Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Malaquías

Malaquías 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Je yol Kataj Ryos, yi cya'l na xcye' quen te'j: “Bitwok tzaj, mben inchakol yi inchakum, tan nuc'le'n yi be' yi itAjcawil yi na cxtzan tan ẍch'iwe'n. Ej, nin qui cunin tz'icy' tzitetz yil tz'ocpon i' tul yi tetz templo. Nin yi itAjcawila'tz, i' yi ángel yi ink'ajbil yi xconak wa'n te yi tiemp yi bixewe'n katrat tzituch', nin yi juna'tz ya'stzun yi jun yi wi'nin na el italma' te'j tan tule'n chan.”
2¿Ej nin, na' scyetz jun xtx'aje' yi jun chin k'ejlala'tz yil tz'ultzaj i'? Na cya'l nin jun nink xcye' quen te'j i' yil tz'ul tzaj. Na yil tz'ul tzaj i', tzu'l tan telse'n itil. Ni'cu'n sbne' i' chi jun jilwutz xawon yi na xcye' tan telse'n len cunin yi kaya'pl. Ej nin chi jun chin k'ak', yil tz'ocpon tan katz'e'se'n tan telse'n katz'ilil.
3Sc'olek i' tan cawu'n, nin tan telse'n len tircu'n yi ilc'ol yi at scye'j yi e' pale', yi e' xonl k'ajtzun Leví. Tz'ocpon tan telse'n chitz'ilil, chi na el yi stz'il yi sakal tu oro tan k'ak'. Yil bnix yi xtxolbila'se'j, ba'n tzun cho'ctz tan toye'n e'chk oy tetz Kataj Ryos, chi yi tajwe'n tan chibnol.
4Stzatzink tzun yi Kataj Ryos te yi mbi cu'n scyoye' yi e' aj Judá scyuch' yi e' aj Jerusalén tetz. Stzatzink te'j chi banak cyen tenẍchan.
5Ej nin je na tal Kataj Ryos: “Nopontz tan tak'le'n chicaws yi e' yi na xcon quipisio' cya'n; scyuch' yi e' jopol wutzaj; scyuch' yi e' yi na xcon imbi' tan poyse'n tu' wutz junt; scyuch' yi e' yi na cho'c tan chibutxle'n chimos, tu yi e' xma'lca'n, scyuch' yi e' me'ba'; nin scyuch' yi e' yi na cho'c tan chibuchle'n yi e' awer nak; scyuch' yi e' yi na el ink'ej cya'n.
6”Yi in wetz, in iTaj, iRyosil. Qui ncu' inxitul yi trat yi bnixnak wa'n tentz tu imam k'ajtzun Jacow. Qui nin nje' intx'ixpul yi wajtza'kl, ite'n nin ina's chi sajle'n tunintz. Cha'stzun te, axwok itetz, yi axwok xonl k'ajtzun Jacowa'tz, qui nin ncxsotzwok wa'n.
7Poro yi axwok itetz ja cyaj cyen itilol e'chk inca'wl, chi e' ban cyen yi e' imam ite'. Qui na saj tetz italma' tan banle'n tane'n yi e'chk inca'wla'tz. Poro yi in wetz yi in iRyosil, na wal nin tzitetz: Pakxenwok tzaj swe'j, ncha'tz in chimpakxok tzite'j. Poro yi axwok itetz na ital swetz: ¿Ẍe'n kapakxij junt tir te'ju', na iẍkaj ja tzunk cyaj cyen kilolu'?
8Poro yi in wetz na waj tzinjak tzitetz: ¿Ba'n ptzun yil tz'oc jun yaj tan talk'e'n swe'j? Poro yi axwok itetz, na cxtzanwok tan talk'e'n swe'j. Nxac tzun na ijaktzaj swetz: ‘¿Ẍe'n kapakxij junt tir te'ju', na ba'n ato't?’ Je puntile'j: I'tz yi e'chk idiesum, tu e'chk oy yi na italk'aj swetz.
9Bintzij nin cyakil yi axwok itetz, na cxtzanwok tan alak' swe'j. Cha'stzun te swak'e' len icaws. Yi in wetz in iTaj, iRyosil, nin je na wal nin tzitetz:
10Cy'ajwok tzaj yi idiesum le cu'lbil pwok, yi at le templo, sjalok tzun yi tajwe'ntz xe inca'l. Pilwok bin tan tak'le'n idiesum, nin tzitile' tzuntz yi tz'ul tunin inkojol imbanl tzitibaj.
11Kol tzitak' idiesum tu e'chk itoy swetz, qui tzun lwak' ama'ltz tan lo'one'n e'chk icosech tan txuc nka tan ya'bil.
12Scyale' tzun cyakil yi e' awer nak: ‘Ban cyeru' yi ate'u' tul jun chin ama'l yi chin ric nin,’ che'ch sbne'. Jun cu'n sbajok yi xtxolbila'tz, na i'tz inyol, yi in wetz yi in yi Ryos yi cya'l na xcye' quen swe'j.”
13Je yol Kataje'j: “Ja italwok e'chk quiw yol swetz. Poro qui na cxnachon te'j, na iẍnin na cxtzane't tan talche'n: ¿Ẍe'n, mbi yolil ja kal teru' yi chin quiw nin?
14Je iyole'j yi italnak tan telse'n ink'ej, chij Kataj: ‘Qui'c na tak' yi na kaban tane'n jun kamunl swutz Ryos.’ Nin na italwok: ‘¿At ptzun jamel kukan tan tu' yi na kaban tane'n yi ca'wl Ryos? ¿Mbi xac na kabisun tan kaxome'n te'j, na qui'c na tak' sketz?
15Na yi o' ketz ja kil yi na chitzatzin yi e' yi na cyocsaj quib nim tu cyajtza'kl. Nin ja kil yi at chibanl yi e' mal nak, yi e' yi na cho'c tan pile'n Ryos. Ej, nin na kil yi qui na chicawsij tan paj,’ cxchij wok,” chij Kataj.
16(Itzun yi e' yi na cyak' k'ej Kataj Ryos, na chijilon squibil quib tan tak'le'n k'ej i', nin na tbit Kataj yi e'chk takle'n balaj yi na cyal. Ej nin swutz Kataj Ryos, na tzan stz'ibe'n tul jun liwr yi chibi' yi e'a'tz yi na cho'c tan lok'e'n wutz i', yi e' yi at nin i'-tz tetz cyajal.)
17Ma je na tal Kataj Ryos, yi cya'l na xcye' quen te'j: “Sbixek jun k'ej wa'n kalel chibixewe't junt tir yi e' xonl Israel tetz intanum. Ni'cu'n tzun tzimbne' wetz scye'j chi na ban jun yaj yi na el to'kl c'u'l te yi tetz cy'ajl.
18Tzitile' tzun woktz, nin tz'elpon itxum tetz, yi mbi na tak' tetz jun yaj yi at balajil, nin tzitile'wok yi mbi na tak' tetz jun yaj yi ploj xtxumu'n. Tzitile' tzun woktz yi mbi sbajok scye yi e' yi na chixom te Ryos, nin mbi sbajok scye yi e' yi qui na chixom te'j i'.”