan tbite'n chitzi'u' chikulu'; na iẍnin na chitzane'tu' tan talche'n tetz: ¿Mbi'tz na katzan tan talche'n teru', yi ja wi't icy' chan paju' tan tbite'n? Yi puntil i'tz: Ja icy' paj i' scye'ju', na na cyalu': “Na tzatzin Ryos scye'j yi e' yi cachi' na chiban; nin wi'nin na tzatzin i' scye'j. Ncha'tz qui na cyocsaju' yi qui na je' k'ab i' twi' jun, na na cyalu': ¿Na' tzun atit cyent yi Ryosa'tz yi chin tz'aknak cunin tan cawun?” che'chu' na ban.