Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible - OSEIA

OSEIA 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kumwail mehn Israel kan, kumwail pwurodohng rehn KAUN-O, amwail Koht. Kumwail dipekelekelkiher dipamwail kan oh pwupwukidier.
2Eri, pwurodohng rehn amwail Koht oh meirongkihong kapakap wet: “Komw kupwur mahkikihong kiht dipat koaros oh ketin karonge at kapakap wet; eri, se ahpw pahn kapinga mwaromwi nin duwen me se inoukihdar.
3Asiria sohte mwahn kak kapitkitala, oh oahs en mahwen kan sohte kak doareikitala. Se solahr pahn pwurehng ndaiong dikedik en eni kan me irail me at Koht. Maing KAUN, komwi ketin kasalehiong omwi kupwurkalahngan ong irail kan me sohte sawasaparail.”
4KAUN-O ketin mahsanih, “I pahn kapwuredohng ie nei aramas akan. I pahn poakohng irail ni mohngiongi unsek, pwe I solahr kin engieng pahrail.
5I pahn wiahiong mehn Israel akan duwehte keteu pohn sahpw madekeng. Eri, irail ahpw pahn masalpeseng rasehng wahnrohs kan; kalowerail kan pahn teng, rasehng tuhke kan en Lepanon.
6Re pahn momourki mour kapw ehu, oh lingan, rasehng tuhke olip kan. Re pahn pwohmwahu, rasehng tuhke sidar kan en Lepanon.
7Re pil pahn pwurehng mi pahn epwelpei. Re pahn kairada ar wahnsahpw akan, oh pahn weuwa, rasehng mwetin wain ehu. Re pahn ndand duwehte ndand en wain en Lepanon.
8Mehn Israel kan solahr pahn dukiong dikedik en eni kan; I pahn sapeng ar kapakap oh apwalih irail. Re pahn mi pahn mwetehi, rasehng tuhke losolos pwoat, pwe arail kapai koaros kin pwilsang rehi.
9Irail me kupwurokong kan en wehwehki dahme ntingdier wasaht, oh pil kesempwalki. Sapwellimen KAUN-O ahl akan me pwung, oh aramas pwung kan kin weid loale; ahpw me dipan akan kin dipekelekel oh pwupwudi pwehki re sohte kin idawehn.