Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Efɛsi Kaane

Efɛsi Kaane 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Diine, ɛ ɛ sɔtɔ muxune fala xuiin suxu Marigina fe ra, amasɔtɔ na nan tinxin.
2Yamari singen nan ito ra tuli saan saxi naxan fari, a naxa, “I baba nun i nga binya
3alogo i xa hɛrin nun siimaya xunkuyen sɔtɔ dunuɲa yi.”
4Dii fafane, ɛ nama ɛ diine raxɔlɔ. Koni ɛ e xuru, ɛ yi e maxadi Marigina kiraan xɔn.
5Konyine, ɛ kanne fala xuiin suxu naxanye ɛ xun na dunuɲa yi, ɛ yi e binya, ɛ gaxu e yɛɛ ra. Ɛ e sagoon liga ɛ bɔɲɛ faɲin na alo ɛ a ligama Alaa Muxu Sugandixin xa kii naxan yi.
6Ɛ nama a liga e yɛ xɔnna gbansan xan yi, alogo ɛ xa rafan e ma, koni alo Alaa Muxu Sugandixin yɛtɛna konyine, ɛ Ala sagoon liga ɛ bɔɲɛn birin na.
7Ɛ wali e xa ɲɛnige faɲini, alo ɛ walima Marigin nan xa, muxune mi a ra.
8Bayo ɛ a kolon fa fala Marigin muxun birin saranma nɛn a wali faɲin na, xa a findi konyin na hanma xɔrɔna.
9Konyi kanne, ɛ fan xa a liga ɛ konyine xa na kiini. Ɛ nama ɛ kɔnkɔ e ma. Ɛ xa a kolon, a ɛ nun ɛ konyine birin kari keden peen sa ariyanna yi, naxan mi muxune rafisama a bode xa.
10Falani soxin naxan na, ɛ sɔbɛ so Marigina fe yi a sɛnbɛn barakaxini.
11Ɛ Alaa yɛngɛ so seene birin tongo alogo ɛ xa nɔ tiyɛ Yinna Manga Setanaa kɔtɛne birin yɛɛ ra.
12Amasɔtɔ en mi adamadiine xan yɛngɛma, koni kuntigine nun nɔ kanne nun sɛnbɛ kanna naxanye dunuɲa yidimixini ito xun na, e nun yinna ɲaxin naxanye koren nun bɔxɔn lan tagini.
13Nanara, iki ɛ xa Alaa yɛngɛ so seene birin tongo alogo waxati ɲaxin na a li, ɛ xa nɔ tiyɛ na yaxune yɛɛ ra, ɛ yi nɔɔn ti feen birin yi, ɛ yi lu ɛ funfuni ken!
14Nanara, ɛ xa ti ken! Ɲɔndin yi findi ɛ tagi xidin na, tinxinyaan yi findi ɛ kanke yɛ masansanna ra.
15Ɛ mayitɔnna nun ɛ wɛkilɛn xa lu alo ɛ sankidina ɛ sanni Yesu a fe Xibaru Faɲin nalideni naxan bɔɲɛ xunbenla fima.
16Ɛ dɛnkɛlɛyaan xa lu ɛ yi alo ɛ yɛ masansan wure lefana ɛ yii ɛ Fe Ɲaxin Kanna xalimakuli radɛgɛxine birin natuun naxan na.
17Ɛ xa kisi feen nasuxu alo xunna makantan wure kɔmɔtina, ɛ Alaa falan lu ɛ yii Alaa Nii Sariɲanxina silanfanna ra.
18Ɛ Ala maxandi waxatin birin Alaa Nii Sariɲanxin barakani Ala maxandin sifan birin yi. Ɛ lu ɛ yɛɛ ra yi na ma, ɛ tunnafan Ala maxandin ma yama sariɲanxin birin ma fe ra waxatin birin.

19Ɛ Ala maxandi n fan xa, alogo n na keli fala tideni waxatin naxan yi, Ala xa falan so n yii, n yi n wɛkilɛ Xibaru Faɲin wundo feen makɛnɛndeni yamaan xa,
20n findixi xɛraan na naxan ma fe ra hali n to xidixi yɔlɔnxɔnna ra iki. Ɛ Ala maxandi, alogo n xa n wɛkilɛ falan tideni alo n daxa kii naxan yi.
21En nafan ngaxakedenna nun en walikɛ bode tɔgɔndiyaxin Tikiko naxan walima Marigin xa, na n ma fe birin yɛbama nɛn ɛ xa, alogo ɛ fan xa n ma fe xibarune kolon e nun n feen naxanye ligama.
22N na a rasigama ɛ ma na nan ma alogo ɛ xa nxɔ fe kolon, a yi ɛ ralimaniya.
23Fafe Ala nun Marigi Yesu a Muxu Sugandixin xa bɔɲɛ xunbenla nun xanuntenyaan nun dɛnkɛlɛyaan fi en ngaxakedenne birin ma.
24Naxanye xanuntenyaan mi ɲanma en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin xa, Ala xa hinan ne ra.