Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Ester

Ester 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz yi tbital Mardoqueo cyakil yi ca'wl yi nsken bixe', nintzun baj katzol yi be'ch tetz tan bis nin oc be'chok te'j yi na ẍchaj yi na bisun, nin je' ẍchitol tza'j twi' nin eltz tbe'. Wi'nin tzun ẍch'ine'n tbe' tan yi bis yi at cu'nt.
2Nin opontz stzi' yi puert kale na cawune't yi rey, poro qui oc tul na qui'c cu tan toque'n jun xe ca'l yi rey tu yi jun jilwutz be'choka'tz.
3Ncha'tz ban tulak mas tnum kale ate't e' judiy. Yi quibital yi jun ca'wla'tz wi'nin bis bajij. E' oc tan muc'le'n we'j. Wi'nin cyok'e'n nin wi'nin bis ate' cu'nt. Nin wi'nin e', e' baj cu' coylok tul tza'j nin oc e'chk be'chok tetz bis scye'j tan ẍchajle'n yi na sotz chic'u'l.
4Itzun yi quibital yi e' xna'n tu yi e' eunuco yi na chak'uj te yi reina nintzun cyal tetz i' yi mbi cu'n tane'n Mardoqueo. Yi tbital yi reina nintzun bisun i' ta'n. Ncha'tz ben ẍchakol jun ẍchakum tan tak'le'n balaj be'chok tetz Mardoqueo. Poro qui nin cujij i'.
5Yi tbital yi reina Ester yi quinin cujij Mardoqueo tan toque'n balaj be'chok te'j nintzun ẍchak Hatac yi wi'tz cyajcawil yi q'uicy'lom xe yi ca'l yi rey tan bene'n tan jakle'n tetz Mardoqueo yi mbi tzuntz yi at cyen yi be'chok tetz bis te'j.
6Bene'n tzun yi chakuma'tz tan tilwe'n Mardoqueo yi cho'n at tc'a'ybil swutz yi puertil yi ca'l kale na cawune't yi rey.
7Tircu'n tzun baje'n xtxolil Mardoqueo tetz yi chakuma'tz yi mbi cu'n xtxumu'n Amán. Nin tal i' cyakil yi sakal yi suk Amán tetz yi rey tan tk'ol i' ama'l tan chiquime'n cyakil yi e' judiy.
8Ncha'tz ben tk'ol jun u'j kale atite't yi ca'wl yi el tan yi rey kale na talwit yi tajwe'n tan chiquime'n cyakil yi e' judiy yi ate' le tnum Susa. Ej nin ncha'tz tal tetz yi chakum, tan toque'n Ester tan yol tetz yi rey tan jakle'n pawor tetz tan qui chiquime'n yi e' tetz tanum, yi e' judiy.
9Yi topone'n Hatac, yi chakum, nintzun tal i' tircu'n yi mbi cu'n tal Mardoqueo.
10Yi tbital Ester nin ben ẍchakol junt tir yi chakuma'tz tan talche'n tetz Mardoqueo yi xtxolbile'j:
11“Ta', sak swutzu', nin na quibit cyakil yi e' yi na chak'uj tu yi rey tu cyakil wunak bene'n tzi'n yi qui'c cuj tan tocompone'n jun swutz yi rey yi ko quil chakxij ta'n. Nin ko at jun yi tz'ocopon yi nk'e'tz chakij na u'lij, tajwe'n tan quime'n. Ya'stzun yi ley yi bixba'nt. Ntin cu'n kol ẍchaj nin yi rey yi xtx'amij yi oro cu'n tetz, qui tzun quimtz. Cha'stzun te yi in wetz, ja el junaklajix k'ej yi qui na nocpon swutz yi rey, na qui na chin chakxij ta'n,” stzun yi reina banintz.
12Yi tbital Mardoqueo yi yol yi reina Ester nintzun saj tloltz:
13“Quil tzatxum yi nink cẍclax atz tan tu' yi najlquiẍ le palacio, na aẍ jun judiy.
14Poro kol tzajop cu'n yi atzi' nin ko quil cẍjilon tetz yi rey, qui cunin batz quil chiquim yi e' katanum, poro apart junt yi tz'ocopon tan chicolche'n. Poro yi aẍatz tu cyakil yi e' axonl skaquimok len tan apaj. Poro chinch wetz ya'stzun axac yi nẍo'c tetz yi txkel yi rey tan qui kaquime'n. Na ja lo' cẍo'c tetz reina ntin tan kacolpe'n tk'ab yi jun chin il yi at skawutz,” stzun Mardoqueo banintz.
15Itzun saj tlol Ester junt tir te yi chakum: “Cun al yi yole'j tetz ta' Mardoqueo:
16‘Quil bisunu' ta', benku' kale ate't yi mas katanum. Chimole' quibu' cyakil yi e'u' yi ate'u' Susa. Chimole' quibu' tan muc'le'n we'j tetz ox k'ej. Quil baj jun piẍ waj cyanu', nin quil baj mu'ẍ a' cyanu' tetz ox k'eja'tz tu ox ak'bala'tz. Ncha'tz o' ketz scyuch' yi e' xna'n yi na chak'uj swuch', quil kawan nin quil kuc'a' tetz ox k'ej. Ma yil jepon yi ox k'eja'tz tzimpile'. Nchimben swutz yi rey. Nchimben tan yol tetz, petzunk tzimpaj yi ca'wl i' tan yi xtxolbila'tz. Ej nin ko cho'n chinquimtz, ja bina'tz,’ ” stzun Ester banintz.
17Yi tbital Mardoqueo, nintzun ban i' cyakil yi mbi tal yi reina.