Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Ester

Ester 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun yi ticy'e'n yi ox k'ej muc'le'n we'j cyak'un yi e' judiy, nintzun ben yi reina tan yol tetz yi rey. Oc nin yi balaj be'chok te'j. Cho'n tzun tocompone'n i'-tz swutz yi puertil yi cuart kale atit yi rey.
2Yi tilol yi rey yi na xon yi reina tzica'l nintzun pek' nintz te'j, nintzun saj ẍchakol tan yi tetz xtx'amij yi oro cu'n yi cy'a'n ta'n le k'ab. Yi tilol Ester nintzun bentz. Yi tocompone'n nintzun bentz tan macle'n yi wi' yi xtx'amij yi rey.
3Tlol tzun yi rey tetz: —Aẍ jun c'oloj Ester, ¿mbi na aban tzone'j? ¿At pe' jun amantar swetz? ¿Mbi tzun na awaj? Na cyakil yi mbil tzajak swetz swak'e' tzatz na list wutane'n tan jatxle'n cu'n jalaj te yi inme'bi'l tzawutz ko ya'tz na awaj, stzun i'-tz.
4—Ko ya'tz, stzun Ester, —yi wajbil i'tz yi nink cujiju' yil tz'oponu' tan wa'a'n swuch', na ja bnix jun chin wutzile'n wa'a'n swuch' tan tak'le'n k'eju'. Ncha'tz na klo' waj yil tz'opon Amán.
5Cawune'n nintzun yi rey tan ẍchakle'n Amán tan chibene'n tan wa'a'n tuch' yi reina. Chibene'n tzun yi rey tu Amán tan wa'a'n tuch' Ester.
6Itzun te yi na chitzan tan wa'a'n, nintzun tal yi rey tetz Ester: —Ester, jakaj cyakil yi mbi na awaj na swak'e' tzatz. Kol tzajak jalaj atz te yi inme'bi'l swak'e' tzatz, stzun yi rey bantz.
7—Ilu' wutzile'n kareyil, chij Ester, —yi ko bintzinin na pek'u' swe'j sbne' binu'a'tz yi mbil tzinjak teru'. Na klo' waj yil chu'lu' junt tir tan wa'a'n swuch' ek, chicabilu' tu Amán. Eklen tzun tzinjak yi wajbil teru', stzun yi reina bantz.
9Wi'nin tzun tzatzine'n tetz Amán yi tele'n tzaj xe yi ca'l yi reina. Poro yi tpone'n stzi' puertil yi ca'l yi rey, nintzun tiltz yi c'olchij Mardoqueo. Poro siquier nink k'ajlan tzaj Mardoqueo tetz. Wech na at k'ej Amán tane'n. Cha'stzun te ẍchi'che'n mas c'u'ltz te'j.
10Qui nin ẍchaj i' te yi rata'tz yi na chi'ch c'u'l, ma na jalen yi topone'n xe ca'l. Yi topone'n xe ca'l nintzun e' ẍchak yi tamiw, tu Zeres yi txkel, nintzun taltz scyetz:
11—Yi in wetz wi'nin inme'bi'l. Ate' wi'nin innitxa'. Ncha'tz at wi'nin ink'ej na in na chincawun xlaj yi rey. At mas ink'ej ẍchiwutz yi e' mas ajcaw.
12Ncha'tz ja xna'k tan wa'a'n tu yi reina te yi jun chin wutzile'n k'ej yi mbnix ta'n tan tak'le'n k'ej yi rey. Ntin cu'n in nxna'k. Qui'c jun nink nxa'k. Ej nin ja katxocxij junt tir tan kabene'n eklen, na yi in wetz at wi'nin ink'ej xlaj yi rey.
13Poro qui'c na tak' swetz na nin na el ink'ej tan yi jun ta'kl judiy yi Mardoqueo bi', yi c'olchij stzi puertil yi ca'l yi rey, na qui na tak' i' ink'ej, stzun Amán bantz.
14Itzun cyal yi txkel tu yi e' tamiw tetz: —Ma jalu' ta' Amán, bintzi na talu', at wi'nin k'eju'. Cha'stzun te tajwe'n kak' len k'eju'. Ma yi jun judiya'tz yi qui na tak' k'eju', cawunku' tan je'n jak' tze'. Cawunku' tan banle'n jun chin wutzile'n tze' tan junak cob metr wutz tkan. Ba'n tzun jaku' ama'l tetz yi rey tan je'n ch'imba'n yi jun judiya'tz eklen jalchan. Qui'c tzun bisleju' yil chibenu' tan wa'a'n tuch' yi reina ek, che'ch tzun yi e' tamiw tu txkel tetz. Ba'n tzun ban yi jun txumu'na'tz swutz Amán. Nintzun cawunin tan je'n chitxicbal jun chin wutzile'n tze' tan je'n ch'imba'n Mardoqueo tzak'.