Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Kolossiliklǝrgǝ

Kolossiliklǝrgǝ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Silǝr hojayinlar, ⱪulliliringlarƣa adil wǝ toƣra muamilǝ ⱪilinglar; qünki ǝrxtǝ ɵz hojayininglarning barliⱪini bilisilǝr.
2Dua-tilawǝtkǝ ⱨǝrⱪandaⱪ waⱪitta berilinglar, buningda rǝⱨmǝtlǝr eytixip ⱨoxyar turunglar;
3xuning bilǝn biz üqünmu dua ⱪilƣaysilǝrki, Huda bizgǝ Mǝsiⱨning sirini jakarlax üqün Ɵz sɵzigǝ ixik aqsun; mǝn dǝl sir üqün zǝnjirlǝr bilǝn baƣlanƣanmǝn;
4xunga ⱪilixⱪa tegixlikim boyiqǝ, sirni axkariliximƣa dua ⱪilinglar.
5Sirttikilǝrgǝ nisbǝtǝn danaliⱪ bilǝn menginglar, pursǝtlǝr qiⱪⱪanda kɵngül ⱪoyup ⱪoldin bǝrmǝnglar.  
6Silǝrning gǝp-sɵzliringlar ⱨǝrdaim meⱨir-xǝpⱪǝt bilǝn bolsun, tuz bilǝn tetitilsun; xuning bilǝn silǝr ⱨǝrbir adǝmgǝ ⱪandaⱪ jawab berixni bilisilǝr.  
7Sɵyümlük ⱪerindax ⱨǝm Rǝbdǝ sadiⱪ hizmǝtkar, ixdiximiz bolƣan Tikikus silǝrgǝ mǝn toƣruluⱪ ⱨǝmmǝ ixlarni mǝlum ⱪilidu.  
8Mǝn uni dǝl muxu ix üqün yeninglarƣa ǝwǝtixim, silǝrning ǝⱨwalinglarni biliwelixi wǝ xundaⱪla kɵnglünglarƣa ilⱨam-riƣbǝt berixi üqündur.
9Mǝn ɵzi silǝrdin bolƣan, sadiⱪ wǝ sɵyümlük ⱪerindiximiz Onesimusni uning bilǝn ǝwǝttim; ular silǝrgǝ muxu yǝrdiki barliⱪ ixlarni mǝlum ⱪilidu.
10Türmidixim bolƣan Aristarhus silǝrgǝ salam yollaydu; Barnabasning nǝwri inisi Markusmu xundaⱪ (silǝr uning toƣruluⱪ tapxuruⱪlarni tapxuruwaldinglar; u yeninglarƣa kǝlsǝ, uni ⱪobul ⱪilinglar);
11Yustus dǝp atalƣan Yǝxuamu salam yollaydu. Hudaning padixaⱨliⱪi üqün manga hizmǝtdax bolƣan sünnǝt ⱪilinƣanlardin pǝⱪǝt muxular bardur; ular manga tǝsǝlli bolƣan.
12Silǝrdin bolƣan, Mǝsiⱨ Əysaning ⱪuli Əpafras silǝrgǝ salam yollaydu; u silǝrning Hudaning pütkül iradisidǝ mukǝmmǝl, kamalǝtkǝ yetip qing turuxunglar üqün ⱨǝrdaim silǝr üqün dualarda kürǝx ⱪilidu.
13Qünki mǝn uningƣa guwaⱨqimǝnki, u silǝr üqün, Laodikiadikilǝr üqün wǝ Hirapolistikilǝr üqünmu kɵp japa tartidu.
14Sɵyümlük tewip bolƣan Luⱪadin silǝrgǝ salam, Demastinmu xundaⱪ.
15Laodikiadiki ⱪerindaxlarƣa bizdin salam, Nimfaƣa ⱨǝm uning ɵyidǝ yiƣilidiƣan jamaǝtkimu salam eytinglar.
16Bu hǝt aranglarda oⱪulƣandin keyin, silǝr uni Laodikiyidiki jamaǝttimu oⱪutunglar, wǝ Laodikiyǝdikilǝrgǝ yazƣan hǝtni silǝrmu oⱪunglar;
17wǝ Arkippusⱪa: «Sǝn Rǝbdǝ tapxuruwalƣan hizmitinggǝ, toluⱪ ǝmǝl ⱪilixing üqün kɵngül ⱪoyƣin» — dǝnglar.
18Mǝnki Pawlustin ɵz ⱪolum bilǝn yazƣan salam. Mening kixǝnlinip ⱪamap ⱪoyulƣanliⱪimni ǝslǝnglar. Silǝrgǝ meⱨir-xǝpⱪǝt bolƣay!