Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Ester

Ester 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz yi ticy'e'n cobox tiemp, nintzun oc Amán tan Asuero tetz wi'tz ajcaw xlaj i'. Yi Amána'tz i' cy'ajl Hamedata yi xonl Agag.
2Yi bixewe'n Amán, nintzun el jun ca'wl tan yi rey yi tajwe'n tan chicwe'n mejlok cyakil wunak swutz Amán yil tz'icy' cu'n i' ẍchiwutz nka yil chocopon swutz i'. Poro yi Mardoqueo quinin ban tane'n yi jun ca'wla'tz, na qui nin meje' swutz Amán tan tak'le'n k'ej.
3Yi quilol yi e' ẍchakum yi rey yi qui na tak' Mardoqueo k'ej Amán, nintzun e' jaktz tetz yi mbi tzuntz yi qui na ban i' tane'n yi ca'wl yi sken el tan yi rey.
4Cyakil nintzun k'ej jaklij tetz Mardoqueo yi mbi tzuntz quinin meje' swutz Amán. Poro yi tetz, quinin ban i' tane'n. Yi quilol yi e' ẍchakum reya'tz yi qui na chocpon te Mardoqueo, nintzun e' ben tan talche'n tetz Amán, tan quilol yi ko bintzinin quil xtx'ixpuj yi tajtza'kl. Ya'stzun e' bantz tan paj yi Mardoqueo i' jun judiy, na sken tal scyetz, yi i' jun judiy.
5Ej nin yi tilol Amán yi bintzinin yi qui na meje' cu'n Mardoqueo swutz i' tan tak'le'n k'ej, siquierk tan k'ajla'n tetz, nintzun chi'ch c'u'l i' te'j.
6Poro quinin ncu' swutz yi ntink i' Mardoqueo mmak'lij caws ma na oc i' tan xtxumle'n yi ẍe'n sban tan chisotzaje'n chicyakil yi e' judiy yi ate' jak' ca'wl Asuero. Na nsken a'lchij tetz yi Mardoqueo i' jun judiy.
7Itzun bantz le xaw Nisán, yi bajx xaw tetz yi yob, nin yi tele'n coblajix yob tan yi rey tan cawu'n, nintzun oc tx'ilu'n te'j, yi mbi k'ejil nin mbi xawil yil sban tane'n Amán yi xtxumu'n yi sken bixe' ta'n. Cho'n tzun noje'n cyen te yi oxlaj tajlal yi xaw Adar yi coblaji'n xaw tetz yi yob.
8Tlol tzun Amán tetz yi rey Asuero: —Ilu' jun c'oloj kareyil, na waj wal jun xtxolbil teru', nin yi xtxolbil i'tz: Yi ẍchixo'l cyakil yi e'chk nación yi at jak' ca'wlu', at jun nación yi apart ẍchiwutz cyakil. Nin yi jun nacióna'tz na taj yil scaw tib ẍchuc, na at cyetz chiley chichuc cuntu'. Nin qui na chitzan tan banle'n tane'n yi ca'wlu' ilu' jun c'oloj kareyil. Chinch wetz yi jun jilwutz wunaka'tz qui'c na tak' yi ate'. Mas balaj yi nink chisotz chicyakil cu'n.
9Nink cujiju' yil bixe' jun ca'wl tan chisotzaje'n cyakil yi jun jilwutz wunaka'tz. Yi kol cujiju', list atine't tan wuk'ol kak cient tu oxc'al mil liwr sakal teru'. Nin swak'e' scyetz yi e' ajcaw yi q'uicy'lom yi me'bi'lu' tan toque'n cya'n kale colije't yi me'bi'lu', stzun Amán tetz yi rey Asuero.
10Yi tbital yi rey Asuero yi xtxumu'n Amán, nintzun tzatzintz te'j, nin el tzaj tcy'al yi xmalk'ab nin ben tk'oltz tetz Amán, yi chicontr yi e' judiy.
11Ncha'tz taltz tetz: —Ma jalu' Amán, quil cẍbisun. Banaj awajbil scye'j yi e' judiy. Ba'n chisotz awa'n. Ma yi sakal yi masuk swetz, ba'n tzawetzaj. Quil cẍbisun ta'n, stzun yi rey Asuero bantz tetz Amán.
12Itzun ban le oxlaj tajlal te yi ite'n nin xawa'tz, nin e' chakxij cyakil yi e' ajtz'ib yi ate' jak' ca'wl yi rey. Yi chimolxe'n nintzun e' oc tan stz'ibe'n yi ca'wl yi sken bixe' tan Amán. Ja bnix le cyetz chiyol nin le cyetz chi'alfabeto cyakil yi e'chk tnum yi ate' jak' ca'wl yi rey Asuero bantz tele'n chitxum te yi jun ca'wla'tz. Yi bnixe'n nintzun cu' yi bi' yi rey te'j tu yi sey yi at te yi xmalk'ab i'.
13Kalena's tzun bene'n cyak'un yi e' aj chejinl tan topone'n ẍchik'ab yi e' ajcaw lakak tnum. Nin tul yi jun ca'wla'tz na tal yi tajwe'n tan chiquime'n cyakil yi e' judiy tul jun ntzi' k'ej. Tajwe'n tan chiquime'n tircu'n, qui'c na ban ko e' xicye't nka tijl c'u'lal. Qui'c na ban yi ko e' xna'n, tajwe'n tan chiquime'n. Ma yi chime'bi'l, ba'n cyetzaj yi e' yi chocopon tan chibiyle'n. Yi jun k'eja'tz yi bixe' tan chiquime'n yi e' judiy i'tz le oxlaj tajlal yi coblaji'n xaw tetz yi yob. Yi i'tz yi xaw Adar.
14Yi jun ca'wla'tz yi bixe' opon ẍchik'ab cyakil ajcaw tan chibnol tane'n nin tan chibnol list quib te yi jun k'ej yi nsken bixe' tan Amán.
15Lajke'l nintzun chibene'n yi e' aj chejinla'tz tan jatxle'n yi jun ca'wla'tz. Ncha'tz el yi jun ca'wla'tz ẍchiwi' cyakil wunak yi ate' le tnum Susa. Yi wi't bixewe'n tircu'n, nintzun e' oc Asuero tu Amán tan xc'ala'i'n. Poro te yi na chitzatzin cyetz tan xc'ala'i'n, wi'nin bis nin wi'nin o'kl ate' cu'nt cyakil yi e' aj Susa tan paj yi quinin pujx cya'n yi mbi sbajok.