Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Malaquías

Malaquías 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yi xtxolbile'j na jilon te chicaws yi e' xonl Israel yi at tulbil squibaj, yi alijt cyen tan Kataj Ryos tetz Malaquías tan xtxolil scyetz.
2“Axwok xonl Israel, ilenin na wal yi wi'nin na chimpek' tzite'j, chij Kataj. Poro yi axwok na ital swetz: ‘¿Mbi puntilil mbanu' tan ẍchajle'n yi na pek'u' ske'j?’ Ma jalu' je puntile'j: ¿Nk'e'tz ptzun quitz'un quitzicy quib yi e' imam k'ajtzun Jacow tu Esaú? Bintzi nin, quitz'un quitzicy quib, poro ja chimpek' mas te Jacow.
3Ma te Esaú, ilenin qui nchimpek' mas te'j. Ej nin ja no'c tan po'tze'n cyakil yi e'chk ju'wtz kale najlche't yi e' xonl i'. Nin ja oc cyen wa'n tetz jun ama'l tz'inunin tu'. Ntin e'chk smaron txuc najlche'-tz tul.
4”Mpe nink cyal yi e' aj Edom: ‘Ja wi't kalo'on, poro kocpon tan xtxicbaje'n junt tir tircu'n yi lo'onakt,’ swale' scyetz: ‘Ba'n cxo'cwok tan xtxicbaje'n junt tir, poro quil wak' ama'l tzitetz, na nocpon tan xite'n cu'n cyakil yi na ibanwok.’ Ej nin stz'a'lchok te iluwar: ‘Ya'stzun chi'ama'l yi e' malnak. Ej nin ya'stzun yi ama'l yi na chi'ch c'u'l Ryos te'j, tetz bin k'ej ben sak.’
5”Yi axwok itetz xonl Israel, tz'elepon itxum tetz yi xtxolbila'se'j, nin tzitale'wok: ‘Chumam nin porer yi Kataj Ryos, na ncha'tz na lajluchax yi tetz porer joylaj len yi mojomil yi katanum Israel.’ ”
6Je yol Kataj Ryose'j scyetz yi e' pale': “Yi e' cy'ajol na cyak' chik'ej chitaj, nin yi e' mos na cyak' chik'ej chipatrón. Poro yi axwok itetz, qui na itak' mu'ẍ tal ink'ej, wech in iTaj, nin in Cawl itetz. ¿Nxac tzun qui na itak'wok ink'ej? Poro chin pajpuj nin axwok, na na ital: ¿Mbi na kaban tan telse'n k'eju'?
7Je ipaltile'j: Na itoywok pam swetz yi cy'a'n il c'ol ta'n, yi nk'e'tz tz'aknak cu'n, nin na nin cxtzane't tan jakle'n swetz: ¿Mbi puntilil nkaban tan telse'n k'eju'? Na itak'wok ch'on tetz walma', tan paj yi qui na itak'wok k'ej yi wetz inaltar, kale na ipatwit e'ch itx'ixwatz tzinwutz.
8I tane'n tziwutz itetz, yi nk'e'tz xan yi na itoy e'chk awun swetz yi moyi'ẍ, nka yi co'x quikan, nka yabi'ẍ. Pilwok bin tan toye'n e'chk awuna'tz scyetz itajcawil. ¿Ẍchitzatzink ptzun tzite'j? Nxac tzun na itoy e'chk oya'tz swetz, wech in yi Ryos yi cya'l na xcye' quen swe'j.
9Na cxo'cwok tan jakle'n ibanl, poro ko na xcon yi e'chk jilwutz oya'tz ita'n, quil cxo'cwok tan xtxumle'n yi ẍchintzatzink tzite'j. Je inyole'j:
10Ba'nt cu'n yi nink tz'oc jun tzitetz tan jople'n cu'n yi puertil yi templo, bantz quil tz'oc jun tan tocse'n k'ak' wi inaltar tan cha'tz tu', na yi in wetz qui na chintzatzin tzite'j, nin quil tzincujij mas yi e'chk oya'tz yi na itoy swetz, na in yi Ryos.
11Bene'n tzi'n wi munt ẍchixo'l cyakil jilwutz wunak, at e' yi na cyak' chik'ajsbil swetz, nin yi na chipat insens tan tak'le'n ink'ej, nin na cyoy chumbalaj oy swetz.
12Ma yi axwok itetz ntin na el ink'ej ita'n, na le wutz itetz itajtza'kl i'tz, yi ba'n tz'el k'ej yi wetz inaltar ita'n, poro yi altara'tz at k'ej, na ya'stzun inmes kale na chinwane't tane'n.
13Yi axwok itetz na ital: ‘Ja icy' kapaj tan banle'n tane'n yi e'chk munle'j.’ Nin tan yi xtxolbila'tz yi na ital, na cxtzanwok tan telse'n ink'ej. Ej nin ncha'tz na itxum yi na chintzatzin te jun oy yi na ul ita'n tzinwutz yi alk'a'n tu' na itulej, nka le iwutz itetz itajtza'kl na chintzatzin te jun wacẍ yi co'x, nka yi yabi'ẍ.
14Poro tz'ul icaws tircu'n axwok yi juntlen itajtza'kl, yi at itawun yi balaj, poro na itoy jun yi ploj swetz. Na yi in wetz in yi wi'tz Rey, nin at e' ẍchixo'l cyakil nación bene'n tzi'n wi munt yi mas tcu'n na cyek ẍchi' imbi' tziwutz itetz,” stzun Ryos.