Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Ester

Ester 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun le oxlaj tajlal yi xaw Adar yi coblaji'n xaw tetz yi yob, ya'stzun yi bixewe'n tan yi rey tan chiclaxe'n yi e' judiy, na ya'stzun yi k'ej yi e' oc klo' yi e' contr scye'j yi e' judiy tan chibiyle'n. Poro apart ban tera'tz, na i yi e' judiy e' xcye' tan chibiyle'n yi e' contr.
2Na tircu'n chimolol quib yi e' judiy yi ate' lakak tnum yi at jak' ca'wl yi rey Asuero tan oyintzi' scye'j chicontr. Poro yi e' chicontr qui nin e' nimsaj quib tan oyintzi' scye'j, na nin saj jun chin xo'w scye'j.
3Ncha'tz e' ban cyakil yi e' ajcaw le e'chk tnum tu yi e' mas ajcaw yi na chicawun xlaj yi rey, nin xom chiwi' scye'j e' judiy na nin e' xob tetz Mardoqueo.
4Na yi Mardoqueo sken jal wi'nin k'ej xlaj yi rey, na nin quibit cyakil yi e' wunak bene'n tzi'n yi nsken jal wi'nin k'ej i', na cyakil nin k'ej tzan jale'n mas tetz k'ej.
5Tircu'n chiquime'n yi chicontr yi e' judiy cya'n. Wi'nin e', e' quim tan spar, na baj cunin quicy'sal chic'u'l yi e' judiy scye'j chicontra'tz.
6O' cient yaj e' quim cyak'un le tnum Susa.
7Ncha'tz e' quim yi lajuj cy'ajl Amán yi jun yi chi'ch c'u'l scye'j yi e' judiy.
8Yi chibi' yi lajuj cy'ajla'tz i'tz: Parsandata, Dalfón, Aspata,
9Porata, Adalía, Aridata,
10Parmasta, Arisai, Aridai tu Vaizata. Tircu'n chiquime'n. Ma yi chime'bi'l qui'c oc cyajal te'j.
11Itzun yi tbital yi rey yi sken chiquim jun c'oloj wunak te yi jun k'eja'tz le tnum Susa, nintzun taltz tetz Ester yi reina:
12—Aẍ jun c'oloj reina ja kubit yi ja chiquim o' cient wunak tzone'j Susa scyuch' yi lajuj nitxajil Amán. Apart yi e' yi nchiquim le mas ama'l bene'n tzi'n. ¿Ma jalu' at pe' mas na awaj yil wak' tzatz? stzun yi rey tetz Ester.
13—Ilu' kareyil, ntyoẍ tu', ntina'tz na waj yil tak'u' ama'l sketz yi o' judiy tan chije'n kach'imbal yi lajuj cy'ajl Amán jak' tze' eklen, chi yi ca'wl yi bnixnak cyen tan Amán tetz ta' Mardoqueo, stzun Ester tetz yi rey.
14Nintzun cujij yi rey. Cawune'n nintzun i'-tz te'j. Nintzun el stziblal ẍchiwi' cyakil yi e' judiy yi ate' le tnum Susa tan je'n ch'imba'n chiwankil yi lajuj alma'a'tz jak' tze'.
15Ej nin le junt eklok, te yi cyajlaj tajlal yi xaw Adar je' chimololt quib cyakil yi e' judiy yi najlche' le tnum Susa, nin e' octz tan chibiyle'n oxt cient chicontr. Ma yi chime'bi'l, qui'c oc cyajal te'j.
16Ma le oxlaj tajlal yi xawa'tz, cho'n e' quime'n oxc'al tu o'laj mil wunak bene'n tzi'n, na tircu'n chimolol quib yi e' judiy tan oyintzi' scye'j.
17Ma le junt eklok, yi cyajlaj tajlal yi xawa'tz, tircu'n yi e' judiy e' mol quib tan jun chin balaj wa'a'n tan yi tzatzi'n yi ate' cu'nt.
18Poro yi e' judiy yi ate' Susa cob cu'n k'ej e' ban tan oyintzi'. Cha'stzun te jalen le o'laj tajlal yi xaw e' ban cyetz jun chin balaj wa'a'n tan yi tzatzi'n yi ate' cu'nt.

19Ma yi e' yi ate' lakak mas tnum, yi qui'c tapij solte'j, e' ban jun chum balaj wa'a'n le cyajlaj tajlal yi xaw Adar. Ej nin tan yi tzatzi'n yi ate' cu'nt, baj cyoyil e'chk balaj oy squibil quib.
20Itzun bantz nintzun oc Mardoqueo tan stz'ibe'n yi xtxolbile'j scyetz cyakil yi e' judiy yi ate' naka'j scyuch' yi e' yi ate' bene'n tzi'n lakak e'chk tnum yi at cwent yi rey Asuero.
21Yi xtxolbil yi ben stz'ibal i'tz, yi tajwe'n tan chibnol tane'n cyakil yi e' judiy jun balaj k'ej lakak cyajlaj tu o'laj tajlal yi xaw Adar tetz cyakil yob.
22Yi xac yi jun k'eja'tz i'tz tan na'wse'n yi ẍe'n cunin chiclaxe'n ẍchik'ab chicontr. Ncha'tz tan na'wse'n yi ẍe'n cunin ban yi je'n tx'ixp yi xtxolbil, na ya'tz klo' chiquime'n. Poro i chint chicontr e' quim. Nin te yi cob k'eja'tz tajwe'n tan chibnol tane'n tan jun balaj wa'a'n tu e'chk oy yi tajwe'n tan cyoyil squibil quib nin tajwe'n tan chich'eyane'n scye'j yi e' tal prow yi at tajwe'n scyetz.
23Ej nin ncha'tz jalu', cyakil yi e' judiy na chiban tane'n yi jun k'eja'tz, chi cawbe'n cyetz tan Mardoqueo.
24Na ya'stzun klo' e' quime'n cyakil yi e' judiy tan Amán yi cy'ajl Hamedata, yi agagueo, na wi'nin na chi'ch c'u'l scye'j. Na yi tajbil i', i'tz tan chisotzaje'n klo' tircu'n. Nin oc suerti'n ta'n tan tilol yi mbi k'ejil yi ba'n tan chisotzaje'n cu'n.
25Poro apart ban yi xtxolbil, na yi tbital Ester yi xtxumu'n Amán yi at tocbil i' tan chibiyle'n klo' cyakil yi e' judiy nintzun bentz tan yol tetz yi rey. Nin cyakil yi ca'wl yi sken bixe' tan Amán cho'n bajij te'j i' tetz, scyuch' yi e' tetz nitxajil, na e' te'n cyetz, e' je' ch'imba'n jak' tze'.
26Cha'stzun te bixewe'n yi jun balaj k'eja'tz. Nin oc yi bi'-tz tetz Purim yi na elepont swert nka tx'ilu'n. Ej nin tan yi xtxolbil yi bixe' tan Mardoqueo, nin tan cyakil yi e'chk takle'n yi quil yi e' judiy na chiban tane'n yi jun chin wutzile'n k'eja'tz jalu'.
27Na ja bixe' yi jun chin wutzile'n k'eja'tz chi jun cstumbr cyak'un yi e' judiy. Nin tajwe'n tan chibnol tane'n cyakil yi e' judiy scyuch' yi e' chixonl. Nin tajwe'n tan chibnol tane'n yi e' yi na cho'c cyajlal yi e' judiy. Tajwe'n tan chibnol tane'n yi jun chin wutzile'n k'eja'tz cyakil yob. Nin yi jun chin wutzile'n k'eja'tz cob k'ej na ban na ya'stzun cawbe'n cyetz.
28Yi xac yi jun chin wutzile'n k'eja'tz i'tz tan tule'n tx'akx chic'u'l yi ẍe'n cunin ban yi chiclaxe'n. Tajwe'n tan banle'n tane'n ẍchixo'l cyakil judiy yi ate' bene'n tzi'n tan qui tele'n te chic'u'l nin tan qui tele'n te chic'u'l yi e' chixonl sbne' opon tunintz. Tajwe'n tan banle'n tane'n lakak nación tuml e'chk tnum, nin le e'chk aldey.
29Ncha'tz bnix junt ca'wl tan yi reina Ester yi me'l Abihail tu Mardoqueo, yi judiy, tan talche'n yi mbi tajwe'n tan chibnol te yi jun chin wutzile'n k'eja'tz yi na bi'aj Purim. Na at chik'ej tan banle'n jun ca'wl.
30Yi bnixe'n yi ca'p ca'wla'tz cya'n nintzun bentz cya'n ẍchik'ab cyakil yi e' judiy yi ate' bene'n tzi'n tulak yi jun cient tu junak juk tnum yi at cwent yi rey Asuero.
31At chumbalaj yol yi na tak' tzatzin paz scyetz yi e' judiy tu chixonl. Na tul yi e'chk carta'tz na tal yi mbi'tz tajwe'n tan chibnol tane'n te yi jun k'eja'tz. Nin ncha'tz na tal yi nk'e'tz tajwe'n tan chimuc'ult we'j, nka tan chibisune'nt.
32Yi jun ca'wla'tz yi el tan Ester ẍchiwi' cyakil yi e' judiy ya'stzun xcon tan bixewe'n yi jun chin wutzile'n k'eja'tz yi na bi'aj Purim. Ej nin cyakil e'chk ca'wla'tz, cyaj cyen tz'iba'n tul jun liwr.