Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Efisoona

Efisoona 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Naatoo, inttena yelidaageetuyyo Godan azazettite; aissi giikko, hagee oottanau bessiyaabaa.
2“Neeyyo ubbabai lo77anaadaaninne sa7an ne laittai aduqqanaadan, ne aawaanne ne aayyiyo bonchcha” giya azazoi Xoossai immana giidoogaara de7iya koiro azazuwaa.
4Aawatoo, intte intte naata Godaa seeraaninne zoriyan dichchiteppe attin, eta hanqqetissoppite.
5Ailletoo, Kiristtoosayyo oottiyoogaadan, intte godatuyyo yashshatettaaninne kokkorssan suure wozanaappe azazettite.
6Xoossai giidoogaa oottiyaageetudan, Kiristtoosa ailletudan, wozanaappe oottiteppe attin, asa ufaissanau oottiyaabaadan, asi be7o giidi oottoppite.
7Asau gidennan Kiristtoosau oottiyoogaadan, xibennan wozanappe oottite.
8Aille gidin woi goqa gidin, i oottiyo lo77o ooso ubbaayyo Godai huuphiyan huuphiyan woitanaagaa ereeta.
9Godatoo, intte ailleta naassiyoogaa aggidi, etayyo hegaadan oottite; inttenanne eta gatti haariya Godai, oonanne maaddi pirddennaagee, saluwan de7iyoogaa ereeta.
10Wurssettan, Godaaninne a gita wolqqan minnite.
11Xalahee halaqaa iita cimuwaa teqqanau intte danddayana mala, Xoossai intteyyo immiyo ollaa maayo ubbaa maayite.
12Aissi giikko, nuuni saluwaa sohuwan de7iya iita ayyaana wolqqatuura, haariyaageetuura, godatettai de7iyaageetuuranne ha xuma biittaa haariyaageetuura olettiyoogaappe attin, asaara baaxetokko.
13Hegaa gishshau, iita gallassan teqqanaunne qassi wurssettai gakkanaassi warettoogaappe guyyiyan, minni eqqanau intte danddayana mala, Xoossaa ola miishsha ubbaa oiqqite.
14Hegaa gishshau, xeessan qabattuwaa gixxiyoogaadan tumatettaa gixxidi, tiran wottiyo ola miishshadan xillotettaa maayidi, intte tohuwan caammaa wottiyoogaadan sarotettaa wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootanau giigidi, minni eqqite.
16He ubbaappe aattidi, xalahe halaqai dafidi yeddiyo wonddafiyaa tama ubbaa toissanau, ammanuwaa ubba wode gonddalledan oiqqite.
17Ammanuwaa huuphiyan wottiyo birata qophedan wottite; qassi Geeshsha Ayyaanaa bisuwaa, Xoossaa qaalaa, oiqqite.
18Xoossaa woossiiddinne a maaduwaa oichchiiddi, ubba wode Geeshsha Ayyaanan Xoossaa woossite. Hegaa gishshau, minnite; salettoppite; geeshshatu ubbaayyo Xoossaa ubba wode woossite.
19Qassi taani yayyennan wonggeliyaa xuuraa yootanau, Xoossai ta doonaa dooyidi, tau haasayiyoobaa immanaadan, taukka Xoossaa woossite.
20Taani ha77i qashuwan de7ikkokka, ha wonggeliyaa gishshau taani kiitettidaagaa; taani abaa tau bessiyaagaadan yayyennan yootana mala, taayyo Xoossaa woossite.

21SHin taani waana de7iyaakkonne ai oottiyaakko inttekka eranaadan, nu siiqo ishai, Godaa oosuwan ammanettida ashkkarai Tikiqoosi, tabaa ubbaa intteyyo yootana.
22Nuuni ubbai waani de7iyaakko intteyyo yootidi, inttena minttettana mala, taani a inttekko kiittaas.
23Xoossaa Aawaappenne Godaa Yesuus Kiristtoosappe sarotettainne siiqotettai ammanuwaara issippe ishanttu ubbaayyo gido;
24dochchenna siiquwan nu Godaa Yesuus Kiristtoosa siiqiya ubbatuura Xoossaa aaro kehatettai gido. Amin77i.