Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Malaquías

Malaquías 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Je yol yi Kataj Ryose'j yi cya'l na xcye' quen te'j: “Ato' txe' quen yi k'ejlal yi wi'nin slamcank, chi na lamcan jun ẍchujil pam. Te jun k'ejlala'tz cyakil yi e' yi na cyocsaj quib nim, scyuch' yi e' yi juntlen cyajtza'kl, ẍchitz'e'ok, chi na tz'e' jun boc'oj ch'im wi jun chin k'ak'. Tul yi jun k'eja'tz yi at tulbil, ẍchitz'e'ok tircu'n, qui'c chisenil sbne' cyen.
2Poro apart sbne' itetz, yi axwok itetz yi na itak' ink'ej, na slajluchaxk yi imbalajil tziwutz itetz. Nin swak'e' ibanl. Nin nternin cxtz'itpunkwok tan yi tzatzin yi sjalok tetz italma'.
3Tul yi jun k'eja'tz yi at tulbil wa'n, cxocponwok tan chiyak'pe'n yi e' mal nak, nin ni'cu'n ẍchibne' tzak' itkan chi tane'n yi puklaj tbe',” stzun Kataj Ryos.
4“Tajwe'n yil tz'ul tx'akx yi e'chk ley tic'u'l yi walnak tetz inchakum Moisés wi yi wutz Horeb, na tircu'n yi axwok yi ax xonl Israel, tajwe'n yil tzibanwok tane'n e'chk leya'tz, tu e'chk ca'wla'tz.
5”Bitwok tzaj, te yi ntaxk opon yi jun k'ejlala'tz, yi chin xo'wbil nin sbne', nin yil wicy'saj inc'u'l scye tircu'n yi e' wunak, mben tzun inchakol yi elsanl intzi' Elíastz tzixo'l.
6Nin tan i' sjalok tzatzin paz junt tir ẍchixo'l yi e' yaj scyuch' chinitxajil. Na ko quil chinicy'saj cyajtza'kl squibil quib, nopon tzuntz nin swak'e' chicaws cyakil yi e' itanum, nin tz'elpon cu'n tircu'n wa'n swutz.”