Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - कलस्‍सी

कलस्‍सी 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1गे ठेयब मुरपुकी, इन के यो ठेयब होव़प का स्‍वर्गम बाक्‍ब, दे तुइश्‍शा, इन वाइलीम वाइल आन कली ठीक पा आन माल्‍शो थोव़क गेने। लेवी २५:४३,५३
2गेपुकीमी प्रार्थना पचा मप्रोंइथु, पना पन बाक्‍कीन। परमप्रभु यावे कली “गे रिम्‍शो पाइब बाक्‍नीनी” देंचा मप्रेंदीन। रोमी १२:१२; १थिस्‍सलोनिकी ५:१७
3गेपुकीमी आंइ कली यो मिम्‍शा प्रार्थना पने। परमप्रभु यावेमी आंइ कली ख्रीस्‍त आ ख्रुइश्‍शो लोव़ शुश मुर आन ङोंइती शेंने चाप्‍मेक्‍ल, दे पुनीन। मेको लोव़ शेंतीके गो ग्‍याइक्‍चा पुंइसाक्‍यी। रोमी १५:३०; एफिसी ६:१९; २थिस्‍सलोनिकी ३:१; १कोरिन्‍थी १६:९; कलस्‍सी १:२६-२७
4रिम्‍शो रुप्‍चा ङा लोव़ पने चाप्‍‍मेक्‍ल, दे यो पुनीन।
5गेपुकी थमा मसुइक्‍ब आन ङोंइती रिम्‍शो जोक्‍शा तुइश्‍‍शा गेय पने। लोव़ पचा तनीनु, रिम्‍शो पा लोव़ पने। एफिसी ५:१५-१६; १थिस्‍सलोनिकी ४:१२
6इन पशो लोव़ हिक्‍सी ङाम्‍शो खोदेंशो दुम्‍ल। इन कली हिल्‍लो पाइब नेल्‍ल आन कली दोपा लोव़ लेत्‍चा, दे तुइक्‍चा माल्‍नीनी। मर्कूस ९:५०; एफिसी ४:२९
7आं पर्बमी मार मार दुम्‍मे, मेको नेल्‍ल तिखीकसमी इन कली देंब। मेको इं दाक्‍शो लोक्‍ब बाक्‍ब। दीगो पा गेय पाइब नु आं खोदेंशो प्रभु आ वाइल बाक्‍ब।
8गोपुकी दोपा बाक्‍नीकी, दे इन कली शोव़चा नु इन थुं बारपाइक्‍चा कली मेको कली इन बाक्‍तीके सोइक्‍ताक्‍ङ। एफिसी ६:२१-२२
9इं दाक्‍शो नु रिम्‍शो पाइब लोक्‍ब, ओनेसीमस मेको नु जाक्‍ब। मेको इन मुरुन बाक्‍ब। एक मार मार दुम्‍मे, मेको निक्‍शीमी इन कली देंनीसी। फिलेमोन १०
10गो नु ग्‍याइक्‍चा पुंइसीब वारच अरीस्‍तारकसमी इन कली “रिम्‍शो बाक्‍कीन” दे आं कली ब्रेक्‍पाइक्‍ती। बारनाबास आ लोक्‍ब मर्कूसमी यो इन कली “रिम्‍शो बाक्‍कीन” देंत। मेको जाक्‍मेनु, रिम्‍शो पा बाक्‍चा गेने। मेको आ पर्बम इन कली ङोंइती तुइक्‍पाइक्‍तन्‍नी। प्रेरित १९:२९; प्रेरित २७:२; प्रेरित १२:१२,२५
11येसु माइश्‍शो याइनी नें पाइश्‍शो युस्‍तसमी यो इन कली “रिम्‍शो बाक्‍कीन” देंत। परमप्रभु यावे आ राज्‍य ङा गेय पाइब आं वारचपुकी मेको सां ला ख्रोइक्‍तीक चिनु पाइश्‍शो यहूदी बाक्‍नीम। मेकोपुकीमी आं कली वारच पाइश्‍शा, आं थुं नाइक्‍चा गेतीमी।
12ख्रीस्‍त येसु आ गेय पाइब इन मुर इपाफ्रासमी इन कली “रिम्‍शो बाक्‍कीन” देंत। मेकोमी इन कली मिम्‍शा, परमप्रभु यावे कली “कलस्‍सी आन कली रुप्‍तीक थुं गेशा, इन दाक्‍शो नेल्‍ल तुइक्‍तमेक्‍ल” दे पुंइना पुंइन बाक्‍ब। कलस्‍सी १:७; फिलेमोन २३
13इन कली, लाओडीसीया नु हिरापोलीस ङा थमा सुइक्‍ब आन कली शुश गेय पाप्‍तु, दे गो इन कली तुइक्‍पाइक्‍ता। प्रकाश ११:१; प्रकाश ३:१४
14इं दाक्‍शो डाक्‍टर लूका नु डेमासमी यो इन कली “रिम्‍शो बाक्‍कीन” देंताक्‍स।
15लाओडीसीया सहर ङा लोक्‍ब आन कली नु नुम्‍फा माइश्‍शो आ खिंमी ग्रुम्‍ब थमा सुइक्‍ब आन कली यो गोमी “रिम्‍शो बाक्‍कीन” देंत ने, दे मतीन।
16मिनु एको चिठी इन ग्रुम्‍तीकेमी पढेने थुम्‍शा, लाओडीसीया सहर ङा थमा सुइक्‍ब आन ग्रुम्‍तीकेमी यो पढेचा गेने। लाओडीसीया ङा थमा सुइक्‍ब आन कली ब्रेक्‍शो चिठी गेपुकीमी पढेने।
17गेपुकीमी अरकीप्‍पस कली “प्रभुमी इ कली गेशो शेंतीक गेय नेल्‍ल रिम्‍शो पावो” दे मतीन। फिलेमोन २
18गो पावलमी इन कली “रिम्‍शो बाक्‍कीन” दे आंमा ब्रेक्‍ताक्‍ङ। गो ग्‍याइक्‍चा पुंइसीशो बाक्‍नुङ, दे मप्रेंदीन। परमप्रभु यावे आ शिशी गे नु लील। १कोरिन्‍थी १६:२१; गलाती ६:११; २थिस्‍सलोनिकी ३:१७