Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Efisoona

Efisoona 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaa gishshau, taani Godaayyo oottiyo gishshau qashettidaagee Xoossai inttena xeesido xeessau bessiya de7uwaa intte de7anaadan, taani inttena woossais.
2Ubba wode intte intte huuphiyaa kaushshiyaageeta, ashkketanne danddayanchchata gidite; issoi issuwaa maaddiyoogan intte siiquwaa bessite.
3Inttena issippe gatti qachchiya sarotettan, Geeshsha Ayyaanai intteyyo immiyo issippetettaa naaganau minnite.
4Xoossai inttena xeesido ufaissai, intte demmana giidi naagi uttidoogee mexi issuwaa giyoogaadan, issi asatettainne issi Geeshsha Ayyaanai de7ees.
5Issi Godai, issi ammanoinne issi xinqqatee de7ees.
6Ubbaa Godai, ubbaa baggaara oottiyaagee, ubbaa giddon de7iyaagee, issi Xoossai, ubbaa Aawai de7ees.
7SHin Kiristtoosi immido imuwaadan, nuuni huuphiyan huuphiyan dumma imuwaa ekkida.
8Hegaa gishshau, Xoossaa maxaafai, “I pude xoqqasaa kiyido wode, omoodettida darota ekkidi efiis; asaayyookka imota immiis” yaagees.
9Yaatin, “Pude kiyiis” giyoogee woigiyoogee? I koiro duge wodhdhiis; hegee sa7au hirkki ziqqiyaasaa wodhdhiis giyoogaa.
10Ha duge wodhdhidaagee ba huuphen a; he i ubbabaa kumanaadan, salo ubbaappe xoqqiyaasaa pude kiyiis.
11Asaayyo imo immidaagee a; i issoota issoota Yesuusi kiittidoogeeta, harata hananabaa yootiyaageeta, qassi harata wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootiyaageeta, qassikka harata woosa keettaa kaalettiyaageetanne tamaarissiyaageeta ootti sunttiis.
12I hegaa geeshshati ubbai ammaniya asa ooso oottanaadaaninne Kiristtoosa bollaa keexxanaadan giigissanau oottiis.
13Qassi nuuni ubbai Xoossaa Na7aa ammaniininne erin beettiya issippetettaakko gakkana; nuuni Kiristtoosa polo dichchaa keenaa diccidi, gastta asa gidana.
14Nuuni beetan yaanne haanne shocettidi, bantta cimo hanotan asaa bala ogiyaa kaalettiya gene asaa timirtte carkko ubban sugettidi, hagaappe sinttau na7a gidanau bessenna.
15SHin nuuni siiqotettan tumaa haasayiiddi, huuphe gidiya Kiristtoosakko ubbaban diccanau bessees.
16Bolla giddon de7iya dumma dumma shaahoti aani issippe ohettidosona; qassi kumetta bollai baayyo imettida shaya ubban issoi issuwaara gaittidi, issippe ohetti uttiis; he dumma dumma shaahoti oottanau bessiyaagaa oottiyo wode, kumetta bollai siiquwan dicceesinne bana keexxees.
17Hegaa gishshau, taani hagaa intteyyo Godaa sunttan odaisinne markkattais. Intte go77i bainna qofaa qoppiya Aihuda gidenna asatudan de7oppite.
18Eta wozanai xuman de7ees; eti ainne erennaageetanne ixxaas giyaageeta gidiyo gishshau, Xoossai immiyo de7uwaappe haakkidosona.

19Eta matan yeella giyoobi baawa; eti shaaramuxettiyo qaaqqau bantta huuphiyaa aatti immoosona; qassi tunabaa ubbaa paci bainnan oottoosona.
20SHin intte Kiristtoosabaa hegaadan tamaaribeekketa.
21Abaa tumu siyideta; qassi tumatettaikka Yesuusan de7iyoogaadan, appe tamaarideta.
22Intte kase de7iyo de7uwaa aggite; qassi ba cimmiya amuwan xayiya intte ceega asatettaa xaissite.
23Intte wozanainne qofai muleera ooraxxanau bessees.
24Tumu xillotettaaninne geeshshatettan Xoossaa leemisuwan merettida ooratta asatettaa maayite.
25Simmi worddotoppite. Nuuni ubbai Kiristtoosa asatettan issi asa gidiyo gishshau, asai ubbai ba ishau tumaa haasayanau bessees.
26Hanqqettite; shin intte hanqquwan nagaraa oottoppite. Intte hanqqetti uttidaashin, awai wulloppo.
27Xalahe halaqaayyo soho immoppite.
28Wuuqqiya urai hagaappe sinttau wuuqqoppo; shin hegaa aggidi, hiyyeesata maaddanau, ba kushiyan lo77obaa oottiiddi daafuro.
29Intte haasayai siyiyaageeta go77ana mala, koshshiyoogaadan minttettiya lo77o qaalai intte doonaappe kiyoppe attin, iita qaalai mulekka kiyoppo.
30Xoossai inttena woziyo gallassau intte parametti uttido Xoossaa Geeshsha Ayyaanaa azzanissoppite.
31Ixo hanotettaa, yiilluwaa, hanqquwaa, waasuwaanne cashshaa ubbaa iitatetta ubbaara intteppe xaissite.
32Issoi issuwaayyo kehitenne qarettite; qassi Xoossai Kiristtoosa baggaara intteyyo atto giidoogaadan, inttekka issoi issuwaayyo atto giite.