Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Oseas

Oseas 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Oseas Israel-dulemarga weyob sogded: “Israel-dulemar, be-Bab-Dummad-Jehováʼse be gannar dagmar. Ar bemar na be-isguedgi-argwanega na be imaksamalad.
2Bab-Dummadga be ibmar-sogmaloedi, nue egi be binsamalo. Bab-Jehováʼse gannar be namar, ega be ise-wilesakwaa weyob be sogmaloed: ‘Be anmarga isgued elie, begi-isgussulidyob be anmar-dake. Wiledakedgi be anmar-abingae, ar anmar na be-nug odummobimalad.
3Bab-Jehováʼye, Asiria-dulemar gwen anmar-bendakosulid, bar anmar molimar-bila-onoged-birgi nakosulid. Anmar, anmar-ibmar-sobsamaladse anmar-bab-dummaganye, bar golosulid. Bab-Jehová, unnila begine babgan-satemalad wile daklesiid.’ ”
4Bab-Dummad Israel-dulemarga weyob sogded: “Ani an bemar-isgued nudakoed, wile-be-dakedba an be-sabgumaloed, ar ade, bar an bemarse urwosulid.
5Boo-milegedyob an Israel-dulemarga guoed. Dutu-achunnedyob an Israel-dulemar-imakoed. Igi Líbano-urwarmar-e-sailamar neg-urba-diglegwichi, deyobi, an bemar-imakmaloed.
6E-anagan nasgudoed, olivo-sapi-gandikidba-yeerdaklegwichiyob bemar guoed. E-yapannedi, Líbano-urwar-yeer-yapannedyob yapanmaloed.
7An-argan-yaurgi gannar ambikunonimaloed, orosgi-dakleged-trigoʼyob dungudmaloed. Uva-dub-ainiedyob e-wagan ainidoed, Líbano-yar-e-vinoʼyobi, nug-dummarbaa gumaloed.
8Efraín-dulemar, Bab-dummadyob-imaklemalad be iemarsun. Ani an bemar-abinsadiidid, ani an bemar-edarbediidid. Baryawar-aramakgwichiyob an gued, be-sanmakedi angi danikid.”
9Ar dule, binsaed-ibedile, we-ibmarmar magar itogoed. Ar dule, nue-ibmar-wisile, we-ibmarmar magar itogoed. Bab-Jehová-igarmala bela innikigwadbiid. A-igarbali, dule-innikimalad nanamalad. Dule-uayasulidamaladdi, we-igargi yoleddamalad.