Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - KƆLƆSEDEENƆ

KƆLƆSEDEENƆ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A diinↄ, à a zↄ̀nↄ gwa a zɛ́a súusu. Àgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ apinↄ se á Dii vĩ musu.
2À a zĩnda kpá aduakɛnaa kↄ̃n itɛ̃kɛnao kↄ̃n sáabukpanao.
3À wɛ́ɛ kɛwe Ludaa dↄ, à zɛ́ bↄwe wà à yã waazi kɛ, wà Kirisi asiiyã ońnɛ. Beee yãnzin wà ma da kpɛ́siaanzi.
4À wɛ́ɛ kɛmɛ mà yã pì o wásawasa, lán à kↄ̃ sìo mà o nà.
5Àgↄ̃ a zĩnda kũna dↄ̃ Yesusaideenↄ tɛ́ kↄ̃n ↄ̃ndↄ̃ↄo. Àgae yã kɛ̀ Luda à zɛ́ bↄ̀aree kɛ a gurↄↄa.
6À tó a lɛ́gbɛ gↄ̃ nna àgↄ̃ kaarana vĩ, lɛ àgↄ̃ dↄ̃ lán é yã lí baadea nà.
7Wa gbɛ̃ yenzide Tikiku é ma baaru kpáare píngi. Àmbe zĩkɛri náanɛdee ũ, wa zↄ̀bleri daamɛ Dii zĩi guu.
8Beee yãnzin mɛ́ɛ à zĩiawa, lɛ à wa kuuna oare, à làakari e à kpáɛ.
9A gbɛ̃ndo Ɔnɛsimu, wa gbɛ̃ yenzide náanɛdee e mↄↄo. Aↄ̃é pↄ́ kɛ̀ wá kú à guu gura kɛ̀ oare píngi.
10Arisitaku kɛ̀ wá kú lɛdo kpɛ́siaan ì kpàawa kↄ̃n Banaba dãaro Maakuo. Wà Maaku yã òare kↄ̀. Tó à mↄ̀ a kiia, à gbãakɛ kpázi.
11Yesu kɛ̀ wè benɛ Yusutu ì kpàawa dↄ. Yuda kɛ̀ wée kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia zĩi kɛɛ lɛdoonↄ lɛ́n gwe. Ma làakari kpaɛnańyo.
12A gbɛ̃ndo Ɛpafara, Kirisi Yesu zↄ̀bleri ì kpàawa. Ègↄ̃ aĩa kɛɛ kↄ̃n aduakɛnaareeo gurↄ píngi, lɛ à e à kàsara kũ àgↄ̃ papana Luda pↄyezi guu.
13Mɛ́ fↄ̃ mà à sèeda kɛ kɛ̀ èe zĩi kɛɛare maamaa, amↄanↄ kↄ̃n Laodiseadeenↄ kↄ̃n Iɛrapↄlideenↄ.
14Wa likita yenzide Luku kↄ̃n Demasio ì kpàawa.
15À ì kpá wa gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Laodiseanↄa kↄ̃n Nimfao kↄ̃n sↄsi gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è kↄ̃ kakↄ̃a à bɛɛnↄ.
16Tó a takada kɛ̀ kyó kɛ̀, à kpá Laodisea sↄsi gbɛ̃nↄa aↄ̃ à kyó kɛ, gbasa à ń pↄ́ kyó kɛ se.
17À o Akipunɛ, à làakari dↄ Dii zĩi kɛ̀ wà dànɛa, à à mì dɛ.
18Mamↄma Pↄlu mámbe ma yã kɛ̀ kɛ̃̀ kↄ̃n ma zĩnda ↄↄo, ma ì kpàawa. À tó ma kuuna kpɛ́siaan yã gↄ̃ dↄagu. Luda gbɛ̃kɛɛ kɛare.