Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - KOLOSE

KOLOSE 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Biaguna e, emui hesiai mai guia taudia do umui kara namo henidia. Umui laloaboio lasi, umui danu be mai emui Biaguna, guba dekenai ia noho.
2Umui guriguri goada, do umui hesiku lasi. Umui guriguri neganai, umui gwauraia gauna do umui laloa namonamo, bona Dirava do umui tanikiu henia.
3Unai guriguri neganai, ai dainai danu Dirava do umui noia, ia ese dala do ia kehoa, ai ese iena hunia hereva Keriso totona do ai harorolaia. Inai bamona lau haroro dainai dibura ruma lalonai lau noho.
4Unai dainai Dirava do umui noia, inai hunia hereva ena anina do lau harorolaia hedinarai momokani, Dirava ena ura hegeregerena.
5Keriso idia do abidadama henia lasi taudia edia vairana dekenai, kara namodia mai aonega danu do umui karaia. Bona umui dekenai nega ia noho gauna do umui gaukaralaia namonamo.
6Nega ibounai mai laloa namona bona mai gado namo do umui hereva. Bona taunimanima ta ta dekenai do umui haere henia mai maoromaoro danu.
7Lauegu noho ena sivarai ibounai be Tukiko ese umui dekenai do ia hamaoroa. Ia be lauegu varavara, lauegu lalokau, ia danu be hesiai tauna namona ta. Ai ruaosi be Lohiabada ena hesiai gaukara ai karaia hebou noho.
8Unai dainai umui dekenai ia lau siaia noho inai, aiemai kara ena sivarai umui do ia hamaoroa totona. Vadaeni unai dekena amo emui lalona dekenai goada do umui davaria.
9Onesimo be Tukiko danu do lau siaia. Ia danu be iseda varavara namona ta, emui orea tauna, bona aiemai lalokau. Idia ruaosi ese iniseni idia vara karadia ibounai umui dekenai do idia hamaorolaia.
10Arisitako, lau danu dibura ruma lalonai ai noho, ese iena hanamoa hereva ia siaia inai. Banaba ena tadina Mareko danu ese umui ia hanamoa inai. Bema Mareko be umui dekenai ia lao neganai, do umui abia dae. Ia dainai hereva lau siaia guna vadaeni.
11Bona Iesu, iena ladana ta be Iusto, ia danu ese iena hanamoa ia siaia inai. Inai tau toiosi be Iuda taudia. Iuda taudia edia huanai, inai tau toiosi sibona ese lau danu ai gaukara Dirava ena Basileia totona. Idia ese lau idia durua bada herea.
12Ma emui orea tauna ta Epafra, Keriso Iesu ena hesiai tauna ese umui ia hanamoa henia inai. Nega ibounai umui dainai ia guriguri goada. Dirava ia noia, do umui gini goada, Keriso do umui abidadama henia, mai maoromaoro, bona momokani danu. Bona ia noinoi, Dirava ena ura ibounai, be do umui diba namonamo, bona kamonai henia.
13Umui lau hamaoroa momokani, Epafra be umui totona, Laodikea taudia totona, bona Hieropoli taudia totona danu, ia hekwarahi bada noho.
14Lauegu lalokau Luka, dogeta tauna, bona Dema, idia ruaosi ese umui idia hanamoa noho.
15Iseda varavara taudia Laodikea dekenai lauegu hanamoa do umui henia. Numupa, bona ekalesia orea iena ruma dekenai idia hebou noho taudia dekenai danu egu hanamoa do umui henia.
16Inai revareva umui emui huana dekenai umui duahia murinai, Laodikea ekalesia orea dekenai do umui siaia, idia danu do idia duahia. Bona revareva ta Laodikea Keristani taudia dekenai lau siaia vadaeni. Unai revareva danu do umui duahia.
17Bona Akipo do umui hamaoroa, Lohiabada ese ia dekenai ia henia gaukarana be do ia karaia haorea momokani.
18Lau Paulo, lau sibona ese egu imana dekenai lauegu hanamoa hereva lau torea noho inai. Lau do umui laloa, lau be do dibura ruma lalonai lau noho. Dirava ena hariharibada umui dekenai do ia noho.