Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Ester

Ester 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun yi rey Asuero, nintzun bixe' jun cutxuj ta'n yi tajwe'n tan cyak'ol cyakil wunak. Tajwe'n tan cyak'ol cyakil yi e' yi najlche' tulak e'chk ama'l yi at bene'n tzi'n, tuml e'chk ama'l yi at nicy'al mar. Tajwe'n tan cyak'ol chicyakil cu'n.
2Ej nin cyakil yi e'chk ca'wla'tz yi bixe'nak tan yi rey tu cyakil yi xtxolbil yi ẍe'n cunin ban yi toque'n cyen Mardoqueo tetz ca'p ajcaw xlaj yi rey, tz'ibxij kale tz'ibane't yi e'chk xtxolbil te yi mbi cu'n bajij te yi nación tetz Media tu Persia.
3Bixewe'n tzun Mardoqueo tetz ca'p bajxom xlaj yi rey Asuero. Nin jal k'ej ẍchiwutz cyakil yi e' judiy. Nin wi'nin nchipek' te'j tan paj yi oc i' tan joyle'n puntil yi ẍe'n cu'n chiclaxe'n nin tan quich'eye'n te cyakil e'chk takle'n.