Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Hosea

Hosea 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Goodou go digau Israel, huli gi muli, lloomoi gi Dimaadua go di godou God. Godou huaidu la guu hai goodou gi dugidugi godou wae gi hingahinga.
2Lloomoi gi muli gi Dimaadua, tigidaumaha gi Mee i talodalo deenei: “Meenei Dimaadua, dumaalia mai gi gimaadou i madau huaidu, hagalongo gi di madau dalodalo, gei gimaadou ga hagaamu do ingoo be di madau hagababa dela guu hai.
3Assyria e deemee loo di benebene gimaadou, gei nia hoodo o tauwa le e deemee di duuli gimaadou. Gimaadou ga hagalee helekai labelaa gi nia balu god bolo digaula la go madau god. Meenei Dimaadua, haga gila ina aga do manawa aloho mai gi gimaadou, ala e hai be nia dama nadau damana ai.”
4Dimaadua ga helekai, “Au ga laha mai labelaa agu dama. Au ga aloho i digaula aga i lodo dogu manawa hagatau, gei ga hagalee hagawelewele gi digaula.
5Au ga hagahumalia digau Israel, gadoo be di uwa dela ma gaa doo iha gi hongo tenua maangoo. Digaula ga moholoholo be nia akai, nia aga digaula ga mau dangihi gadoo be nia aga o nia laagau ‘cedar’ o Lebanon.
6Digaula ga mouli i di mouli hoou, ga madamada gadoo be nia laagau olib. Digaula gaa kala hogi, gaa hai hogi labelaa be nia laagau ‘cedar’ o Lebanon.
7Gei digaula gaa noho labelaa i lala ogu madamada humalia. Digaula gaa dogi nadau haga dili, gaa huwa logo gadoo be di gowaa dogi waini. Digaula gaa tomo, gaa dele ono longo gadoo be nia waini o Lebanon.
8Digau Israel ga hagalee hai hegau labelaa gi nia balu god, gei Au ga hagagila nadau dalodalo ga benebene digaula. Au ga haga malu digaula, gadoo be di laagau ‘pine’ tomo e hai ono lau laagau humalia. Ma ko Au dela e hidi mai iei nadau maluagina huogodoo.”
9Digau kabemee le e hai gi iloo ginaadou nia mee aanei e hihi i ginei, mo di hagalabagau ina nia maa. Nia ala o Dimaadua le e donu, e hula ai digau ala e hai di tonu, gei digau huaidu le e hingahinga i nia maa gaa too gi lala, idimaa, digaula hagalee e daudali nia maa.