Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Colossians

Colossians 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nia dagi, haga hai hegau ina godou hege gi di mee dela e donu ge humalia. Gi langahia labelaa di godou Dagi i di langi.
2Gii noho mau di hai dalodalo, gii noho kanakana mo di hagaamu a God i lodo godou dalodalo.
3Di madagoaa hua deelaa, dalodalo labelaa i gimaadou, bolo God gi dugu mai di madagoaa humalia e agoago ai ana helekai, i nia mee ala e de iloo nia daangada i baahi o Christ, deelaa di mee ne lawalawa iei au.
4Gi dalodalo i di au, gii mee au di helekai madammaa i di ala dela belee helekai ai.
5Gii pula i godou hangaahai i mua digau de hagadonu. Hagamahi hai hegau gi godou madagoaa humalia.
6Godou helekai gi heia nnelekai dahidamee ge e haga tenetene. Heia gi iloo di helekai gii donu gi nia heeu o nia daangada.
7Tadau duaahina go Tychicus, e hai hegau manawa dahi, e hai hegau madalia gimaadou ang gi Tagi, ga hagadae adu laa ogu longo.
8Deelaa dagu mee e hagau adu a mee, belee haga tenetene godou lodo mai i di godou longono bolo gimaadou huogodoo le e humalia hua.
9Onesimus, tadau tuaahina hagaaloho ge e hai hegau manawa dahi, tangada ni goodou dela ga lloo adu ginaua, ga hagi adu laa nia mee huogodoo ala e hai i ginei.
10Aristarchus, e lawalawa dalia au, mo Mark tangada ni Barnabas, e hai di nau hagaaloho adu gi goodou. (Goodou guu kae di haga iloo bolo gi benebene ina Mark i dono madagoaa ma gaa dau adu).
11Joshua, e haga ingoo labelaa bolo Justus, e hai dana hagaaloho labelaa. Digau hagadonu o Jew dogodolu aanei e hai hegau madalia au gi Teenua King o God, gu hagamaamaa au huoloo.
12Tagaaloho mai baahi o Epaphras adu gi goodou. Mee tangada labelaa ni godou buini, tangada hai hegau ni Jesus Christ, e hagamahi e dalodalo i goodou i nia madagoaa huogodoo bolo God gi heia goodou gii tuu maaloo gii dohu godou hagadonu, i lodo di godou daudali hagatau di manawa o God.
13Au e mee di hagi adu dono hai hegau hagamahi adu gi goodou mo nia daangada o Laodicea mo Hierapolis.
14Luke tadau ihoo dogidaa hagaaloho, mo Demas e hai di nau hagaaloho adu gi goodou.
15Hagadae ina madau hagaaloho gi tadau duaahina ala i Laodicea. Madau hagaaloho labelaa gi Nympha mo di nohongo dabu dela e dagadagabuli i lodo dono hale.
16I muli hua di godou dau di lede deenei, goodou hagau ina di lede deenei gii dau labelaa go digau di nohongo dabu o Laodicea. I di madagoaa hua deelaa, goodou gaa dau labelaa di lede mai i di nohongo dabu o Laodicea dela ga hagau adu.
17Hagadae ina gi Archippus bolo gi haga lawa ina dana hegau ne kae koia i lodo nnegau o Tagi.
18Au e hihi nia helekai aanei gi ogu lima donu: Taga aloho mai Paul. Gi langahia ogu siini. Tumaalia a God gii noho madalia goodou.